Sophie D. Fosså

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sophie D. Fosså

Henriette Veiby Holm, Alv A. Dahl, Olbjørn Harald Klepp, Sophie D. Fosså
21.08.2017
Vi takker Berg & Tandstad for kommentaren. De har viktige innspill som vi er helt enige i. Vi anbefaler i artikkelen at pasienter med nydiagnostisert metastatisk prostatakreft henvises tidlig til...
Henriette Veiby Holm, Alv A. Dahl, Olbjørn Harald Klepp, Sophie D. Fosså
06.06.2017
The treatment of prostate cancer with remote metastases has advanced greatly in recent years. Treatment options are dependent on the extent of the metastases, the patient’s general condition...
Henriette Veiby Holm, Alv A. Dahl, Olbjørn Harald Klepp, Sophie D. Fosså
06.06.2017
Behandlingen av prostatakreft med fjernmetastaser har hatt en rivende utvikling i de senere år. Behandlingsvalgene er avhengig av metastaseutbredelse, pasientens allmenntilstand og ønsker samt...
Sophie D. Fosså
16.02.2017
Det er prisverdig at Tidsskriftet refererer viktige funn fra ledende internasjonale tidsskrifter. En forutsetning er selvsagt at sentrale funn er korrekt gjengitt og fortolket, men forutsetningen...
Jan Oldenburg, Gustav Lehne, Sophie D. Fosså
14.02.2008
Testikkelkreft er den hyppigste kreftformen blant norske menn i alderen 15 – 40 år ( 1 ). Behandlingen av denne krefttypen anses som en onkologisk suksesshistorie, ettersom omtrent 95 % av norske...
Cecilie E. Kiserud, Henriette Magelssen, Peter Fedorcsak, Sophie D. Fosså
14.02.2008
De fleste unge pasienter med nyoppdaget kreft er opptatt av sin fremtidige gonadale funksjon og mulighetene for å få barn etter behandling. Ikke bare kirurgi, kjemoterapi og strålebehandling, men...
Sophie D. Fosså, Julie Kvaløy, Stein Kvaløy, Jon Håvard Loge, Alv A. Dahl
20.11.2008
Kreftbehandling medfører nedsatt funksjon av somatisk og/eller psykisk art for kortere eller lengre perioder. For enkelte blir kreftsykdommen en kronisk lidelse med senfølger og varig funksjonssvikt...
Sophie D. Fosså, Alv A. Dahl, Sigbjørn Smeland, Lene Thorsen, Jon Håvard Loge
20.11.2008
Kreftpasienter trenger ofte rehabilitering, men vi har ikke god nok kunnskap om kvaliteten på og effekten av de rehabiliteringstiltakene som i dag tilbys i Norge. Det trengs en offentlig utredning og...
Sophie D. Fosså, Andrea Egey, Svein Andreas Haukaas, Anders Angelsen, Olbjørn Klepp, Viktor Berge, Karol Axcrona, Wolfgang Lilleby
26.02.2009
I en artikkel om hormonbehandling ved prostatakreft i Tidsskriftet nr. 22/2008 forekommer det en del feil som er egnet til å forvirre pasienter og ikke-spesialister ( 1 ). Innledningsvis vil vi...
Kari Dolven Jacobsen, Sophie D. Fosså, Steinar Aamdal
29.11.2006
Tidsskriftet publiserte i 2004 en oversiktsartikkel om behandling av malignt melanom ( 1 ). Vi har erfart at det er behov for gjentatt og ytterligere opplysning om melanom til pasienter, pårørende og...
Wolfgang Lilleby, Eivor Hernes, Håkon Wæhre, Nils Raabe, Sophie D. Fosså
02.11.2006
Omtrent en firedel av alle nye tilfeller med prostatakreft i Norge ble tidligere diagnostisert med metastatisk sykdom ( 1 ). Tilsvarende andel i dag er rundt 10 – 15 % (Kreftregisteret, upubliserte...
Rune Kvåle, Elin Skarre, Andreas Tønne, Anne E. Kyrdalen, Jarle Norstein, Anders Angelsen, Rolf Wahlqvist, Sophie D. Fosså
23.03.2006
Prostatakreft er den hyppigste kreftform blant menn i Norge, med over 3 000 nye tilfeller per år ( 1 ). I 2003 ble prostatakreft registrert som underliggende dødsårsak hos 1 070 menn. En stadig...
Bernt Kvarstein, Sophie D. Fosså, Sverre Harvei
10.05.2002
I Europa og USA er insidensen av peniscancer ca. 1 per 100 000 menn per år. I Sør-Amerika, Asia og Afrika utgjør peniscancer i enkelte områder 10 – 20 % av alle cancerformer hos menn (1). I Israel,...
Inger-Lise Nesvold, Sophie D. Fosså
30.10.2002
Flere studier indikerer at kreftpasienters behov for informasjon ikke blir godt nok ivaretatt (1 – 3). Blant annet er informasjon om bivirkninger av kreftbehandlingen utilstrekkelig. Samtidig...
Sophie D. Fosså, Nina Aass, Kjell Tveter, Olav Dahl
20.08.2000
Hvert år diagnostiseres det i Norge ca. 420 nye tilfeller av nyrecellekreft (adenocarcinoma renis) (1). Median alder ved diagnostisering er 69 år, og ca. 30 % av pasientene er under 60 år. Ca. 25 %...
Sophie D. Fosså
22.09.2005
Suppresjon av androgener er førstevalg når en pasient med prostatakreft skal starte systemisk behandling på grunn av langtkommen sykdom eller er i en adjuvant situasjon. Målsettingen er å redusere...
Eva Skovlund, Sophie D. Fosså
10.09.2000
Prostataspesifikt antigen (PSA) er et protein som skilles ut av normale og maligne celler i prostatakjertelen. Antigenet kan påvises i blod, og det brukes som en markør for prostatakreft i...
Sophie D. Fosså, Harald Holte, Marit Muri Holmen, Trine Bjøro, Frøydis Langmark, Siri Lothe Hess, Stein Kvaløy
06.01.2005
Femårsoverlevelsen blant norske kreftpasienter er i dag 58 % for kvinner og 50 % for menn ( 1 ). Disse oppløftende resultatene medfører at legene og pasientene i økende grad er blitt oppmerksomme på...
Wolfgang Lilleby, Jon Sudbø, Sophie D. Fosså
03.03.2005
Ny molekylærbiologisk innsikt har vist at mange krefttyper bare delvis kan forklares ved genetiske forandringer, og at eksponering for ulike miljøfaktorer/diett i minst like stor grad forklarer...
Sophie D. Fosså, Rolf Wahlqvist
20.10.2005
I Tidsskriftet nr. 12/2005 omtaler Truls Erik Bjerklund Johansen radikal behandling av prostatakreft i Norge basert på publiserte norske erfaringer ( 1 ). Dessverre beskrives ikke utviklingen av...