Kurs for kreftrammede – 15 års erfaringer fra Montebello-senteret

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract
  Bakgrunn.

  Bakgrunn.

  Ved Montebello-senteret i Mesnali ved Lillehammer avholdes kurs på 5 – 10 dager for kreftpasienter og deres pårørende, med sikte på bedre mestring av sykdommen.

  Materiale og metode.

  Materiale og metode.

  Administrative data for alle pasienter som hadde vært på Montebello-senteret i perioden 1991 – 2004 ble koblet med sykdomsdata fra Kreftregisteret (n = 10 173). Pasienter og pårørende ved kurs i 2004 og 2005 fylte ut et spørreskjema om nytte av og tilfredshet med tilbudet.

  Resultater.

  Resultater.

  Pasienter fra hele landet har benyttet seg av tilbudet. Det var ikke vesentlige forskjeller mellom helseregionene. I forhold til kreftforekomsten kom de fleste fra Helse Nord. Den største gruppen var kvinner med brystkreft, en tredel var menn, og andelen menn var økende i perioden. De fleste kom til senteret innen to år etter diagnosetidspunktet. Etter 2000 har 62 % av pasientene kommet sammen med ledsager. Femårsoverlevelsesraten etter første kursdeltakelse var 69 % for kvinner og 52 % for menn. Ved kursavslutning svarte mer enn 90 % av pasientene/de pårørende at de hadde fått økt viten om kreft, lært å mestre sykdommen bedre og hadde fått nye bekjentskaper.

  Fortolkning.

  Fortolkning.

  Montebello-senteret er et landsdekkende tilbud til kreftpasienter, som i økende grad benyttes av menn og ledsagere. Ved kursavslutning rapporterte pasienter og pårørende stor grad av tilfredshet med tilbudet, men det er behov for kunnskap om effektene over tid.

  Abstract

  Background.

  The Montebello Centre offers cancer patients and their relatives courses of 5 – 10 days duration aimed at improving their coping with their disease.

  Material and methods.

  Data on all patients admitted to the Centre 1991 – 2004 were linked with data from the Norwegian Cancer Registry (n = 10 173). Patients and relatives who took courses in 2004 or 2005 were asked to fill in questionnaires concerning usefulness and satisfaction with the courses.

  Results.

  Patients from all parts of Norway have signed up for the courses without substantial regional differences. In relation to the incidence of cancer, most patients came from northern Norway. Women with breast cancer constituted the largest group of patients. One third of the patients were men, and that proportion increased throughout the observation period. Most patients were admitted less than two years after their initial diagnosis. After the year 2000, 67 % of the patients have been accompanied by someone. Starting with the first course the five year survival rates were 69 % for females and 52 % for males. More than 90 % of patients and relatives stated that the courses had improved their knowledge of cancer, their coping skills and given new social contacts.

  Interpretation.

  The Montebello Centre functions as a national centre. Men and accompanying persons are admitted in an increasing proportion. At the end of the course both patients and their relatives reported the courses to be highly useful, and displayed a high degree of satisfaction . There is a need to know more about the long-term effects of the courses.

  Main findings
  Tabell

  Hovedbudskap

  • Montebello-senteret tar imot kreftpasienter fra hele landet til kurs i 5 – 10 dager for bedre mestring av sykdommen

  • Antall pasienter som benytter senteret har vært stabilt i perioden 1991 – 2004, med en økende andel menn og pårørende

  • De fleste pasienter og deres pårørende rapporterer at de har hatt nytte av oppholdet

  Artikkel
  Innledning

  Kreftbehandling medfører nedsatt funksjon av somatisk og/eller psykisk art for kortere eller lengre perioder. For enkelte blir kreftsykdommen en kronisk lidelse med senfølger og varig funksjonssvikt, selv om helbredelse oppnås. For andre har sykdommen et langtrukket forløp – med flere behandlingsrunder over år, ledsaget av gradvis funksjonstap. For å leve best mulig under disse forutsetningene har kreftpasienter behov for kunnskap om sykdommen, mestring av den og om livet som kreftrammet (1).

