Ny viten om stoffskiftesykdom

Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

Data fra Tromsøundersøkelsene viser sammenheng mellom mild stoffskiftesykdom med forhøyet TSH og økt blodtrykk og kolesterolnivå.

For høye eller for lave verdier av thyreoideahormoner gir stoffskiftesykdom som kan påvirke blodtrykk, kolesterolverdier og hjertets pumpefunksjon. Lavt nivå av thyreoideastimulerende hormon (TSH) kombinert med forhøyet nivå av trijodotyronin (T3) og tyroksin (T4) er et uttrykk for hypertyreose, og motsatte forandringer for hypotyreose. Disse tilstandene krever adekvat diagnostikk og behandling. Det har imidlertid vært uklart hvordan mild stoffskiftesykdom, med endringer i TSH-verdier, men normale verdier av fritt T3 og T4, påvirker hjertet. Amjid Iqbal har benyttet data fra befolkningsundersøkelsene Tromsø 4 (1994 – 95) og Tromsø 5 (2001 – 02) for å belyse problemstillingen.

– Resultatene kan kort oppsummeres slik: Vi fant positiv sammenheng mellom TSH-nivå og blodtrykk, selv om TSH er innenfor det som beskrives som normalverdier. Økende TSH-verdier er assosiert med økende blodtrykk. Vi fant også positiv sammenheng mellom kolesterolverdier og TSH-nivå. Senkning av TSH-nivå med medisiner ga bedre kolesterolverdier. Det mest overraskende var at en grundig ultralydundersøkelse av hjertet ikke viste vesentlige forskjeller mellom dem med forhøyet og dem med normal TSH-verdi. Her forventet vi større forskjeller tatt i betraktning tidligere studier fra andre land, sier Iqbal.

Arbeidet er utført ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Tromsø og Universitetssykehuset Nord-Norge. Iqbal forsvarte avhandlingen Thyroid stimulating hormone (TSH). Associations with lipids, blood pressure and cardiac function for Ph.D.-graden ved Universitetet i Tromsø 22.2. 2008.


TSH: Thyreoideastimulerende hormon, tyrotropin. TSH regulerer skjoldbruskkjertelens funksjon av T3 og T4.

T3 og T4: Trijodotyronin og tyroksin. Disse hormonene, sammen med TSH, påvirker metabolismen i alle kroppens celler.

Hypertyreose: For høyt stoffskifte. Høye verdier av TSH, lave verdier av T4 og T3.

Hypotyreose: For lavt stoffskifte. Lave verdier av TSH, høye verdier av T4 og T3.

Anbefalte artikler