Luftambulansens pålitelighet – en undersøkelse i tre kommuner på Helgeland

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract
  Bakgrunn.

  Bakgrunn.

  Luftambulansen har gjennom de siste årene blitt en viktig akuttmedisinsk ressurs. Ettersom sykehusenes beredskapsordninger endres, er det sannsynlig at pasienter med behov for rask medisinsk behandling i økende grad vil være avhengig av ambulansehelikopter. Vi ønsket å vurdere hvor pålitelig helikopteret er i et spesielt vanskelig tilgjengelig område.

  Materiale og metode.

  Materiale og metode.

  Vi har gjennomgått og kontrollert data for ambulansehelikopterets virksomhet i kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal i perioden 1.11. 2006 til 31.10. 2007. Data er hentet ut av luftambulansens database (LABAS) og kontrollert mot AMK-sentralens data (AMIS).

  Resultater.

  Resultater.

  Vi registrerte 105 henvendelser fra området i studieperioden. Regulariteten var god om sommeren, idet alle oppdrag kunne gjennomføres i juni og juli. I månedene november – februar greide helikopteret kun å gjennomføre sju av 24 nødvendige oppdrag. I løpet av året ble 79 henvendelser vurdert som medisinsk nødvendige. Av dem greide helikopteret å gjennomføre 42.

  Fortolkning.

  Fortolkning.

  Luftambulansen er et viktig element i arbeidet med å gjøre forskjellene i helsetilbud mellom sentrale og perifere strøk minst mulig. Våre tall dokumenterer at deler av landet har dårlig luftambulansedekning store deler av året. Vi mener det bør få konsekvenser for drift og organisering av helsetjenesten.

  Abstract

  Background.

  The Norwegian health authorities have promised the population equal health service, also in the most remote areas; the air ambulance system is important in reaching this goal. It is likely that changes in hospitals’ systems for emergency preparedness will increasingly require air ambulance transport. We wanted to find out how reliable the air ambulance is in a remote area with difficult accessibility.

  Material and methods.

  Data have been retrieved from the air ambulance’s database and quality-assured against the database for the acute medical services in a three-month period (1 November 2006 – to 31 October 2007).

  Results.

  105 calls were recorded from the area assessed. Reliability of the services was best in June and July, when all requests were served. The helicopter was only available for 7 of 24 requests from November to February. During the entire year, 79 requests were considered medically necessary and of these the helicopter was only available for 42.

  Interpretation.

  Our survey indicates that a considerable part of the population has poor air ambulance regularity during the winter. This must be taken into consideration when planning emergency health service.

  Main findings
  Tabell

  Hovedbudskap

  • God luftambulansedekning er viktig for helsetilbudet i spredt bebygde deler av landet

  • Ambulansehelikoptrenes regularitet begrenses i betydelig grad av geografiske og klimatiske forhold

  • Ved endringer i helsetjenestens akuttfunksjoner bør ambulansetjenestens pålitelighet tas med i planarbeidet

  Artikkel
  Innledning

  Bruk av helikopter som primærtilbud til pasienter med akutt alvorlig sykdom og skade blir stadig vanligere. Selv om nytten av denne virksomheten var omdiskutert i 1990-årene (1, 2), er det nå bred enighet om at befolkningen skal ha et slikt tilbud. Tjenesten er lovregulert gjennom forskrift for akuttmedisin utenfor sykehus fra 2005 (3), og basestrukturen er behandlet i Stortinget. Pasienter med akutte cerebrale infarkt er mange steder i landet helt avhengig av luftambulanse for å kunne dra nytte av moderne behandlingstilbud (4). Det samme gjelder pasienter med større traumer (5, 6), akutt hjerteinfarkt (7) og en rekke andre tilstander.

  Helgeland er et relativt stort geografisk område med spredt befolkning. Området er litt større enn Telemark fylke og har om lag 78 000 innbyggere. Litt over halvparten av befolkningen bor i mindre bysentre, den øvrige befolkningen bor spredt, både i avsidesliggende fjellbygder og i små øysamfunn. Helgeland består av 18 kommuner med noe variabel primærhelsetjeneste, der enkelte av kommunene lenge har slitt med å få besatt legestillinger.

