Fastlegenes deltakelse i legevakt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract
  Bakgrunn.

  Bakgrunn.

  Legevaktarbeid oppleves ofte som en belastning og er beheftet med økt risiko for å gjøre feil. Hensikten med undersøkelsen var å kartlegge fastlegenes vaktdeltakelse og holdninger til legevaktarbeid.

  Materiale og metode.

  Materiale og metode.

  Et spørreskjema ble sendt til alle landets fastleger. Vaktdeltakelse ble analysert i forhold til lege-, liste- og kommunekarakteristika.

  Resultater.

  Resultater.

  Vi fikk svar fra 2 913 fastleger (78 %). 50 % deltok fullt i legevakt, 15 % delvis og 35 % ikke. 28 % hadde formelt fritak og 13 % hadde en fast vikar som tok vaktene deres. Kvinnelige leger deltok sjeldnere i legevakt, og vaktdeltakelsen avtok med legenes alder. Vaktdeltakelsen var lavere i store og sentrale kommuner. Interkommunale legevaktordninger medførte redusert vaktbelastning, men økte ikke legenes vaktdeltakelse. Listekarakteristika hadde liten innvirkning. Bare 16 % ønsket å ta ekstravakter, og 60 % forsøkte å gi fra seg mange av vaktene sine. Bare 16 % av vaktleger under 55 år ville fortsette med legevakt etter fylte 55 år. Leger i utkantkommuner opplevde legevaktarbeid som mer faglig utfordrende, men dårligere betalt enn leger i sentrale strøk og de ønsket oftere å flytte fra kommunen.

  Fortolkning.

  Fortolkning.

  Mange fastleger velger vekk legevaktarbeid. Med et aldrende fastlegekorps vil dette bli et økende problem for små og sårbare vaktordninger.

  Abstract

  Background.

  Out-of-hours work is often perceived as burdensome and there is an inherent increased risk of making mistakes. The aim of the study was to examine Regular General Practitioners’ (RGPs’) experiences with and attitudes to out-of-hours work.

  Material and methods.

  A questionnaire was sent to all RGPs in Norway. Participation in out-of-hours work was analysed against characteristics of the physician, list, and municipality.

  Results.

  2 913 RGPs responded (78 %). 50 % participated fully, 15 % partly, and 35 % did not participate in out-of-hours work. 28 % were formally exempted, and 13 % had a regular locum. Women and elderly RGPs participated less, as did RGPs in large and central municipalities. Out-of-hours cooperatives covering several municipalities reduced the amount of work, but did not increase the RGPs’ participation rate. List characteristics had little influence on the participation rate. 60 % of the RGPs tried to give away most of their duties, 16 % wanted more out-of-hours work than their regular duties and 16 % of those below 55 years who were still doing out-of-hours work wanted to continue after 55 years. RGPs in small and remote municipalities considered out-of-hours work more challenging, but less remunerating, and more often wanted to move from the municipality.

  Interpretation.

  Many RGPs do not participate in out-of-hours work. As Norwegian RGPs constitute an aging cohort, this may become an increasing problem.

  Main findings
  Tabell

  Hovedbudskap

  • Bare halvparten av fastlegene deltar fullt i legevakt

  • Eldre og kvinnelige leger i sentrale kommuner deltar minst

  • Svært få leger ønsker å fortsette med legevakt etter 55 år

  • Interkommunale vaktordninger øker ikke vaktdeltakelsen

  Artikkel
  Innledning

  Legevakt er i utgangspunktet en obligatorisk del av fastlegenes arbeid. Det kommer på toppen av ordinær arbeidstid og oppleves ofte som en belastning (1). Arbeidsbetingelsene kan være vanskelige, med risiko for å gjøre feil (2) – (5). Hver tiende tilsynssak i Helsetilsynet handler om legevakt (6).

