Forskrivningsfeil – omfang og oppklaring

Svein Haavik,, Anne Marie Horn,, Kari Svane Mellbye,, Inge Kjønniksen,, Anne Gerd Granås, Svein Haavik, Anne Mari Horn, Kari Svane Mellbye, Inge Kjønniksen, Anne Gerd Granås Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 296 – 8.

Etter at denne artikkelen ble publisert i Tidsskriftet nr. 3/2006, oppdaget vi flere feil i artikkelens tabell 3. Ved en nærmere analyse av originaldataene ble det påvist ytterligere feil.

Nedenfor følger korrekt tabell 3. Noen av funnene i løpende tekst må endres tilsvarende. Endringene endrer ikke studiens konklusjoner.

Tabell 3  Fordeling av gjennomførte intervensjoner på 1 359 ordinasjoner og resultater av disse. For hver ordinasjon kan det være flere forskrivningsfeil, mangler, intervensjoner og resultater. For 169 (12 %) av ordinasjonene ble det ikke rapportert intervensjon fra apoteket

Feil med potensielle kliniske effekter (n = 358)

Formelle mangler ved forskrivningen (n = 1 070)

Intervensjon

Antall

Andel (%)

Antall

Andel (%)

Kontaktet forskriver

157

37

192

17

Snakket med pasienten

133

31

524

48

Veiledet pasienten

56

13

120

11

Gjennomgått pasientprofil

16

3,8

109

9,9

Konsultert kilde for legemiddelinformasjon

9

2,1

11

1,0

Farmasøytens egen vurdering

13

3,1

37

3,4

Andre intervensjoner

7

1,7

57

5,2

Fikk ikke kontakt med forskriver

32

7,6

52

4,7

Sum

423

100

1 102

100

(n = 358)

(n = 1 070)

Resultat av intervensjonen

Antall

Andel (%)

Antall

Andel (%)

Legemiddel lagt til

4

0,9

3

0,3

Legemiddel seponert

5

1,2

3

0,3

Legemiddel endret/avklart

67

16

72

6,3

Styrke endret/avklart

70

17

21

1,8

Administrasjonsform endret/avklart

29

6,9

11

1,0

Dosering endret/avklart

79

19

97

8,5

Varighet endret/avklart

28

6,6

40

3,5

Mengde endret/avklart

66

16

24

2,1

Utlevert som angitt

50

12

748

65

Legemidlet ikke utlevert

15

3,6

35

3,1

Forslag ikke akseptert av forskriver

1

0,2

2

0,2

Andre resultater

8

1,9

90

7,9

Sum

422

100

1 146

100

Anbefalte artikler