  Det er tre små lokalsykehus på Helgeland, organisert som ett helseforetak med sykehusenheter i Mosjøen, Sandnessjøen og Rana. Nærmeste større sykehus er i Bodø, 330 km (fire timer og 30 minutter) unna med bil (fig 1). I området finnes 13 ambulansestasjoner med til sammen 16 døgnbemannede bilambulanser og sju ambulansebåter.

  Fra 1.11. 2006 ble den kirurgiske beredskapen ved sykehuset i Mosjøen fjernet. Sykehuset har fortsatt jordmorstyrt fødestue og dagkirurgisk virksomhet. Det er kirurg i vakt, men det er ikke mulig å få utført kirurgiske inngrep utenom kontortid.

  Forut for denne omleggingen ble det i 2003 gjort en utredning av behovet for kirurgisk beredskap i Nord-Norge (8). I rapporten konkluderte man med at det var forsvarlig å redusere beredskap ved flere sykehus, deriblant Mosjøen. Konklusjonen bygde på flere forutsetninger, blant annet at regulariteten i ambulansehelikoptertjenesten skulle være nær 100 %.

  Det er bred politisk enighet om at befolkningen i Norge skal ha lik tilgang til helsetjenester uavhengig av bosted (9). Sannsynligvis er det urealistisk, men det er likevel viktig at ulempen ved å bo perifert minimaliseres. Ambulansehelikoptrene er en viktig faktor i denne sammenhengen.

  I kjølvannet av omleggingen i Mosjøen pågår det et evalueringsprosjekt som blant annet har sett på hvor påregnelig luftambulansen har vært i tiden etter at akuttkirurgien ble stengt. Vi refererer her resultatet av en gjennomgang av ambulansehelikopterets regularitet.

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  Vi har fra luftambulansens database (LABAS) tatt ut data for ambulansehelikopterbasen i Brønnøysund og sett på henvendelser fra nedslagsfeltet til sykehuset i Mosjøen – kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal – i perioden 1.11. 2006 – 31.10. 2007. Området har 16 600 innbyggere og omfatter om lag 150 km av E6 med relativt stor trafikk.

  Våre tall for helgelandskommunene er i alle sammenhenger for perioden november 2006 – oktober 2007, men alle tall for øvrig er fra årsrapport for Luftambulansen 2007 (10).

  Oppdragene i studieperioden er kontrollert mot databasen ved AMK Helgeland (AMIS). Henvendelsene er sortert etter hvilken respons som er gitt ved gjennomførte, forsinkede, avviste og avbrutte oppdrag. Forsinkede, avviste og avbrutte oppdrag er sortert etter årsak i vær, pasientrelaterte forhold (ikke-medisinsk behov, død), samtidighetskonflikter og flyoperative forhold (tekniske problemer med helikopteret, overskredet arbeid/hviletid for besetning).

  For månedene november til og med februar har vi via AMIS-data registrert hvordan man løste oppdrag som ikke ble gjennomført av luftambulansen. Vi har ikke undersøkt hvordan det har gått med pasientene etter at transportfasen ble avsluttet.

  Resultatene er sammenholdt med luftambulansetjenestens offisielle statistikker (10). Forskjellen i antall gjennomførte oppdrag, avvik og årsak til avvik mellom basene i Norge og kommunene på indre Helgeland er analysert med GraphPad Prism 5.0 for Windows. Signifikansnivå er beregnet med Fisher-Irwins test når antallet hendelser er lite og khikvadrattest når antallet er stort.

  Resultater

  Resultater

  Det er ingen diskrepans mellom registreringene i AMIS og LABAS for den perioden vi har undersøkt.

  Helikopterbasen hadde i perioden totalt 105 henvendelser fra det aktuelle området. Av disse ble 26 avvist eller avbrutt fordi det ikke var behov for luftambulanse. Av de resterende 79 greide helikopteret å gjennomføre 42 (53 %). Tabell 1 viser hvorledes henvendelsene fordelte seg på gjennomførte og ikke-gjennomførte oppdrag samt årsaker til avvik.