  Avtaleverket gir fastlegene rett til fritak fra legevaktarbeid ved fylte 60 år, dersom de ønsker det. Sykdom, svangerskap og vektige sosiale grunner kan også være gyldige fritaksgrunner. Kommunen kan gi fritak når legen av personlige grunner ber om det og arbeidet uten skade kan utføres av øvrige leger. Det skal tas særlig hensyn til leger over 55 år (7).

  Vi har nylig undersøkt hvilke leger som mottar trygderefusjon for legevaktarbeid (8). Kartleggingen, som var basert på registerdata fra Rikstrygdeverket (RTV), viste at andre leger enn fastleger sto for nesten halvparten av den samlede trygderefusjonen og at mer enn hver tredje fastlege ikke hadde noen inntekter fra legevaktarbeid. Det er derfor åpenbart at mange fastleger overlater mye av vaktarbeidet til andre.

  Med et aldrende fastlegekorps kan man vente at stadig flere fastleger vil trekke seg ut av vaktordningene. Mange mindre kommuner har sårbare ordninger med få vaktleger og små muligheter for avlastning fra andre leger. Det er derfor behov for tiltak som kan gjøre vaktordningene mer robuste. Interkommunale stasjonære legevakter med fast hjelpepersonell har vært fremholdt som en nærliggende løsning (9).

  Det er lite forskningsbasert kunnskap om legevakt i Norge. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin har derfor gjennomført en spørreskjemaundersøkelse blant alle norske fastleger for å kartlegge deres deltakelse i legevakt og holdninger til legevaktarbeid. Når disse variablene ses i forhold til lege-, liste- og kommunekarakteristika, får vi et kunnskapsgrunnlag som kan være nyttig i den videre planleggingen av legevaktorganiseringen i Norge.

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  Studien ble gjennomført i tiden mai 2006 – februar 2007. Vi hentet ut alle legene fra Rikstrygdeverkets fastlegeoversikt, totalt 3 915 poster (10). Vi ekskluderte 83 navnløse og 28 dubletter og sendte et spørreskjema til de resterende 3 804. Ytterligere 47 ble senere ekskludert på grunn av ukjent adresse, avsluttet praksis, permisjon, sykdom eller død, slik at antall potensielle respondenter var 3 757. Det ble gjennomført to purrerunder.

  Rikstrygdeverkets oversikt inneholder opplysninger om legens kjønn, listelengde og antall ledige plasser på listen. I spørreskjemaet spurte vi om legens alder, tilfredshet med listelengde, normal vaktbelastning og hvorvidt kommunen deltar i interkommunal legevakt. Deretter spurte vi om legen selv deltar i legevakt. De som hadde redusert vaktbelastning, ble spurt om hvor stor andel av normal vaktbelastning de hadde, mens de som ikke deltok i legevakt, ble spurt om hvor gamle de var da de sluttet. Vi spurte om de hadde fast vikar som tok vaktene deres og om de hadde formelt fritak fra legevakt.

  Legen ble så bedt om å ta stilling til åtte utsagn og si seg mer eller mindre enig i disse på en femdelt skala (helt enig, delvis enig, verken enig eller uenig, delvis uenig, helt uenig):

  • Jeg tar gjerne ekstravakter i tillegg til mine egne vakter

  • Etter fylte 55 år vil jeg slutte (har jeg sluttet) med legevakt

  • Etter fylte 60 år vil jeg slutte (har jeg sluttet) med legevakt

  • Jeg forsøker å gi fra meg mange av vaktene mine

  • Legevaktarbeid er godt betalt

  • Legevakt er faglig utfordrende

  • Vaktbelastningen er viktig for legestabiliteten i kommunen

  • Jeg ønsker å flytte fra kommunen

  Ytterligere to variabler ble hentet fra Statistisk sentralbyrå (11): kommunens innbyggertall og sentralitet. Sentralitet er definert som en kommunes geografiske beliggenhet i forhold til et senter hvor det finnes funksjoner av høy orden (sentrale funksjoner). Sentralitet regnes på en skala 0 – 3, der 0 er de minst sentrale og 3 de mest sentrale kommunene (12). Kommunens legedekning ble kalkulert som antall fastleger per 1 000 innbyggere.

