Rehabilitering ved kroniske myofascielle smertetilstander

Sigrid Hørven Wigers, Arnstein Finset Om forfatterne
Artikkel

Rehabiliteringsmedisin inkluderer alle aspekter av det å være menneske og fordrer målstyrt planlegging, aktiv brukermedvirkning og tverrfaglighet (1). Vi står overfor en stor utfordring når det gjelder tilbudet til en av de største pasientgruppene her til lands – personer med kroniske smerter i muskel- og skjelettsystemet der bildediagnostikk og blodprøver ikke avslører noen klar organisk årsak. Fagfeltet forstyrres ytterligere av at mangelen på enighet om smertens natur har medført mange navn på tilstanden, for eksempel «sammensatte lidelser», «kronisk muskelsmertesyndrom», «fibromyalgi», «bløtdelsrevmatisme», «kronisk uspesifikk ryggsmerte», «myalgi» eller det internasjonalt brukte «myofasciell smerte» (2) (ramme 1).

Ramme 1

Myofasciell smerte er det samme som muskelsmerte. Smerten stammer mest trolig fra det myofascielle triggerpunkt, en lokalisert kontraksjonsknute ved nerve-muskel-overgangen. Det gir opphav til en palpabel muskelfiberstreng, innskrenket bevegelsesutslag, overført smerte og trykkømhet. Pasienten kjenner at muskelen er stram, smertefull og svak og at den blir fortere trett

Diagnostisk skilles det ofte mellom kroniske uspesifikke ryggsmerter og disse andre tilstandene, men dette skyldes snarere tradisjon enn organisk grunnlag. Årsaken til korsryggssmerter kan oftest ikke fastslås (3), og Deyo har hevdet at 85 % av pasientene mangler organisk korrelat for sin ryggsmerte (4). De fleste ryggpasienter har dessuten mer utbredte smerter, og jo lengre symptomvarighet, desto større er tendensen til smertespredning (5).

Ryggsmertens prognostiske faktorer (såkalte gule flagg) overlapper nesten risikofaktorene for fibromyalgi (6, 7). Mens forekomsten av rene ryggsmerter er relativt lav, ligger forekomsten av kroniske ryggsmerter med tillegg av andre muskel- og skjelettsmerter like høyt som for fibromyalgi, dvs. på rundt 6 – 7 % (5, 8, 9). Mindretallet av dem som tilfredsstiller diagnosekriteriene for fibromyalgi fra American College of Rheumatology 1990 (ACR-90) får diagnosen her til lands (8, 10) (fig 1). Dette er et paradoks, siden det å få fastslått diagnosen og få informasjon om hva syndromet dreier seg om, gir bedre prognose. Man kan spørre om utryggheten rundt årsaken til smerten og mangelen på etablerte rehabiliteringstilbud som mange pasienter opplever, er grunnen til at Norge er «europamester» i forekomst av kronisk smerte. Hos oss er prevalensen 30 %, sammenliknet med et gjennomsnitt i Europa på 19 % (11).

Diagnosekriterier for fibromyalgi etter American College of Rheumatology 1990 (10). Utbredt smerte, dvs. i minst tre kroppskvadranter pluss i midtlinjen av minst tre måneders varighet, samt trykkømhet med smerteopplevelse ved inntil 4 kg trykk med fingertupp på minst 11 av 18 anatomisk definerte ømme punkter (ni bilaterale)

Manglende kjennskap til litteratur om diagnostikk og behandling av myofasciell smerte bidrar til usikkerhet om årsaken når konvensjonell utredning ikke viser noe galt. Til tross for eksisterende kunnskapsbaserte retningslinjer opplever pasientene mangel på konsensus om behandlingsstrategi. Mange forteller at de verken føler seg trodd eller ivaretatt og er fortvilet over at helsevesenet ikke klarer å finne ut hva smerten skyldes (12). Dette kan medføre negative tanker og følelser hos pasienten, legeshopping og utprøvning av ofte dyre skolemedisinske og alternative behandlingsformer, som til gjengjeld har lite varig effekt (13). Så lenge smerten representerer en trussel, vil den, ut fra sin funksjon som beskyttelsessans, ha en fremtredende plass i bevisstheten. Man søker uvilkårlig å unngå alt som kan øke smerten og etablerer lett et bevegelsesmønster og en atferd som utilsiktet bidrar til å vedlikeholde og forsterke den. Sluttstadiet blir ofte en passiv, smertestyrt unngåelsesatferd, med sekundær dekondisjonering, depresjon og isolasjon som resultat.

