Praktiske råd ved registrering av kliniske studier

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Selektiv publisering av forskningsdata er et betydelig vitenskapelig problem. The International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) har fra 1.9. 2005 krevd at dersom kliniske studier skal bli vurdert for publisering, må de registreres i et offentlig tilgjengelig register før igangsetting.

  Den amerikanske databasen www.clinicaltrials.gov tilfredsstiller kriteriene for et slikt register. Lipidklinikken har erfaring med registrering i dette registeret og har veiledet andre forskergrupper i hvordan dette kan gjøres.

  Artikkel

  Såkalt selektiv publisering av forskningsdata er et betydelig vitenskapelig problem. Dette betyr at det i årenes løp kan ha vært viktige forskningsresultater som ikke er blitt allment kjent fordi forfattere eller sponsorer av ulike årsaker ikke har ønsket å publisere resultatene. Akademia har i liten grad hatt noen mulighet til å kontrollere og imøtegå dette problemet, selv om det har vært et anerkjent problem i årevis. The International Committee of Medical Journal Editors, ICMJE (1) tok konsekvensen av dette ved å kreve at kliniske studier må registreres i et offentlig tilgjengelig register før de igangsettes hvis de skal bli vurdert for publisering (2, 3). På denne måten håper man å få bukt med problemet.

  Registeret

  Registeret

  ICMJE anbefaler ikke noe bestemt register eller database, men krever at forfattere registrerer forsøkene sine i databaser som oppfyller visse kriterier (2, 3). Det amerikanske registeret www.clinicaltrials.govvar det første som ble godkjent og har i dag den største andelen av registrerte studier. Også norske studier kan registreres der.

  Lipidklinikken var relativt tidlig ute med å registrere studier i denne basen, og har i ettertid fått spørsmål fra svært mange om hvordan registreringen foregår. Det er en elektronisk instruksjonsmanual for registreringen på nettet, men den er lite tilpasset norske forhold. I denne artikkelen oppsummeres derfor våre erfaringer.

  Hvordan registrere

  Hvordan registrere

  Enkeltpersoner kan selv opprette en brukerkonto og registrere studier i databasen på http://prsinfo.clinicaltrials.gov For et sykehus eller et institutt kan man ha fordeler med å opprette en sentral administratorkonto, slik det er gjort ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet. Forvalteren av denne kan igjen opprette underadministratorkontoer til hver seksjonsleder ved sykehuset. Hver seksjonsleder kan igjen låne ut passord og brukernavn eller opprette egen brukerkonto til ansatte som ønsker å registrere studier.

  Praktisk gjennomføring

  Praktisk gjennomføring

  Dette er foreløpig også gjeldende retningslinjer for registrering på www.clinicaltrials.gov ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet. Det er viktig å huske på at alt som registreres i denne basen blir gjort offentlig tilgjengelig.

  Lipidklinikken registrerte noen kliniske forsøk våren 2005 og fikk som følge av det en storm av henvendelser fra nysgjerrige folk verden over som ønsket å fiske ut mer informasjon om studiene våre.

  Selv om det er mange opplysninger som skal fylles ut i registreringen (tab 1), er det nærmest ingen krav til innholdet. Man kan for eksempel skrive inn kun ett ord under «Detailed description» og likevel få «registrert studien» (strengt tatt kan man bare fylle ut hele registreringsskjemaet med tull og likevel få den registrert).

  Tabell 1  

  Kolonnen «Entry» er beskrivelse av det som skal fylles inn, her listet i den rekkefølgen man fyller dem inn under registrering på www.clinicaltrials.gov. «Type» viser hvilken type opplysninger som skal legges inn (fri tekst eller valgalternativer). Beskrivelse av hva som skal fylles inn ved hver «entry» ligger på nettstedet, men da disse forklaringene ikke er tilpasset norske forhold, kommer våre erfaringer under kolonnen «Lipidklinikken valg»

  Entry

  Type

  Lipidklinikkens valg

  Unique protocol ID

  Free text

  Dette er et id/referansenummer for studien. Her kan man selv fritt finne på et referansenummer man kjenner igjen. Ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet bruker vi referansenummer til Regional etisk komité (REK), ettersom alle studier har et slikt referansenummer. For ordens skyld har vi også satt i parentes bak referansenummeret hvor det kommer fra.