  Datamaterialet presenteres som frekvensfordelinger og gjennomsnittsverdier med 95 % konfidensintervall. Statistisk signifikante forskjeller (p < 0,05) mellom to grupper foreligger når punktestimatet for den ene gruppen ligger utenfor konfidensintervallet for den andre. I analysene ble full og redusert vaktbelastning slått sammen. Det samme ble hel og delvis enighet (og uenighet) i de åtte utsagnene. Det ble også gjort en logistisk regresjonsanalyse der utfallsvariabelen var om fastlegene deltar eller ikke deltar i legevakt.

  Resultat

  Resultat

  Vi fikk svar fra 2 913 fastleger (78 %). Leger med lange lister (≥ 1 800) var noe underrepresentert (svarprosent 69 %), og leger med fulle lister svarte noe hyppigere enn leger med åpne lister (80 % mot 75 %). Ellers var det ingen signifikante forskjeller i svarprosent relatert til kjønn, sentralitet, innbyggertall eller legedekning. Legenes gjennomsnittsalder var 48 år (95 % KI: 48 – 48 år), 45 år (44 – 45 år) for kvinner og 50 år (49 – 50 år) for menn.

  Gjennomsnittlig listelengde var 1 196 (1 181 – 1 210), 1 106 (1 083 – 1 129) for kvinner og 1 235 (1 217 – 1 252) for menn. I alt 47 % (45 – 49 %) av listene var åpne. Det var 83 % (81 – 84 %) som var fornøyd med listelengden, mens 8 % (7 – 9 %) ønsket flere og 9 % (8 – 11 %) ønsket færre pasienter.

  I alt 64 % (63 – 66 %) av legene svarte at deres kommune deltok i interkommunalt legevaktsamarbeid, og de rapporterte at den normale vaktbelastningen var 3,4 vakter (3,3 – 3,6) per måned. Kommuner med interkommunalt vaktsamarbeid hadde lavere vaktbelastning enn kommuner uten slikt samarbeid, og forskjellen var størst for de minste kommunene (tab 1).

  Tabell 1  

  Normalt antall vakter per lege per måned (95 % KI) i kommuner med og uten interkommunal legevakt, fordelt på ulik kommunestørrelse

  Innbyggertall

  Med interkommunal legevakt

  Uten interkommunal legevakt

  ≤ 2 000

  5,8 (5,0 – 6,6)

  11,9 (8,8 – 15,0)

  2 001 – 5 000

  4,4 (4,1 – 4,7)

  7,3 (6,8 – 7,8)

  5 001 – 10 000

  3,7 (3,4 – 4,0)

  5,4 (5,2 – 5,7)

  10 001 – 50 000

  2,8 (2,7 – 3,0)

  3,3 (3,0 – 3,5)

  > 50 000

  2,4 (2,1 – 2,6)

  1,9 (1,7 – 2,1)

  Alle

  3,2 (3,1 – 3,4)

  3,9 (3,7 – 4,1)

  Det var 50 % (48 – 52 %) av legene som deltok fullt ut i vaktordningen, 15 % (13 – 16 %) deltok delvis, og 35 % (34 – 37 %) deltok ikke. Kjønns- og aldersfordelingen er vist i tabell 2. De som deltok delvis, utførte i gjennomsnitt 37 % (34 – 39 %) av normal vaktbelastning. Gjennomsnittsalderen for når man helt sluttet med legevakt var 50 år (49 – 50 år). I alt 28 % (26 – 29 %) hadde formelt fritak fra legevakt, og 13 % (11 – 14 %) hadde en fast vikar som tok deres vakter.