Muskel- og skjelettlidelser er hyppigste årsak til legebesøk, sykefravær og uføretrygd i Norge (14). Det har liten kurativ effekt å tilby pasientene passivisering, sykeliggjøring og økonomisk kompensasjon (15). Mye hadde vært vunnet om man tidlig og i større grad hadde tilbudt rehabilitering, i ordets rette forstand. Tallet på ulike behandlingsformer som er forsøkt før pasienten får et rehabiliteringstilbud, predikerer i stor grad tilbakefallsfrekvensen. For hvert tiende besøk hos helseaktør øker sannsynligheten for smerteresidiv i ryggen med 22 % (16).

En biopsykososial forståelsesmodell

Utvikling av kronisk smerte er en dynamisk prosess som innebærer både nevrofysiologisk smerteregulering og læring samt kognitive, emosjonelle og atferdsmessige forhold (17). Tilstanden må derfor forstås i en biopsykososial sammenheng, der biologiske og psykososiale faktorer spiller jevnbyrdige roller. Relevante biologiske elementer kan være myofasciell smerte, et sensitivisert nervesystem og dekondisjonering. Men søvnforstyrrelse og kognitive og emosjonelle elementer, bl.a. sterk konsentrasjon om negative tanker og følelser (katastrofiering), overoppmerksomhet på kroppslige sensasjoner (hypervigilans) og et høyt negativt stressnivå, kan også bidra til sensitiviseringsprosessen. Alle disse elementene kan dessuten vedlikeholde og forsterke hverandre i en serie onde sirkler og bidra til ytterligere kronifisering (6). Ut fra en slik forståelsesmodell vil det være logisk å tilby flerdimensjonal rehabilitering rettet mot hvert av de aktuelle elementene. Nettopp en slik tilnærming har vist dokumentert positiv effekt både ved fibromyalgi og ved kronisk ryggsmerte (7, 18).

I 2004 nedsatte The American Pain Society et ekspertpanel for å finne kunnskapsbaserte retningslinjer for håndtering av fibromyalgi. Etter gjennomgang av 505 behandlingsstudier konkluderte panelet med følgende effektive tiltak: sikker diagnose, informasjon/undervisning, kognitiv atferdsterapi, kondisjonstrening, lav kveldsdose med et trisyklisk antidepressivum og flerdimensjonal rehabilitering som kombinerte undervisning og/eller kognitiv terapi med kondisjonstrening. Flerdimensjonal rehabilitering var den eneste behandlingsform som konsekvent hadde effekt som vedvarte i oppfølgingsperioden. Videre påpekte forfatterne at det forelå svak til manglende begrunnelse for bruk av opioider, antiflogistika, steroider, benzodiazepiner, kiropraktikk, manuell terapi, massasje, elektroterapi og ultralyd, dvs. tilnærminger som alle er relativt hyppig benyttet her til lands. Det foreligger så langt ingen studier på myofasciell smertebehandling ved fibromyalgi (18).

I de kunnskapsbaserte europeiske retningslinjene for håndtering av kroniske ryggsmerter anbefales diagnostisk avklaring for å utelukke patologiske forhold i spinalkanalen, nerverotsaffeksjon og strukturelle deformiteter. Dernest må prognostiske faktorer kartlegges, dvs. arbeidssituasjon, psykiske belastninger og depresjon, smertens alvorlighetsgrad og i hvilken grad den hemmer funksjonsnivået, tidligere episoder med ryggsmerter, ekstrem symptomrapportering og pasientens forventninger. Terapeutiske tiltak som blir anbefalt omfatter informasjon, kognitiv atferdsterapi, veiledet fysisk trening, kortvarige kurer med antiflogistika, ev. svake opioider, og flerdimensjonal rehabilitering (7).

