Berit Mørland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Berit Mørland

John-Arne Røttingen, Berit Mørland
01.11.2007
I Tidsskriftet nr. 13 – 14/2007 kommenterer Mette Kalager fra Kreftregisteret Kunnskapssenterets rapport om mammografiscreening for kvinner i aldersgruppen 40 – 49 år ( 1 ). I sin artikkel tar hun...
Inger Norderhaug, Marianne Klemp Gjertsen, Berit Mørland
25.06.2009
I Tidsskriftet nr. 7/2009 stiller Bach-Gansmo & Bogsrud seg kritisk til de norske prosedyrene ved og premissene for evaluering av nytt medisinskteknisk utstyr, som positronemisjonstomografi (PET...
Liv H. Rygh, Berit Mørland
02.11.2006
Kvalitetsindikatorer benyttes i Norge og mange andre land for å belyse kvaliteten i sykehus. Det må stilles strenge krav ved utviklingen av kvalitetsindikatorer, slik at de er gyldige, pålitelige og...
Berit Mørland
12.08.2004
I Tidsskriftet nr. 8/2004 var det flere artikler der det indirekte ble vist til tidligere utredninger fra Senter for medisinsk metodevurdering (SMM) om bruk av positronemisjonstomografi (PET) ( 1 , 2...
Lise Lund Håheim, Berit Mørland, Torbjørn Fosen Wisløff, Anita Lyngstadaas
21.10.2004
Bruk av tverrfaglige ekspertgrupper (review-grupper) i utarbeiding av medisinske metodevurderinger har vært en sentral arbeidsform ved Senter for medisinsk metodevurdering (nå en del av Nasjonalt...
Berit Mørland
30.04.2003
En systematisk faglig vurdering av de metoder som benyttes og som innføres i norsk helsevesen blir stadig viktigere. En uavhengig metodevurdering bør være én av forutsetningene for å treffe gode...
Inger Norderhaug, Berit Mørland
28.05.2003
De tradisjonelle blodtrykksmålingene som gjøres på legekontor har sine begrensninger, og det er særlig to forhold som dette knyttes til: Blodtrykksmålingene kan variere pga. variasjon i prosedyrer...
Krystyna Hviding, Berit Mørland
04.12.2003
Det bør vurderes om hofteproteser i større grad bør underlegges krav til dokumentert klinisk nytte før nye produkter kan tas i bruk. En tredel av hofteprotesene som i år 2000 ble brukt ved norske...
Inger N. Norderhaug, Berit Mørland
10.06.2001
Det foreligger ingen enhetlig oversikt over forekomsten av hypertensjon i Norge, men det er estimert at i overkant av 13 % av personer over 25 år har mild hypertensjon (tab 1). 7 – 11 % av...
Frode Lærum, Berit Mørland
30.10.2001
Utviklingen av små, bærbare ultralydapparater av god kvalitet og til akseptabel pris forventes å føre til økt bruk av denne teknologien i helsevesenet, først og fremst i spesialisthelsetjenesten, men...
Ånen Ringard, Berit Mørland, Bjørn-Inge Larsen
07.02.2012
The provision of equal health services of high quality to all Norwegian citizens is a key political goal on which a broad political consensus has prevailed. Setting the right priorities is a tool to...
Berit Mørland
17.06.2010
Health expenditure increases in pace with the development of procedures and medicines that offer new diagnostic and treatment possibilities. In order to maintain a sustainable health service,...
Berit Mørland, Ekspertgruppe, Senter for medisinsk metodevurdering:, Johan A. Aarli, Eiliv Lund, Hans O. Myhre, Bent Indredavik
30.03.2000
Hjerneslag er den tredje viktigste dødsårsak og en av de viktigste årsaker til alvorlig funksjonshemning i Norge. Ca. 15 000 mennesker rammes årlig av hjerneslag (1). Mens subaraknoidalblødning og...
Berit Mørland
20.05.2000
Bjørn B. Aslaksen tar i Tidsskriftet nr. 12/2000 opp viktige spørsmål omkring hva vi skal ha som grunnlag for behandlingsvalg i medisinsk praksis (1). Med utgangspunkt i egen sykehistorie utfordrer...
Berit Mørland
17.06.2010
Helseutgiftene øker i takt med utvikling av prosedyrer og medikamenter som gir nye muligheter for diagnostikk og behandling. For å opprettholde et bærekraftig helsevesen må behandlingsregimer fjernes...
Ånen Ringard, Berit Mørland, John-Arne Røttingen
18.11.2010
Gapet mellom behov og tilgjengelige ressurser innebærer at det alltid må foretas prioriteringer i helsevesenet. Måten prioriteringene gjøres på, er avgjørende for om disse vanskelige beslutningene i...
Inger Natvig Norderhaug, Ånen Ringard, Berit Mørland
04.02.2011
Takket være en godt planlagt og koordinert prosess er vi i Norge på god vei mot en kontrollert innføring av positronemisjonstomografi (PET). Kritikken av sendrektighet og lavt ambisjonsnivå er...
Ånen Ringard, Berit Mørland, Bjørn-Inge Larsen
07.02.2012
Et viktig politisk mål er at alle norske borgere skal tilbys likeverdige helsetjenester av høy kvalitet, noe det har vært bred politisk enighet om. Et verktøy for å oppnå dette er riktig prioritering...
Berit Mørland
04.09.2012
Takk for interessant artikkel i Tidsskriftet 11/2012 om habilitetskonflikter hvor det bl.a. etterlyses informasjon om håndtering av habilitet i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i...