  Tabell 2

  Andel av fastlegene som deltar helt eller delvis i legevakt, som ikke deltar eller som har formelt fritak (helt eller delvis), fordelt på kjønn og alder. N representerer antall respondenter i hver aldersgruppe og totalt (uansett alder)

  Alder

  N

  Deltar fullt i vakt (%) (95 % KI)

  Deltar delvis i vakt (%) (95 % KI)

  Deltar ikke i vakt (%) (95 % KI)

  N

  Formelt fritak

  Kvinner

  ≤ 30

  34

  88 (73 – 97)

  0

  12 (3 – 27)

  31

  3 (0 – 17)

  31 – 35

  121

  70 (62 – 78)

  18 (11 – 25)

  12 (6 – 17)

  110

  7 (3 – 14)

  36 – 40

  150

  66 (58 – 74)

  15 (9 – 20)

  19 (13 – 26)

  136

  13 (8 – 19)

  41 – 45

  153

  56 (48 – 63)

  18 (12 – 24)

  26 (19 – 33)

  134

  14 (8 – 20)

  46 – 50

  158

  39 (32 – 47)

  17 (11 – 23)

  44 (36 – 51)

  144

  22 (15 – 28)

  51 – 55

  133

  38 (30 – 47)

  18 (12 – 25)

  44 (35 – 52)

  124

  32 (24 – 41)

  56 – 60

  64

  22 (13 – 34)

  9 (4 – 19)

  69 (56 – 80)

  59

  70 (56 – 81)

  > 60

  31

  6 (1 – 21)

  0

  94 (79 – 99)

  30

  90 (74 – 98)

  Alle

  850

  51 (47 – 54)

  15 (13 – 18)

  34 (31 – 37)

  774

  24 (21 – 27)

  Menn

  ≤ 30

  53

  96 (87 – 100)

  4 (0 – 13)

  0

  51

  0

  31 – 35

  180

  84 (79 – 89)

  11 (6 – 18)

  6 (3 – 10)

  168

  2 (0 – 5)

  36 – 40

  164

  80 (74 – 86)

  15 (9 – 20)

  5 (3 – 10)

  151

  3 (1 – 7)

  41 – 45

  206

  68 (62 – 74)

  16 (11 – 21)

  17 (11 – 22)

  197

  4 (2 – 8)

  46 – 50

  341

  55 (50 – 60)

  20 (16 – 25)

  25 (20 – 30)

  305

  11 (7 – 14)

  51 – 55

  432

  47 (43 – 52)

  18 (15 – 22)

  35 (30 – 39)

  408

  22 (18 – 26)

  56 – 60

  336

  28 (23 – 33)

  13 (9 – 16)

  59 (54 – 64)

  309

  59 (53 – 64)

  > 60

  249

  7 (4 – 11)

  7 (4 – 11)

  86 (82 – 91)

  232

  90 (86 – 94)

  Alle

  1 987

  50 (48 – 52)

  14 (13 – 16)

  36 (34 – 38)

  1 844

  29 (27 – 31)

  Deskriptive analyser viser avtakende vaktdeltakelse med økende alder, økende listelengde og full liste, samt med økende sentralitet og innbyggertall i kommunen. Det er også høyere vaktdeltakelse i kommuner med god legedekning. Leger som ønsker flere pasienter på listen sin, deltar hyppigere, mens leger som ønsker færre pasienter deltar sjeldnere enn leger som er tilfreds med listelengden (tab 3).

  Tabell 3  

  Fastlegenes deltakelse i legevakt. Oddsratio for deltakelse i legevakt er basert på logistisk regresjon, der alle variabler er med som justeringsfaktorer i analysen. Se metodebeskrivelse for definisjon av begrepet sentralitet

  N

  Antall som deltar i legevakt

  Andel som deltar i legevakt (%) (95 % KI)

  Oddsratio for deltakelse i legevakt (95 % KI)

  Legens kjønn

  Mann

  1 987

  1 274

  64 (62 – 66)

  1

  Kvinne

  850

  559

  66 (63 – 69)

  0,52 (0,42 – 0,66)

  Legens alder (år)