  Tabell 1

  Utfall for henvendelser til ambulansehelikopteret i Brønnøysund fra kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal i perioden november 2006 – oktober 2007. Avvik omfatter avviste, avbrutte og forsinkede oppdrag. Avvikene er fordelt månedsvis på kategoriene vær, pasientrelaterte forhold (ikke-medisinsk behov, død), samtidighetskonflikter og flytekniske forhold (tekniske feil ved helikopteret, overskredet arbeid/hviletid)

  Avvik

  Måned

  Ønskede utrykninger

  Gjennomførte utrykninger

  Vær

  Pasientrelaterte forhold

  Samtidighetskonflikter

  Flytekniske forhold

  November

  7

  1

  3

  2

  1

  0

  Desember

  7

  1

  3

  2

  0

  1

  Januar

  8

  0

  6

  2

  0

  0

  Februar

  9

  5

  3

  1

  0

  0

  Mars

  11

  7

  2

  2

  0

  0

  April

  12

  3

  5

  4

  0

  0

  Mai

  11

  5

  1

  2

  3

  0

  Juni

  8

  5

  0

  3

  0

  0

  Juli

  9

  7

  0

  2

  0

  0

  August

  6

  3

  1

  1

  1

  0

  September

  11

  4

  1

  4

  1

  1

  Oktober

  6

  1

  2

  1

  1

  1

  Totalt

  105

  42

  27

  26

  7

  3

  Dersom man tar bort henvendelser der det ikke var medisinsk indikasjon for helikopterstøtte (i tabell 1 kalt pasientrelaterte forhold), står man igjen med de situasjonene der pasienten etter helikopterlegens vurdering kunne ha nytte av helikopterbesetningens hjelp og situasjoner der annen transport ville være så besværlig eller langvarig at det ville påvirke behandlingsresultatet. Tallene for slike oppdrag er fremstilt i figur 2.

  Tallene for de undersøkte kommunene er sammenholdt med nasjonale tall for regularitet og avvik (10). Tabell 2 viser hvordan utfallet av henvendelsene til de forskjellige basene fordelte seg på gjennomførte oppdrag og avvik, der avvik omfatter avviste, avbrutte og forsinkede oppdrag. Figur 3 viser antall gjennomførte oppdrag og antall avvik ved alle ambulansehelikopterbasene i Norge og for kommunene på indre Helgeland. Tabell 2 viser at andelen avvik ved helikopterbasen i Brønnøysund ligger nært landsgjennomsnittet. Vefsn, Grane og Hattfjelldal ligger imidlertid klart høyest og har signifikant høyere andel avvik (p < 0,001) enn de fleste av basene. Bare basene i Arendal og Bergen ligger omtrent like høyt.

  Tabell 2

  Første del av tabellen viser utfall av det totale antall henvendelser til basene, kategorisert i gjennomførte oppdrag og avvik. Avvik omfatter her avviste, avbrutte og forsinkede oppdrag. Vefsn, Grane og Hattfjelldal (MSJ) ligger høyest på andel avvik og skiller seg signifikant (p

   

  Utfall alle henvendelser

   

  Årsak til avvik

   

  Gjennomført

  Avvik

  Sum

   

  Vær

  Annet

  Sum

  n

  n (%)

  n

  n (%)

  n

  n

  Tromsø (TOS)

  595

  193 (24)

  788

   

  60 (35)

  112

  172

  Brønnøysund (BNN)

  375

  262 (41)

  637

   

  86 (36)

  150

  236

  Trondheim (TRD)

  555

  394 (42)

  949

   

  80 (23)

  272

  352

  Dombås (DOM)

  362

  165 (31)

  527

   

  56 (36)

  99

  155

  Ålesund (AES)

  497

  257 (34)

  754

   

  81 (38)

  134

  215

  Førde (FDE)

  389

  360 (48)

  749

   

  110 (30)

  252

  362

  Ål (AAL)

  436

  270 (38)

  706

   

  58 (28)

  149

  207

  Bergen (BGO)

  633

  653 (51)

  1 286

   

  81 (13)

  522

  603

  Stavanger (SIR)

  733

  290 (28)

  1 023

   

  75 (26)

  218

  293

  Arendal (ASA)

  401

  579 (59)

  980

   

  107 (20)

  427

  534

  Lørenskog 1 (SiA1)

  876

  598 (41)

  1 474

   

  110 (21)

  406

  516

  Lørenskog 2 (SiA2)

  453

  242 (35)

  695

   

  57 (30)

  131

  188

  Indre Helgeland (MSJ)

  41

  64 (61)

  105

   

  27 (43)

  36

  63

  Tabell 2 viser også andelen værbetingede avvik for oppdrag som ble avvist eller avbrutt, for alle luftambulansebasene. Basene i Arendal og Bergen som hadde en høy andel avvik, har signifikant mindre værbetingede avvik enn indre Helgeland (p < 0,001). Figur 4 fremstiller andelen værrelaterte avvik grafisk.

