Luftambulansens pålitelighet – en undersøkelse i tre kommuner på Helgeland

Bjørn Haug,, Anders Åvall,, Svein-Arne Monsen Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 1089 – 93

I Tidsskriftet nr. 11/2009, side 1093, skal riktig Internett-adresse for referanse nr. 10 være: www.luftambulanse.no/aarsrapporter.aspx.

Anbefalte artikler