  < 30

  49

  48

  98 (89 – 100)

  4,33 (0,57 – 32,63)

  30 – 39

  584

  527

  90 (88 – 93)

  1

  40 – 49

  795

  603

  76 (73 – 79)

  0,37 (0,27 – 0,53)

  50 – 59

  1 042

  595

  57 (54 – 60)

  0,14 (0,10 – 0,20)

  > 59

  336

  46

  14 (10 – 17)

  0,01 (0,00 – 0,01)

  Listelengde

  < 1 000

  877

  627

  72 (69 – 75)

  1

  1 000 – 1 399

  1 160

  760

  66 (63 – 68)

  1,20 (0,94 – 1,54)

  1 400 – 1 799

  624

  352

  56 (53 – 60)

  0,98 (0,72 – 1,33)

  ≥ 1 800

  176

  94

  53 (46 – 61)

  0,85 (0,54 – 1,34)

  Listekapasitet

  Åpen liste

  1 338

  894

  67 (64 – 69)

  1

  Full liste

  1 499

  939

  63 (60 – 65)

  1,15 (0,94 – 1,41)

  Tilfreds med listelengde

  Ja

  2 293

  1 498

  65 (63 – 67)

  1

  Nei, ønsker flere pasienter

  224

  167

  75 (69 – 80)

  1,45 (0,95 – 2,21)

  Nei, ønsker færre pasienter

  263

  147

  56 (50 – 62)

  0,64 (0,47 – 0,89)

  Sentralitet

  0

  456

  388

  85 (82 – 88)

  1

  1

  226

  171

  76 (70 – 81)

  0,93 (0,52 – 1,65)

  2

  708

  483

  68 (65 – 72)

  0,72 (0,44 – 1,19)

  3

  1 447

  791

  55 (52 – 57)

  0,49 (0,31 – 0,79)

  Innbyggertall

  ≤ 2 000

  96

  89

  93 (86 – 97)

  2,17 (0,81 – 5,84)

  2 001 – 5 000

  348

  289

  83 (79 – 87)

  1

  5 001 – 10 000

  417

  305

  73 (69 – 77)

  0,61 (0,39 – 0,96)

  10 001 – 50 000

  1 052

  692

  66 (63 – 69)

  0,67 (0,43 – 1,04)

  > 50 000

  924

  458

  50 (46 – 53)

  0,43 (0,23 – 0,78)

  Legedekning (per 1 000 innbyggere)

  < 0,8

  1 026

  627

  61 (58 – 64)

  1

  0,8 – 0,9

  1 086

  634

  58 (55 – 61)

  1,13 (0,91 – 1,41)

  > 0,9

  723

  570

  79 (76 – 82)

  1,12 (0,80 – 1,57)

  Interkommunal legevakt

  Ja

  1 758

  1 165

  66 (64 – 69)

  1

  Nei

  968

  625

  65 (62 – 68)

  0,95 (0,78 – 1,16)

  Multivariate analyser viser at eldre og kvinnelige leger deltar sjeldnere i legevakt, og bekrefter at økende sentralitet og innbyggertall i kommunen er assosiert med lavere vaktdeltakelse. I denne analysen synes ikke listekarakteristika og legedekning å spille noen rolle. Leger som ønsker færre pasienter, deltar sjeldnere i legevakt enn leger som er tilfreds med listelengden eller har for få pasienter (tab 3).

  Vi gjorde også en regresjonsanalyse der vi bare inkluderte leger som enten deltok fullt i legevakt eller ikke deltok i det hele tatt (leger med delvis deltakelse ble ekskludert). Denne analysen ga prinsipielt samme resultat.

  I en tredje regresjonsanalyse ble også vaktbelastningen i kommunen tatt med som forklaringsvariabel. I kommuner hvor normal vaktbelastning var minst tre vakter per måned, deltok legene hyppigere i legevakt enn i kommuner med lavere vaktbelastning (oddsratio 1,36; 1,07 – 1,74). På grunn av et stort antall manglende svar på denne variabelen ble den imidlertid utelatt fra hovedanalysen.

