A. Bærheim og medarbeidere svarer:

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Screening og behandling av asymptomatisk bakteriuri i svangerskapet omtales nå i to nasjonale faglige retningslinjer. Begge er utgitt av Helsedirektoratet (1, 2). Anbefalingen i svangerskapsretningslinjene er at lege/jordmor først skal spørre den gravide om tidligere urinveisinfeksjoner. Kun om hun har hatt gjentatte infeksjoner tidligere, skal urinen dyrkes for å påvise en asymptomatisk bakteriuri (1). I antibiotikaretningslinjene anbefales screening av asymptomatisk bakteriuri hos alle gravide ved første kontroll. Behandling av asymptomatisk bakteriuri i svangerskapet er effektivt for reduksjon av pyelonefritt og sannsynligvis for fødsel før termin. Det er nødvendig med dyrking av urin for å påvise asymptomatisk bakteriuri (1, 2), uavhengig av utslag på urinstiks. Det er ingen forskjell mellom de to retningslinjene når det gjelder dette. Ved oppvekst av samme type bakterie med likt resistensmønster i to påfølgende prøver, finner systematiske oversikter at antibiotikavalg kan foregå tradisjonelt etter resistensforhold og hvilke midler den gravide bør unngå (3). Det er kun screeningsspørsmålet som er kontroversielt.

  Basert på internasjonal enighet, var det tidligere norsk praksis å screene gravide med dyrking av urin (4). I Retningslinjer for svangerskapsomsorgen ble avgjørelsen om hvorvidt man skulle anbefale screening eller ikke, fattet på grunnlag av kostnad-nytte-vurderinger (1). Ved lav prevalens av asymptomatisk bakteriuri bedømte man primær bakteriologisk screening som for kostbart i forhold til nytte (1). Dessverre er kunnskapsgrunnlaget for forekomsten av asymptomatisk bakteriuri hos gravide i Norge dårlig, og dokumentasjonsgraden er ikke høy for noen av de to anbefalingene.

  At Retningslinjene for antibiotikabruk nå anbefaler screening av alle gravide, er i tråd med utbredt internasjonal praksis. Screening anbefales i første trimester blant annet av The United States Preventive Services Task Force, Infectious Diseases Society of America, the European Association of Urology, the Canadian Task Force on Preventive Care og the Scottish Intercollegiate Guidelines Network (5). Screening for asymptomatisk bakteriuri regnes som en av de mest kostnadseffektive strategier for mor og barns helse i utviklingsland (6). Selv om prevalensen hos gravide i Norge må antas å være lav, er screening forholdsvis enkelt og billig, sett i forhold til de alvorlige komplikasjonene som kan forebygges. Fastlegene kan dermed trygt følge anbefalingene i de nye retningslinjene for antibiotikabruk.

  Helsedirektoratet har nå to nasjonale retningslinjer med ulike anbefalinger. Retningslinjer for svangerskapsomsorg er nå under revidering. Vi oppfordrer direktoratet til å sørge for samsvar mellom de to retningslinjene etter neste revisjon.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media