  Ledelsen ved Radiumhospitalet erkjente i 1980-årene at det var behov for et tilbud til kreftrammede som supplement til den medisinske behandlingen. Det førte til opprettelsen av Montebello-senteret i 1990 som et kurssenter for kreftrammede. Senteret ligger i Mesnali ved Lillehammer. Det ble opprettet i samarbeid mellom Sosialdepartementet, Radiumhospitalet og Kreftforeningen. Driften er sikret gjennom statsbudsjettet (for tiden 15 750 pasientdøgn per år), i tillegg til at pasienten og eventuelle ledsagere betaler egenandeler på henholdsvis kr 150 eller kr 100 per døgn.

  Montebello-senteret er en stiftelse som er faglig og administrativt forankret i Radiumhospitalet. Legetjenestene dekkes av sykehuset (20 % stilling), mens 2,5 sykepleierstillinger, en fysioterapeut (20 % stilling) og en aktivitetsleder (60 % stilling) utgjør det faste fagpersonellet. Senterets formål er å gi opplæring til og rekreasjon for kreftpasienter og deres familiemedlemmer. Senteret skal også benyttes til kurs for helsepersonell som arbeider med kreftpasienter. I strategiplanen fra 2005 heter det at senteret skal (1):

  • Bidra til å bedre kreftrammede og deres pårørendes fysiske og psykososiale helse

  • Bidra til at kreftrammede og deres pårørende opplever å ha kontroll over eget liv

  • Utvikle kunnskap om målgruppens behov

  • Utvikle og formidle gode kvalitative arbeidsmiljøer som sikrer kunnskapsoverføring

  • Drive forskning og fagutvikling innen kreftrelaterte temaer

  For å innfri disse målsettingene tilbyr senteret ulike kurs av 5 – 10 dagers varighet. Diagnosekurseneer for grupper av voksne kreftpasienter med samme kreftdiagnose, mens temakursene dreier seg om spesielle problemer knyttet til det å ha en kreftsykdom – f.eks. vansker i arbeidslivet, vansker i parforholdet, ernæring og fysisk aktivitet, lymfødem eller eksistensielle utfordringer.Montebello-senteret arrangerer også rekreasjonskurs for pasienter med langtkommet kreftsykdom og deres pårørende, familiekurs for dem med kreftrammede barn eller for barnefamilier der mor eller far har kreft.

  Kursene omfatter forelesninger om sykdommen og dens behandling, sosiale og trygderelaterte rettigheter, fysisk aktivitet, ernæring og hjelp til kontroll over eget liv. I tillegg er det gruppesamtaler og sosialt samvær. Erfarne helsearbeidere gir forelesninger og leder samtalegrupper. Et sentralt virkemiddel er «likemannsprinsippet», som innebærer at pasientene møter andre i samme situasjon slik at de kan lære av hverandre. En rekke aktivitetstilbud gir god mulighet for rekreasjon. På enkelte kurs legges det mest vekt på spesifikke funksjonsforbedrende tiltak, slik som behandling av lymfødem.

  Opphold på Montebello-senteret krever henvisning fra lege eller sykehus. Ved vurdering av søknaden vektlegges pasientens allmenntilstand og forventet nytte av oppholdet. Ved kursstart blir det ikke gjort noen individuell medisinsk eller psykososial vurdering, og det føres heller ingen journal.

  Til tross for mer enn 15 års drift foreligger det ingen evaluering av om Montebello-senteret oppfyller målsettingene. I forbindelse med en planlagt utvidelse av senteret i 2005 var det ønskelig å få kartlagt hvilke kreftpasienter som hadde vært på senteret og deres erfaringer.

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  Med basis i en godkjent kobling mellom senterets elektroniske pasientregister og Kreftregisteret ble følgende variabler identifisert for hver pasient som hadde vært på senteret i perioden 1991 – 2004: kjønn, fødselsår, type og dato for første kreftdiagnose og tilstand per 31.12. 2004 (død eller i live). Senterets register inneholdt informasjon om kurstittel, når pasienten (ev. med ledsager(e)) hadde vært der og vedkommendes bostedsadresse. Fra disse basisvariablene ble følgende variabler konstruert: tilhørighet til helseregion, alder ved diagnosetidspunkt, alder ved deltakelse på første kurs, tid fra primærdiagnose til første kurs og observasjonstid fra første kurs til dato for død/emigrasjon eller sensordato (31.12. 2004). Oppholdene ble gruppert i tre perioder: 1991 – 94, 1995 – 99 og 2000 – 04. Med bakgrunn i kurstittelen eller kursets hovedtema ble 38 ulike kurstilbud kategorisert i 11 grupper.