  Det var bare 16 % (14 – 17 %) av vaktlegene som kunne tenke seg å ta ekstravakter i tillegg til sine egne vakter, og 60 % (58 – 62 %) forsøkte å gi fra seg mange av vaktene sine. Bare 16 % (14 – 18 %) av vaktleger under 55 år ønsket å fortsette med legevakt etter fylte 55 år, og 10 % (8 – 11 %) etter fylte 60 år.

  De fleste legene (73 %; 71 – 75 %) syntes at legevaktarbeid er faglig utfordrende, men bare 28 % (26 – 30 %) mente at det er bra betalt. Leger i små utkantkommuner opplevde legevaktarbeid som mer utfordrende og dårligere betalt enn leger i større og sentrale kommuner (tab 4).

  Tabell 4  

  Andel av fastlegene som er enige i påstander om at legevakt er faglig utfordrende og godt betalt samt hvorvidt de ønsker å flytte fra kommunen, fordelt på ulike kommunetyper. Se metodebeskrivelse for definisjon av begrepet sentralitet

  Legevakt er faglig utfordrende

  Legevaktarbeid er godt betalt

  Jeg ønsker å flytte fra kommunen

  N

  Andel enige (%) (95 % KI)

  N

  Andel enige (%) (95 % KI)

  N

  Andel enige (%) (95 % KI)

  Sentralitet

  0

  436

  84 (81 – 88)

  429

  18 (14 – 21)

  436

  13 (10 – 16)

  1

  204

  75 (69 – 81)

  204

  20 (14 – 25)

  210

  8 (5 – 13)

  2

  625

  69 (65 – 72)

  619

  30 (27 – 34)

  639

  5 (3 – 7)

  3

  1 212

  70 (68 – 73)

  1 193

  32 (29 – 35)

  1 283

  4 (3 – 5)

  Innbyggertall

  ≤ 2 000

  94

  81 (71 – 88)

  92

  25 (17 – 35)

  94

  13 (7 – 21)

  2 001 – 5 000

  333

  80 (75 – 84)

  327

  19 (15 – 23)

  330

  14 (10 – 18)

  5 001 – 10 000

  379

  79 (75 – 83)

  374

  21 (17 – 25)

  386

  9 (6 – 12)

  10 001 – 50 000

  919

  72 (69 – 75)

  913

  29 (26 – 32)

  946

  4 (3 – 6)

  > 50 000

  752

  67 (64 – 70)

  739

  35 (32 – 39)

  812

  2 (1 – 4)

  Alle

  2 477

  73 (71 – 75)

  2 445

  28 (26 – 30)

  2 568

  6 (5 – 7)

  I alt 75 % (73 – 76 %) mente at vaktbelastningen er viktig for legestabiliteten i kommunen. Det var bare 6 % (5 – 7 %) som ønsket å flytte fra kommunen. Utkantleger ønsket oftere å flytte enn leger som bodde i større og sentrale kommuner (tab 4).

  Diskusjon

  Diskusjon

  Det er en styrke med denne studien at svarprosenten er høy og at materialet synes å være rimelig representativt. Leger med de aller lengste listene er noe underrepresentert, men disse utgjør en forholdsvis liten gruppe av totalmaterialet. Den gjennomsnittlige listelengden er den samme i dette materialet som blant alle norske fastleger (13). Det var en tendens til at leger med fulle lister svarte noe hyppigere enn leger med åpne lister, men også her er forskjellene små. Vi kjenner ikke alderen til de legene som ikke svarte, men gjennomsnittsalderen i vårt materiale er helt lik gjennomsnittsalderen blant alle norske fastleger (13). Vi kjenner heller ikke vaktdeltakelsen til de legene som ikke svarte, men vi fant samme vaktdeltakelse i dette materialet som vi tidligere fant i et materiale basert på registerdata fra Rikstrygdeverket (8). Vi mener derfor at det foreliggende materialet er representativt for norske fastleger.