  Eksempel: «S-4586 (REK)».

  Brief title

  Free text

  Kort tittel på studien, begrenset antall tegn.

  Acronym type

  Free text

  Eventuelt akronym for studien

  Official title

  Free text

  For mange prosjekter har vi brukt den samme «brief title» og «official title».

  Secondary IDs

  Free text

  Alle andre referansenumre (maksimalt 5) gitt studien fra eksempelvis REK, Statens legemiddelverk (SLV), Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste (NSD), Sosial- og helsedirektoratet (SHdir). Skriv ett referansenummer per linje, gjerne med parentes bak hvor det kommer fra.

  Eksempel: «1234896 (SLV)».

  Study type

  [Interventional, Observational, Expanded access]

  Velg det som passer. I utgangspunktet er det kun intervensjonsstudier som må registreres.

  IND/IDE protocol

  [Yes/No]

  «No» for studier som ikke foregår i USA.

  Board approval number

  Free text

  «Submitted studies must have approval from a human subjects review board prior to the recruitment of the first patient. Appropriate review boards include an Institutional Review Board, an ethics committee or an equivalent group that is responsible for review and monitoring of this protocol to protect the rights and welfare of human research subjects.» Ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet har vi valgt REK, ettersom alle studier må godkjennes av REK (men ikke nødvendigvis av SLV o.a. mulige aktuelle instanser). Eksempel: «S-4586 (REK)».

  Board name

  Free text

  Det engelske navnet på REK: «The national committees for research ethics in Norway»

  Board affiliation

  Free text

  Det engelske navnet på den regionale etiske komité. Eksempelvis for REK-Sør: «South region committee for research ethics in Norway».

  Board contact

  Free text

  Kontaktadresse til den regionale etiske komité (finnes på www.etikkom.no).

  Data monitoring committee

  (Yes, No)

  Ingen for de fleste mindre studier.

  Oversight authorities

  Free text

  Her skal alle «oversight authorities» tas med. Vi tar med REK igjen, selv om den er tatt med allerede. I tillegg tar vi med SLV, NSD, SHdir. Skriv inn én per linje, slik:

  Norway: The National Committees for Research Ethics in Norway

  Norway: Norwegian Medicines Agency

  Norway: Norwegian Social Science Data Services

  Norway: Directorate for Health and Social Affairs

  Dersom man ikke skriver inn det riktige engelske navnet på de ulike «oversights authorities» får man en advarsel:

  «ALERT: «Norway: XXX» is not a recognized oversight authority». Klikk på «edit» til venstre for «review board». Man får da muligheten til å velge «List of oversight authorities». Her finner vi både REK, SLV, SHdir og NSD. Velg det riktige fra listen. Dersom man har skrevet inn en annen «oversight authority» enn disse, må man trykke på «Submit request to recognize xxx as an oversight authority».

  Sponsor

  Free text

  Her fyller man inn dem som gjennomfører studien/er ansvarlige for gjennomføringen (altså ikke hvem som betaler for studien). Eksempel: «Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF».

  Collaborators

  Free text

  Skriv inn navn på samarbeidspartnere (eksempel: «Tors forskningsfond»).

  Dersom denne samarbeidspartneren ikke er registrert på www.clinicaltrial.gov fra før, kommer det en advarsel:

  «ALERT: «Tors forskningsfond» is not a recognized agency.» Klikk da på «edit» til venstre for «sponsors». Man får da muligheten til å velge «Select from a list of possible matches», og deretter «Recognize Tors forskningsfond». «Alert» vil da forsvinne.

  Brief summary

  Free text

  Det ligger en engelsk mal for hva som kan/bør stå her. Som nevnt over: Det er viktig å huske på at alt som registreres på www.clinicaltrials.gov blir gjort offentlig tilgjengelig.

  Detailed description

  Free text

  Som for «brief summary» over.

  Record verification date

  Month and year

  Sist gang protokollen ble «verifisert». Dette blir som regel måned og år studien registreres.

  Overall recruitment status

  [Not yet recruiting, Recruiting, No longer recruiting, Completed, Suspended, Terminated, Withdrawn]

  Husk at studien må være registrert før inklusjon av pasienter.

