Overføring av spesialistgodkjenning

Einar Skoglund,, Brit Torill Gutbier Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2520

I Tidsskriftet nr. 23/2009, på side 2520, skal mellomtittelen i midtspalten være: Nordisk overenskomst

Anbefalte artikler