  Med grunnlag i prevalenstall for kreftoverlevende i hele landet og for hver helseregion, oppgitt fra Kreftregisteret per 31.12. 1991 og 31.12. 2000, ble andelen kreftpasienter som har vært på senteret beregnet som et estimat for antallet pasienter på senteret i forhold til antallet kreftoverlevende. Med de foreliggende tall kunne slike andeler beregnes for 1992 og 2001 for hele landet og for hver helseregion.

  Pasient- og ledsagerevalueringer

  Pasient- og ledsagerevalueringer

  Ved avslutningen av hvert kurs fylte pasienter og ledsagere anonymt ut et skjema med 20 spørsmål om gjennomføringen av kurset samt innhold og nytteverdi. Skjemaet inneholdt også spørsmål om kurset hadde gitt økt viten om kreft, endrede forventninger i hverdagen, økt mestring av sykdommen og nye bekjentskaper. Hvert spørsmål hadde fem svaralternativer – fra 0 (meget dårlig) til 4 (meget bra). Dette spørreskjemaet ble utviklet ved senteret, det hadde ikke vært gjenstand for pilotutprøvning eller psykometrisk testing.

  En elektronisk database med spørreskjemaene fra pasienter og ledsagere fra alle kurs avholdt i 2004 og første halvdel av 2005 ble etablert (38 kurs). I analysene ble svarene dikotomisert i «dårlig» (skår 0 – 1) versus «bra» (skår 2 – 4). Mellom 915 og 1 192 kursdeltakere bevarte spørsmålene, men pasienter og ledsagere kunne ikke skilles fra hverandre.

  Statistikk

  Statistikk

  Deskriptive analyser ble anvendt. Totaloverlevelse ble estimert med Kaplan-Meier-metodikk. Observasjonstiden begynte ved starten på første kurs og sluttet ved tidspunktet for død, med sensurering per 31.12. 2004. Signifikansnivået ble satt til p < 0,05, og alle tester var tosidige.

  Etikk

  Etikk

  Studien ble godkjent av Datatilsynet og regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk for Helseregion Sør.

  Resultater

  Resultater

  Av 12 581 kursdeltakere i perioden 1991 – 2004 inneholdt datafilen 10 173 personer som også var registrert i Kreftregisteret. Differansen kan forklares ved «sen» registrering av nye krefttilfeller i Kreftregisteret og/eller feilregistrering ved Montebello-senteret. Disse 10 173 pasientene danner grunnlaget for de demografiske analysene (tab 1 – 3). For 295 pasienter var det ikke mulig å fastslå fylkestilhørighet.

  Tabell 1

  Kursdeltakere på Montebello-senteret gruppert etter helseregion¹

  Helseregioner

  Øst

  Sør

  Vest

  Midt-Norge

  Nord

  Totalt²

  Antall

  2 174

  3 799

  1 445

  1 136

  1 324

  9 878

  Alder (år), gjennomsnitt (SD)

  56 (15)

  55 (15)

  52 (16)

  54 (16)

  54 (14)

  55 (14)

  Menn

  520 (24 %)

  1 168 (31 %)

  460 (32 %)

  298 (26 %)

  370 (28 %)

  2 816 (29 %)

  Kvinner

  1 654 (76 %)

  2 631 (69 %)

  985 (32 %)

  838 (74 %)

  954 (72 %)

  7 062 (72 %)

  1991 – 94

  617 (28 %)

  978 (26 %)

  367 (25 %)

  328 (29 %)

  345 (26 %)

  2 635 (27 %)

  1995 – 99

  707 (33 %)

  1 243 (33 %)

  484 (34 %)

  379 (33 %)

  431 (33 %)

  3 244 (33 %)

  2000 – 04

  850 (39 %)

  1 578 (42 %)

  594 (41 %)

  429 (38 %)

  548 (41 %)

  3 999 (41 %)

  Andelen av alle kreftpasienter

   1991

  6,2 % (171)

  3,7 % (143)

  4,2 % (91)

  4,9 % (61)