  Why study stopped

  Free text

  Begrunnelse for hvorfor en påbegynt studie eventuelt er stoppet.

  Study start date

  Month and year

  Last follow-up date

  Month and year

  Study completion date

  Month and year

  Purpose

  [Treatment, Prevention, Diagnostic, Educational/Counseling/Training]

  Study phase

  [Phase 1, Phase 2, Phase 1/Phase 2, Phase 3, Phase 2/Phase 3, Phase 4, N/A]

  Study design

  [Single group, Parallel, Crossover, Factorial]

  Number of arms

  Free text

  Masking

  [Open label, Single blind, Double blind]

  Allocation

  [Randomized, Non-randomized]

  Control

  [Placebo, Active, Uncontrolled, Historical, Dose comparison]

  Endpoints

  [Safety, Safety/efficacy, Bio-equivalence, Bio-availability, Pharmacokinetics, Pharmacokinetics/dynamics, Pharmacodynamics]

  Enrollment

  Free text

  Skriv inn antall deltakere i studien med tall.

  Primary outcomes

  Free text, one outcome per line

  Secondary outcomes

  Free text, one outcome per line

  Interventions

  [Drug, Gene transfer, Vaccine, Behavior, Device, Procedure]

  Klikk på «add intervention», velg type/navn og trykk «continue». Velg «add» for å legge til flere eller trykk «continue» for å fortsette.

  Conditions or focus of study

  Free text: One to five conditions, one per line

  Her skal man bruke MESH-emneord for å beskrive pasienter/sykdommer/tilstander som studeres. Finner man ikke passende MESH- emneord kan man også skrive inn fritt. Det vil da komme opp en advarsel, «conditions not recognized», men man får likevel registrert studien.

  Keywords

  Free text

  Nøkkelord som beskriver studien. Disse nøkkelordene hjelper folk til å søke seg frem til relevante studier i www.clinicaltrials.gov. Det er ikke krav om at nøkkelord må skrives inn for at studien skal registreres.

  Eligibility criteria

  Free text

  Skriv ett kriterium per linje, ikke bruk punkter eller streker for hvert kriterium.

  Gender

  [Both, male, female]

  Age limit

  [Number, Years/months/weeks/days/hours/minutes]

  Accept healthy volunteers?

  [Yes, No]

  Specify the central contact, Specify the study officials/investigators, Add a location.

  Man må oppgi en sentral kontakt med ansvar for rekruttering til studien (central contact), og alle personer med overordnet ansvar for studien (study officials). I tillegg skal man registrere alle steder studien foregår i (location/facility), en overordnet kontakt ved dette stedet (facility contact), og alle involverte der (principal investigator/sub-investigator). For små studier, som noen av dem ved Lipidklinikken, er samme person både central contact, study official, facility contact og principal investigator.

  Citations

  Eventuelle artikkelreferanser som er relevant for denne studien. Dette kreves ikke for å få studien registrert.

  Links

  Free text

  «A web site directly relevant to the protocol may be entered, if desired. Do not include sites whose primary goal is to advertise or sell commercial products or services. Links to educational, research, government, and other non-profit web pages are acceptable. All submitted links are subject to review by ClinicalTrials.gov.»

  Når man sender inn en artikkel for publisering til et tidsskrift som følger ICMJEs retningslinjer (de såkalte Vancouver-reglene), må man vise til hvor den har vært registrert. Tidsskriftene vil da sjekke den innsendte artikkelen mot den som er registrert. Det blir dermed en balansegang: Man vil ikke avsløre for mye på forhånd, men samtidig må man gi nok informasjon til at tidsskriftet kan se at studien artikkelen er basert på, er den samme som den som er registrert.

  I tabell 1 ser vi alle feltene som må fylles ut på www.clinicaltrials.gov for å registrere studier samt hvordan Lipidklinikken har valgt å fylle inn informasjon. Eksempler på studier som Lipidklinikken har registrert, finnes på www.clinicaltrials.gov/ct/gui/show/NCT00114855 (Hypocol) og www.clinicaltrials.gov/ct/gui/show/NCT00113477 (Q10).

  Oppgitte interessekonflikter: Ingen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media