  AMK hadde i perioden november – februar 24 henvendelser fra det aktuelle området der pasienten etter luftambulanselegens vurdering hadde reelt behov for hjelp fra helikopterbesetningen. Av disse ble sju oppdrag gjennomført. For de øvrige 17 har vi utfyllende opplysninger om 15. 14 ble gjennomført med bilambulanse og/eller båtambulanse og ett oppdrag ble løst ved hjelp av Forsvarets redningshelikopter fra 330-skvadronen i Bodø. Det ble anmodet om redningshelikopter til ytterligere to pasienter, men det ble avslått på grunn av værforhold. Ingen av de 15 pasientene vi har opplysninger om, døde under transport.

  Diskusjon

  Diskusjon

  Helgelandssykehuset har luftambulansebase i Brønnøysund. Basen disponerer et ambulansefly og et helikopter. Flyet, som er bemannet med sykepleier, koordineres av Flykoordineringssentralen i Tromsø og er i utgangspunktet en nasjonal ressurs, men brukes i noen grad til primæroppdrag lokalt, særlig når pasienter skal primærinnlegges i sykehus utenfor Helgeland, for eksempel i Bodø eller i Trøndelag. Det har de siste årene hatt om lag 50 primæroppdrag årlig fra Helgeland. Helikopteret, som er bemannet med lege, er en viktig primærressurs for Helgeland og noen kommuner i Nord-Trøndelag, med ca. 100 000 innbyggere til sammen.

  AMK Helgeland formidler og koordinerer henvendelser til helikopteret. AMK-operatøren skal i henhold til AMK-sentralens rutiner ha relativt lav terskel for å melde en situasjon til helikopterlegen når det foreligger opplysninger som tyder på at pasienten kan tenkes å ha nytte av hjelp fra helikopteret. Dersom det er åpenbart at oppdraget kan løses på en tilfredsstillende måte uten bruk av helikopter, vil legen avvise forespørselen. Imidlertid vil helikopterbesetningen ofte iverksette oppstartsprosedyrer og eventuelt ta av i påvente av ytterligere opplysninger. Når slike opplysninger foreligger, avgjør helikopterlegen om oppdraget skal gjennomføres eller avbrytes. Blant alle henvendelser til ambulansehelikopteret er det derfor en relativt stor andel der man enten umiddelbart eller i forløpet av aksjonen finner at det ikke er indikasjon for å bruke helikopter. Eksempelvis vil man avbryte oppdraget dersom pasienten dør før man når frem, eller dersom det er tydelig at lokalt helsevesen har kontroll over situasjonen. Av de 26 oppdragene som ikke ble gjennomført fordi det ikke var medisinsk indikasjon for bruk av helikopter, ble ti avvist initialt og 16 avbrutt etter at oppdraget var påbegynt.

  Helikopterbesetningen har stramme rammer for arbeid og hviletid. Sammen med tekniske problemer med helikopteret fører det til enkelte kanselleringer. Den klart største årsaken til at helikopteret avviser oppdrag, er likevel uvær, mørke og klimatiske forhold. Selv om man i våre data for perioden november 2006 – februar 2007 tar bort henvendelser der det ikke var medisinsk behov, ble bare sju av 24 oppdrag gjennomført.

  Vi har bare kontrollert LABAS mot AMIS for deler av studieperioden. Vi kan derfor ikke utelukke forskjeller resten av året. Regulariteten er imidlertid lavest i den kontrollerte perioden, og eventuelle avvik ellers i året vil bety lite for konklusjonen.

  Andel avvik og årsak til avvik for helikopterbasen i Brønnøysund skiller seg ikke vesentlig fra de øvrige luftambulansebasene i Norge. Våre tall viser likevel at regulariteten for flygninger til innlandskommuner på Helgeland er mer sårbare for vanskelige flyoperative forhold enn andre områder. Tallene for luftambulansebasen i Førde kan gi mistanke om liknende forhold. Også der er andelen avvik relativt høy, og en stor del av avvikene skyldes været.