  8,1 % (82)

  6,0 % (666)

   2001

  8,1 % (253)

  6,5 % (343)

  3,7 % (113)

  3,6 % (77)

  8,4 % (116)

  5,4 % (804)

  Kursdeltakere med ledsager³

  535 (25 %)

  1 171 (31 %)

  472 (33 %)

  318 (28 %)

  418 (32 %)

  2 914 (30 %)

  Kursdeltakere med barn

  16

  29

  36

  12

  13

  106

  Antall barn per kursdeltaker⁴

  2,0

  1,8

  2,1

  1,9

  1,5

  1,9

  Antall kurs per pasient

   1 kurs

  1 858 (85 %)

  3 283 (86 %)

  1 247 (86 %)

  998 (88 %)

  1 152 (87 %)

  8 538 (86 %)

   2 kurs

  223 (10 %)

  383 (10 %)

  145 (10 %)

  104 (9 %)

  134 (10 %)

  989 (10 %)

   ≥ 3 kurs

  83 (4 %)

  133 (4 %)

  53 (4 %)

  34 (3 %)

  38 (3 %)

  351 (4 %)

  [i]

  [i] ¹  Inndelingen er basert på inndeling av helseregioner gjeldende i 1991

  2  Fylkestilhørighet ukjent for 295 av 10 173 pasienter

  3  For perioden 1995 – 2004

  4  For perioden 2000 – 04

  Tabell 2

  Kursdeltakere på Montebello-senteret i 1991 – 2004 gruppert i tre perioder

  1991 – 94

  1995 – 99

  2000 – 04

  Totalt

  Totalt

  2 688

  3 318

  4 167

  10 173

  Kjønn

   Menn

  635 (24 %)

  871 (26 %)

  1 313 (32 %)

  2 819 (28 %)

   Kvinner

  2 053 (76 %)

  2 447 (74 %)

  2 854 (68 %)

  7 354 (72 %)

  Alder (år), gjennomsnitt (SD)

   Menn

  53 (18,2)

  55 (18,2)

  57 (17,2)

  56 (17,8)

   Kvinner

  54 (13,9)

  55 (13,7)

  54 (13,9)

  54 (13,9)

  Antall pasienter med ledsager

  Ikke registrert

  400 (12 %)

  2 577 (62 %)

  2 977 (29 %)

  Pasienter med barn som ledsagere

  Ikke registrert

  Ikke registrert

  106

  106

  Tabell 3

  Antall kurs og kursdeltakere for ulike krefttyper ved Montebello-senteret 1991 – 2004

  1991 – 94

  1995 – 99

  2000 – 04

  Totalt

  Kurstema

  Deltakere

  Kurs

  Deltakere

  Kurs

  Deltakere

  Kurs

  Deltakere

  Kurs

  Brystkreft

  866

  28

  1 147

  31

  1 084

  44

  3 097

  103

  Prostata- og blærekreft

  67

  3

  265

  13

  392

  22

  724

  38

  Gastrointestinal kreft

  283

  14

  286

  20

  307

  24

  1 061

  58

  Gynekologisk kreft

  352

  14

  286

  16

  307

  17

  945

  47

  Lungekreft

  66

  4

  185

  7

  170

  14

  421

  25

  Blodkreft og lymfom

  251

  12

  279

  15

  332

  25

  862

  52

  Øre-nese-hals-kreft

  161

  6

  123

  10

  87

  11

  371

  27

  Familie, par, barn og unge med kreft

  144

  12

  230

  16

  401

  25

  775

  53

  Diverse krefttyper

  190

  9

  96

  8

  608

  33

  894

  50

  Generelt om kreft

  295

  12

  248

  15

  316

  27

  859

  54

  Rekreasjonskurs¹

  13

  1

  23

  4

  128

  12

  164

  17

  Totalt

  2 688

  115

  3 318

  155

  4 167

  254

  10 173

  524

  Antall deltakere per kurs (gjennomsnitt)

  23

  21

  16

  19

  [i]

  [i] ¹  Kurs i forbindelse med jul, påske, sommerferie

  Det var ingen statistisk signifikante forskjeller helseregionene imellom hva angår pasientenes alder eller kjønn (tab 1). Om lag 60 % kom fra helseregionene Øst og Sør, og andelen holdt seg stabil gjennom de tre tidsperiodene.