Etter gjennomgått utredning bør pasienter med kroniske muskel- og skjelettsmerter på myofascielt grunnlag tilbys flerdimensjonal rehabilitering. Minimumskravet er obligatorisk fysisk trening samt informasjon og/eller kognitiv terapi (18). Men flere av følgende komponenter kan med fordel kombineres:

 1. Grundig informasjon om smertens årsak og natur for å gi pasienten trygghet og forståelse for faktorer som kan forverre, vedlikeholde eller bedre smerten. Dette danner grunnlaget for den felles forståelse hos pasient og terapeut som er helt nødvendig for å lykkes. Man må vekke håp og motivasjon hos pasienten og gi reell mulighet til aktiv mestring.

 2. Kognitiv atferdsterapi med vekt på hvordan negative tanker kan fremme følelsesmessige reaksjoner og hypervigilans, som igjen kan bidra til uhensiktsmessig atferd og vedvarende eller økt smertenivå (19). Det å bli seg bevisst sine egne tankemønstre og forestillinger og erfare forskjellen i emosjoner, smerter og atferd når man velger en alternativ forklaringsmodell, bidrar til en trygg, aktivt mestrende og velfungerende pasient.

 3. Kondisjonstrening, som har dokumentert positiv effekt på blant annet arbeidskapasitet, følelse av velvære, overskudd, smerter og søvn (18, 20, 21).

 4. Nødvendig behovsmedikasjon med tanke på smertelindring og søvnforbedring.

Avhengig av situasjonen til den enkelte pasient kan disse tiltakene enten styres ambulant via fastlegen eller gis poliklinisk eller intensivt i forbindelse med innleggelse.

Opptreningssenteret Jeløy Kurbad har tilbudt flerdimensjonal rehabilitering til innlagte pasienter med kroniske myofascielle smerter/fibromyalgi siden mars 2001. Opplegget er intensivt og har mange delkomponenter. Det er enestående fordi det i tillegg til punktene ovenfor også omfatter diagnostikk og behandling av pasientenes myofascielle smerte. Som et eksempel på hvordan flerdimensjonal rehabilitering kan gjennomføres presenteres tilbudet med resultatene ved utskrivning og seks og 12 måneder senere.

Materiale og metode

Alle som ble henvist med diagnosen kronisk smertesyndrom eller fibromyalgi og ble rehabilitert på opptreningssenteret i perioden mars 2001 til juni 2003 er inkludert. Vi inkluderte også brukere med uavklarte forsikrings- eller trygdesaker og personer med fremmedkulturell bakgrunn. Det var 200 personer, 191 kvinner og ni menn, med gjennomsnittsalder 47 år. I gjennomsnitt hadde de hatt utbredte smerter i 13 år (tab 1). Ved ankomst viste alle tegn på myofasciell smerte (2), og 167 tilfredsstilte ACR-90 kriteriene for fibromyalgi (10) (fig 1).

Tabell 1  Demografiske data ved ankomst (N = 200)

Kjønn (kvinne/mann)

191/9

Alder (år) – gjennomsnitt (SD, spredning)

47 (10; 22 – 79)

Symptomvarighet (år) – gjen- nomsnitt (SD, spredning)

13 (8; 1 – 38)

Utdanning (år) – gjennomsnitt (SD, spredning)

12 (3; 7 – 21)

Sivilstand

 Gift/samboer

145

(73 %)

 Skilt

31

(16 %)

 Enke

8

(4 %)

 Enslig

16

(8 %)

Arbeidsstatus

Yrkesaktive

34

(17 %)

 Fulltid

9

(5 %)

 Deltid

25

(13 %)

Sykmeldte

133

(67 %)

 Fullt

105

(53 %)

 Delvis

28

(14 %)

Uførepensjonerte

53

(27 %)

 Full

32

(16 %)

 Delvis

21

(11 %)

Hjemmeværende/andre

9

(5 %)

I denne åpne, prospektive intervensjonsstudien ble datainnsamling gjennomført i form av pasientadministrerte spørreskjemaer ved ankomst, avreise og seks og 12 måneder etter avreise. Kliniske tester inngikk både ved ankomst og avreise. Ved avreise hadde verken lege eller pasient tilgang til de resultatene som ble registrert ved ankomst. I tillegg til demografiske data ble følgende målt:

 1. VAS-registrering (visuell analog skala) av smerte, tretthet, søvnproblemer og depresjonsfølelse (0 = ingen, 100 = verst tenkelig) (22).