  En tilsvarende opptelling er gjort i Nova Scotia, Canada (11). Der fant man også relativt høye tall for avbrutte og avviste oppdrag, idet 30 % av alle henvendelser (inkludert henvendelser der det ikke var indikasjon for bruk av helikopter) ble avslått på grunn av meteorologiske forhold. Samtidighetskonflikter og tekniske problemer var høyere enn hos oss. Studien gir ingen årstidsvariasjon slik vi ser i våre tall.

  Luftambulansetjenestens offisielle statistikker angir årlig regularitet og avvik for hele helikopterbasens geografiske ansvarsområde (10). Mer detaljerte tall finnes i LABAS, men må hentes spesielt. Ureflektert bruk av de offisielle tallene for regularitet og avvik kan gi feilaktig inntrykk av muligheten for å betjene deler av en luftambulanses ansvarsområde store deler av året. Det kan føre til et urealistisk høyt forventningsnivå i befolkningen og gi beslutningstakere feil grunnlagsdata når helsetjenesten skal planlegges.

  Tallmaterialet er relativt lite og helikopterets svært lave regularitet denne vinteren kan derfor skyldes tilfeldige variasjoner. Likevel viser undersøkelsen at man i perioder må regne med at befolkningen i deler av landet har dårlig tilgang på luftambulanse ved akutt sykdom og skade. Selv om det vi beskriver kan representere en ekstremsituasjon, viser det at man må gjøre regularitetsvurderinger både ved planlegging og drift av akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Dersom slike vurderinger avdekker områder med spesielt dårlig tilgjengelighet, må først og fremst primærhelsetjenesten, men også bil- og båtambulansetjenesten, styrkes.

  Det vil alltid finnes alternative løsninger når vårt ambulansehelikopter ikke er tilgjengelig, men bruk av nødløsninger innebærer alltid forsinket behandling og i de fleste tilfeller også lengre transporttid før pasienten når sykehus. Forsvarets redningshelikopter (330-skvadronen i Bodø) har om lag en times flytid til Helgeland. Responstiden blir derfor så lang at det ofte vil være raskere å løse oppdragene med bil/båt. Vår erfaring er dessuten at redningshelikopteret ikke har vesentlig bedre regularitet enn ambulansehelikopteret ved værbetingede kanselleringer av oppdrag i innlandet. Det blir derfor først og fremst en ressurs for kystkommunene.

  Diskusjoner omkring luftambulansens regularitet kan ende opp i kritikk av helikoptrenes operative kapasitet og føre til et press på besetningen i retning av å strekke grensene i kritiske situasjoner. Ulykker i luftambulansetjenesten er et problem internasjonalt (12, 13). Norge opplevde i 1990-årene flere alvorlige ulykker knyttet til operering av ambulansehelikoptre i værutsatte strøk. Takket være sterkt fokus på flysikkerhet har det de siste årene ikke vært ulykker av betydning. Det er viktig at luftambulansen organiseres på en måte som gjør at sikkerheten til pasient og personell ivaretas og at oppdragets karakter aldri får påvirke fartøysjefens vurderinger rundt flyoperative forhold.

  Konklusjon

  Konklusjon

  Plassering av akuttmedisinske tjenester er viktige strategiske beslutninger som kan ha stor betydning for kvaliteten på tilbudet til befolkningen. Vi mener ikke at transport alene skal avgjøre hvordan tilbudet skal organiseres, men tror at større fokus på logistikk vil redusere befolkningens skepsis til omorganisering av lokalsykehusene. Vi vil også hevde at tilgjengelighet er så viktig at også det, i likhet med andre behandlingsopplegg, i større grad bør underkastes krav om dokumentasjon.

  Det må bygges opp robuste og dokumenterte alternativer til helikopter der man har erfaring for at regulariteten er svak. Det vil gi befolkningen trygghet og også avlaste luftambulansens personell i forhold til følelse av ansvar for kanselleringer.

  Sykehusenes akuttmedisinske beredskap diskuteres i alle helseforetak, og flere er i gang med omstillingsprosjekter. Når slike prosesser iverksettes, bør gjennomgang av den prehospitale tjenesten stå sentralt. I områder der avstanden til sykehusbaserte akuttfunksjoner øker, må primærhelsetjenesten styrkes. Dårlig ambulansedekning må identifiseres, og det bør settes inn tiltak for å kompensere for manglene. Ambulansedekning, regularitet og transporttider bør dokumenteres.

  Oppgitte interessekonflikter:

  Ingen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media