Vanskelig – men viktig – med kritisk vurdering av ny teknologi

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskriftet nr. 7/2009 stiller Bach-Gansmo & Bogsrud seg kritisk til de norske prosedyrene ved og premissene for evaluering av nytt medisinskteknisk utstyr, som positronemisjonstomografi (PET) (1). Vi er enige i at det er en utfordring å vurdere instrumenter og metoder som er i utvikling. En systematisk vurdering av forskningsbasert kunnskap er imidlertid viktig for å avklare hva vi vet om helsetjenestetiltak, også når det gjelder vurdering av PET. De fleste nye teknologier har et utviklingsforløp der nytte og risiko vurderes gjennom forskning, og PET-teknologien er i så måte ikke unik. Utfordringen er å vite når kunnskapsgrunnlaget er godt nok for trygg og sikker innføring. Vi er helt enige med Bach-Gansmo & Bogsrud i at det er viktig å komme frem til optimale metoder og prosesser i så henseende. Kunnskapssenterets metodetilnærming er i samsvar med internasjonale prinsipper for systematiske kunnskapsoppsummeringer, der man ikke bare legger vekt på randomiserte, kontrollerte studier, og vi følger kontinuerlig med i metodearbeidet (2, 3).

  For å sikre pasientene trygge og gode helsetjenester skal forskningsgrunnlaget vurderes sammen med annen kunnskap og informasjon. Her vektlegges kliniske erfaringer, tilgjengelige ressurser og andre konsekvenser ved teknologien før de ansvarlige beslutter om den skal innføres. Kunnskapssenterets rolle i denne prosessen er ikke å gi anbefalinger – vi skal utelukkende fremlegge kunnskapsgrunnlaget slik at de som skal ta beslutningene, har et best mulig utgangspunkt for dette. Anbefalingene i de nasjonale retningslinjene om at PET ikke har noen plass i utredning av spiserørskreft, er derfor ikke Kunnskapssenterets, det kommer fra fagmiljøene og Helsedirektoratet.

  Vi tror at arbeidet med nasjonale retningslinjer på kreftområdet er en riktig vei å gå, forutsatt at gyldigheten vurderes fortløpende. På samme måte som PET er en teknologi i utvikling, er de nasjonale retningslinjene på kreftområdet dokumenter som skal oppdateres i tråd med denne utviklingen. Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering har pekt på at alle retningslinjer på kreftområdet må ta stilling til hvilken rolle PET/CT skal ha i utredning eller oppfølging av de ulike pasientgruppene. Dette følger vi opp, og vi har bl.a. en bestilling om å vurdere PET/CT i forbindelse med retningslinjer for lungekreft. Vi vil også starte en utredning for Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering om hvilket behov det er for PET/CT.

  Vi er absolutt enige i at det er viktig å møte fremtidens utfordringer for å være informert om nye gjennombrudd. Gjennom databasen MedNytt.no formidler vi tidlige vurderinger av nye metoder fra våre internasjonale samarbeidspartnere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media