 2. Nottingham helseprofil (NHP), skala-1, der delskalaene for smerte, energi, søvn og følelser ble brukt som kontrollmål for VAS-resultatene (skåring 0 – 100, der 100 er verst) (23).

 3. The Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ), som kartlegger status og måler endring hos fibromyalgipasienter. Det inkluderer evnen til å utføre dagliglivets aktiviteter, opplevd velvære og yrkesaktivitet samt sju VAS-skalaer for symptomnivå (skåring 0 – 100, der 100 er verst). En norsk oversettelse ble laget ut fra den engelske (24) og den svenske (25) versjonen.

 4. Pasientens subjektive opplevelse av global endring i forhold til ved ankomst ble angitt på en femtrinns skala ved avreise og etter seks og 12 måneder.

 5. Opplevd endring i livskvalitet i forhold til situasjonen ved ankomst ble angitt på en femtrinns skala etter seks og 12 måneder.

 6. Fysisk aktivitet, ut fra treningsfrekvens, -intensitet og -varighet, ble registrert etter seks og 12 måneder.

Følgende kliniske tester ble gjort ved ankomst og avreise:

 1. Trykkømhet, uttrykt i antall ømme punkter ifølge ACR-90-kriteriene, ble registrert av pasientens lege ved opptreningssenteret. I tillegg ble det registrert om ACR-90-kriteriene var oppfylt (10) (fig 1).

 2. Arbeidskapasitet ble beregnet ved ergometersykkeltest der pasienten startet med 50 watts belastning. Belastningen økte med 25 watt hvert tredje minutt, og pasienten syklet så lenge hun orket eller ville. Arbeidskapasiteten ble uttrykt som forholdet mellom maksimal treminuttersbelastning og korresponderende puls (21).

Rehabiliteringsprogrammet

14 pasienter ble behandlet om gangen, med rullerende inntak og utskrivning av tre til fire pasienter per uke. De gjennomførte et fire ukers standardisert og flerdimensjonalt rehabiliteringsprogram i tråd med kunnskapsbaserte retningslinjer, rettet mot de biopsykososiale hovedelementene i symptombildet. Disse inkluderer sosiale problemer, myofasciell smerte, et sensitivisert nervesystem, dekondisjonering, søvnproblemer, stress og negativt pregede tanker og følelser (6). Målet var å gjøre pasientene trygge og aktivt mestrende, med økt innsikt og håp og motiverte til endring etter hjemreisen. Dagsprogrammet er gjengitt i tabell 2. Det inneholdt fysikalskmedisinske og psykososiale komponenter.

Tabell 2  Mal for smertepasientenes dagsplan i det flerdimensjonale rehabiliteringsprogrammet ved Opptreningssenteret Jeløy Kurbad. Turen inneholdt intervalltrening hver tirsdag og torsdag. Kondisjonstrening annenhver dag i gymsal og basseng. Individuell fysioterapi og avspenning ble gitt fire ganger per uke

Tid

Dag

0745 – 0825

Tur/intervalltrening

0830 – 0900

Generell uttøyning

0900

Frokost

0930

Horisontal trening

1000

1030 – 1130

Smertemestringsskole

1130

1200 – 1245

Kondisjonstrening

gymsal/basseng

1300 – 1330

Individuell fysioterapi

1400 – 1445

Middag

1615 – 1700

Avspenning

Fysikalsk medisinsk behandling. Spesifikk diagnostikk og behandling av muskelsmerte etter Travells metode dannet grunnlaget for pasientens smerteforståelse og den terapeutiske tilnærmingen. For å avdekke myofascielle triggerpunkter som ev. årsak til smerten bygger diagnostikken på sykehistorien, en nedtegning av pasientens smerteutbredelse, sammenlikning med plansjer av triggerpunkters utstrålingssoner, testing av bevegelsesutslag og palpasjon (2). I behandlingen elimineres triggerpunktene ved iskemisk kompresjon eller iskald spray, for å muliggjøre uttøyning av affisert muskulatur uten økte smerter. Varig effekt fordrer korreksjon av vedlikeholdende faktorer, egentøyning og gradvis opptrening av kondisjon og styrke etter at normale bevegelsesutslag er etablert. Individuell fysioterapi etter Travells protokoll ble gitt fire ganger i uken (2).