  Mange av bakgrunnsvariablene i denne studien er avhengige av hverandre. Dette medfører at flere tilsynelatende signifikante funn i deskriptive analyser utvannes eller forsvinner når man korrigerer for den innbyrdes avhengigheten i multivariate analyser. På den andre siden kan nye signifikante sammenhenger fremkomme i multivariate analyser, for eksempel sammenhengen mellom legens kjønn og vaktdeltakelse.

  Nesten to av tre leger svarte at deres kommune deltok i interkommunal legevaktordning, og det var en klar tendens til at dette medførte redusert vaktbelastning, særlig i de minste kommunene. Likevel er det ingen ting som tyder på at denne typen interkommunalt vaktsamarbeid medfører økt vaktdeltakelse blant fastlegene. Tilsvarende erfaringer er gjort i Storbritannia. Flere undersøkelser tyder på at større vaktkooperativer reduserer belastningen på den enkelte lege (14) – (17), men likevel har bare 10 % av engelske allmennpraktikere valgt å fortsette med legevakt etter at de nye kontraktene åpnet for at de kunne slippe (18). En dårlig betalingsordning har nok også spilt en rolle for denne utviklingen (19).

  Interkommunale legevaktordninger kan likevel ha sine fordeler. De vil være mer robuste fordi flere leger deler på vaktene, og det vil være mulig for eldre fastleger å trekke seg ut av vaktsystemet uten at legevakten bryter sammen. I tillegg til dette kan interkommunale legevakter gi bedre rammebetingelser (utstyr og personell) og således yte en kvalitativt bedre tjeneste (9).

  Denne studien bekrefter at kvinnelige fastleger og eldre fastleger deltar mindre i legevakt enn andre (8). Kvinner faller tidligere ut av vaktsystemet enn sine mannlige kolleger og har hyppigere formelt fritak fra legevakt. Det er imidlertid et betydelig antall fastleger under 55 år, både kvinnelige og mannlige, som ikke deltar i legevakt selv om de ikke har fått formelt fritak. Mange av disse har åpenbart faste vikarer som overtar deres vakter.

  Deskriptive analyser tyder på at vaktdeltakelsen avtar med økende listelengde og fulle lister. Det er lavere vaktdeltakelse blant leger som ønsker seg kortere liste, og omvendt for dem som ønsker seg lengre liste. Det er også noe høyere vaktdeltakelse i kommuner som har en særlig god legedekning. Disse funnene kan tyde på at leger som har mer enn nok å gjøre i kontortiden, vegrer seg for å delta i legevakt. Kanskje ville vaktdeltakelsen øke dersom legedekningen ble økt og legenes arbeidsmengde redusert (20). Imidlertid svekkes de statistiske sammenhengene når man korrigerer for innbyrdes avhengighet mellom forklaringsvariablene. Man skal derfor være forsiktig med å trekke for bastante konklusjoner fra disse funnene.

  Mer robust er sammenhengen mellom vaktdeltakelse og kommunenes størrelse og sentralitet. Det er en klar tendens til at vaktdeltakelsen er lavere i store og sentrale kommuner enn i små utkantkommuner, og dette gjelder selv om man tar hensyn til at leger i større kommuner er eldre og har lengre lister. En viktig årsak til disse forskjellene er trolig at leger i sentrale kommuner har større muligheter til å gi fra seg vakter til andre leger.

  Det er også mulig at utkantleger føler en sterkere forpliktelse til å bidra til at en liten og sårbar vaktordning ikke skal bryte sammen. De opplever større faglige utfordringer i legevaktarbeidet enn leger i store kommuner, men er mindre tilfreds med betalingen. Dette er trolig en viktig grunn til at så mange utkantleger ønsker å flytte fra kommunen.

  Oppgitte interessekonflikter: Ingen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media