  Andelen kreftpasienter som har vært på Montebello-senteret i forhold til antall kreftrammede i hele landet viste en nedgang fra 6,0 % til 5,4 %. Nedgangen er i hovedsak betinget i en økning i overlevende (110 684 i 1996; 149 789 i 2000). I 2001 var andelen høyest for Helse Nord.

  2 819 av pasientene (28 %) var menn, med en signifikant økning fra 24 % i perioden 1991 – 94 til 32 % i perioden 2000 – 04 (tab 2). Andelen pasienter som hadde med seg én eller flere ledsagere økte fra 12 % i andre til 62 % i tredje periode (p < 0,001). Om lag 30 % av pasientene hadde minst én ledsager med, og 106 pasienter fra den siste perioden var ledsaget av gjennomsnittlig to barn. I alt deltok 86 % av pasientene på ett kurs, 10 % på to kurs og 4 % på tre kurs.

  I 15-årsperioden ble det avholdt 524 kurs (tab 3), med i gjennomsnitt 19 pasienter per kurs (eksklusive ledsagere). Kurs relatert til brystkreft var hyppigst. 38 kurs var spesifikt tilrettelagt for pasienter med prostatakreft eller kreft i urinblæren, og for disse krefttypene var det en økning i antall pasienter og kurs, fra 67 pasienter og tre kurs i første periode til 392 pasienter og 22 kurs i siste periode. 69 % av pasientene kom til Montebello-senteret innen to år etter sin første kreftdiagnose (fig 1). 15 % hadde hatt en kreftdiagnose i mer enn fem år. Median tid mellom første kreftdiagnose og første kurs var ett år (spredning: 0 – 44 år).

  Femårsoverlevelsen regnet fra første kurs for alle pasienter var 64 % – 52 % for menn og 69 % for kvinner (fig 2).

  Pasient- og ledsagerevaluering

  Pasient- og ledsagerevaluering

  Kursene ble beskrevet som bra av 99 % av kursdeltakerne i 2004 – 05. Blant deltakerne svarte 95 % at kurset hadde gitt økt viten om kreft, 91 % at kurset hadde lært dem å mestre sykdommen bedre og 95 % hevdet at kurset hadde gitt nye bekjentskaper. Utsagnet om at kurset hadde gitt «endrede forventninger til hverdagen» ble bekreftet av 76 % av deltakerne.

  Diskusjon

  Diskusjon

  Fra 1990 til 2004 har pasienter fra hele landet deltatt på kurs på Montebello-senteret. Deltakere fra helseregionene Sør og Øst økte relativt sett i den siste perioden, og det var en liten nedgang i pasienter fra helseregionene Vest og Midt-Norge i samme periode. Deltakelsen fra Helse Nord har vært uforandret høy.

  De fleste pasientene var kvinner, bare en tredel var menn. Etter 2000 har nærmere to tredeler av pasientene hatt med ledsager. Femårsoverlevelsen etter første kurs var 64 %.

  Tilbudet på Montebello-senteret inneholder ikke individuelle tiltak og tverrfaglig teamsamarbeid, slik forskriften for rehabilitering krever (2). Vi har derfor valgt å la være å omtale senterets aktiviteter som et rehabiliteringstilbud, til tross for at både kurs og rekreasjon er viktige komponenter i rehabilitering etter kreft (3).

  Montebello-senterets beliggenhet i Sør-Norge og dets nære tilknytning til Radiumhospitalet innebærer en risiko for at det hovedsakelig ville bli benyttet av pasienter fra det som var helseregionene Sør og Øst. I samsvar med senterets intensjon kommer pasientene imidlertid fra alle helseregioner og i andeler som grovt sett svarer til kreftforekomsten i regionene.

  Antallet kreftpasienter som kommer til senteret er relativt beskjedent, sett i forhold til prevalensen av kreft. På en studietur til Danmark og Tyskland i 2004 ble det opplyst at bare en tredel av pasientene der benytter seg av et lovfestet tilbud om kreftrehabilitering. Mange finner trolig «tilbake til livet» med egne ressurser og ved hjelp av familie, venner og arbeidskolleger. Nye og liknende tilbud nærmere hjemstedet, slik som lærings- og mestringssentre ved sykehusene, Kreftforeningens omsorgssentre og nye tilbud om lindrende behandling i sykehus og i hjemmesykepleien, kan også påvirke etterspørselen etter Montebello-senterets tilbud. Pasientmaterialet på senteret er således selektert i forhold til pasientenes uttrykte ønske om rehabilitering, noe som er en viktig indikator for rehabiliteringsbehov (4).

  Økningen av pasienter som hadde med ledsager, er i tråd med en bevisst satsing ved Montebello-senteret og i samsvar med dagens syn om at en kreftdiagnose ikke bare affiserer pasienten, men hele familien.

  Overlevende etter brystkreft representerte den største deltakergruppen, mens pasienter med andre hyppige krefttyper, som lungekreft, mage-tarm-kreft, urologisk kreft og gynekologisk kreft, i mindre grad benyttet seg av Montebello-senterets tilbud, muligens pga. utilstrekkelig kurstilbud for de sistnevnte grupper. I etterkant er det vanskelig å angi årsakene til denne fordelingen, men ledelsen ved senteret bør diskutere sitt fremtidige kurstilbud i forhold til denne mulige «skjevfordelingen».

  Likemannsprinsippet er en vesentlig komponent ved tilbudet på Montebello-senteret (5). Mange kursdeltakere angir dette som en vesentlig erfaring fra oppholdet. Kanskje er det lettere å realisere likemannsprinsippet på internatkurs av flere dagers varighet enn ved ukentlige gruppesamtaler på lærings- og mestringssentre.

  Færre menn enn kvinner har benyttet seg av Montebello-senterets tilbud, men i de senere årene har kreft hos menn fått mer oppmerksomhet. Mange mannlige kreftpasienter i 50-årsalderen ønsker å komme tilbake i arbeid fortest mulig etter behandling og vurderer kanskje tilbudet på Montebello-senteret som mindre aktuelt. Alternativt har kanskje ikke senterets opprinnelige kurstilbud vært klart nok siktet inn på menn med kreft. De ansvarlige for tilbudet har de siste årene tilrettelagt flere kurs for menn, blant annet om prostatakreft.

  Femårsoverlevelsen etter første kurs på Montebello-senteret er relativt lav, spesielt for menn. Vi ser ikke dette ikke som noe argument mot opphold på senteret. Kreftinformasjon skal ikke reserveres for dem som er helbredet. Likevel kan det stilles spørsmål om Montebello-senteret skal involvere seg i kreftinformasjon generelt eller prøve å utvikle spisskompetanse på spesifikke områder, slik som seneffekter etter kreft eller kreft hos barn/ungdom. Slik spesialisering kunne også gi et utmerket grunnlag for forskning ved senteret. Våre analyser tilsier at det i hvert fall bør arbeides mot et mer differensiert kurstilbud ved Montebello-senteret.

  Svakheten ved dagens drift på Montebello-senteret og ved denne studien er at man ikke vet om oppholdet på institusjonen har ført til bedre livskvalitet og bedre mestring på sikt. I denne forbindelsen er den generelt positive evalueringen ved kursets slutt av mindre verdi. Spørreskjemaet er heller ikke testet for validitet og reliabilitet. Generelt er evaluering av effektene av denne type helsetilbud krevende både hva angår valg av utfallsmål og tidspunkt.

  Det finnes i dag lite systematisk kunnskap om nytten av ulike rehabiliteringstiltak i forbindelse med kreftsykdom (6, 7). Et fremtidig mål for Montebello-senteret bør være å skaffe til veie kunnskap om hvordan kursene kan suppleres med andre tiltak, slik som tilrettelagt trening, hvilke effekter kursene har på kort og lang sikt, og hvilken betydning eventuelle «oppfriskningskurs» kan ha. Det finnes i dag velprøvde måleinstrumenter for livskvalitet, tretthet/utmattelse, angst og depresjon, som alle er vesentlige elementer i kreftpasientenes situasjon (8). Kombinert med et minimum av medisinske data, slik som kreftdiagnose, kreftbehandling, ev. tilbakefall, vil det være mulig å få en bedre evaluering av Montebello-senterets tilbud.

  Oppgitte interessekonflikter:

  Ingen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media