Kondisjonstrening ble gjennomført i form av daglig morgentur, med intervalltrening to dager i uken, samt trening annenhver dag i gymnastikksal og annenhver dag i basseng. Toppen av intensitet lå på 60 – 70 % av maksimal puls. For å unngå unødig stølhet unngikk man eksentrisk belastning, dvs. kontraksjon av en muskel som samtidig forlenges. Det ble advart mot overtrening. Pasientene skulle kjenne etter kroppens signaler og ta pauser ved behov eller gjøre øvelsene i eget tempo. Instruksjon i generelle tøyningsøvelser ble gitt etter morgenturen.

Avspenning ble dels utført alene på sengen, som et avbrekk i en travel behandlingsdag (såkalt horisontal trening), samt på slutten av dagen i gruppe etter musikk og tale-CD, med vekt på progressiv muskelavspenning, dyp pust og visualisering.

Man tilbød medikamentjustering etter behov. Vi frarådet regelmessig bruk av vanedannende analgetika og muskelavslappende medisin. Som smertelindring er kombinasjonen av tramadolhydroklorid 50 mg og paracetamol 500 mg å foretrekke, men kun ved behov. En kveldsdose med trimipramin 10 mg ble tilbudt ved søvnproblemer, med økende doser inntil tilfredsstillende søvn (vanligvis 10 – 30 mg).

Psykososial intervensjon. Vi valgte en psykoedukativ tilnærming med 18 timers smertemestringsskole, utarbeidet ved opptreningssenteret. Revmatolog, fysikalskmedisiner, assistentlege, fysioterapeuter, sykepleiere, kokk og kapellan deltok i undervisningen. I del 1 tok man for seg smerte, med spesiell vekt på muskelsmerte, vedlikeholdende faktorer samt nervesystemets sensitiviseringsprosesser. Fibromyalgi ble presentert ut fra en biopsykososial forklaringsmodell. Del 2 omhandlet smertemestringsstrategier, med psykologisk orienterte emner som positiv tenkning, stressmestring, selvbilde, emosjonell bevissthet og viktigheten av å sette grenser og ta kontroll over livet. Det ble lagt vekt på betydningen av kommunikasjon og familierelasjoner samt ernæring og søvnhygiene. Del 3 bestod av samtalegrupper der pasientene tok opp aktuelle emner, så video og planla livet etter avreisen. Alle skulle lage sin egen detaljerte «timeplan» for de første to ukene etter hjemkomsten.

Vi fremmet bevisst det sosiale samspillet mellom pasientene. De fikk et avbrekk fra forholdene hjemme, fikk treffe andre i samme situasjon og ble oppmuntret til å finne nye venner og styrke sitt sosiale nettverk. De hadde tilbud om sosiale arrangementer samt hobbyvirksomhet på arbeidsstuen og individuelle samtaler og veiledning hos lege eller kapellan ved behov. En kognitiv tilnærming med aktiv problemløsende mestring gikk som en rød tråd gjennom det hele.

Statistisk analyse

Analysene ble gjort ved hjelp av statistikkprogrammet SPSS, versjon 11.0 (Chicago, IL, USA). Manglende verdier ved avreise ble erstattet med ankomstverdiene. Kun pasienter som besvarte seksmåneders- og 12- månedersskjemaene er tatt med i oppfølgingsperioden. Forskjeller ved ankomst hos dem som besvarte og dem som ikke besvarte oppfølgingsskjemaene ble vurdert ved uavhengig t-test på kontinuerlige data og ved hjelp av Mann-Whitneys U-test på ordinale data. Endring over tid fra ankomsttidspunkt ble vurdert ved paret t-test på kontinuerlige data og Wilcoxons rang-sum-test på ordinale, eller dikotomiserte, data. Endring for global subjektiv endring og livskvalitet i forhold til status ved ankomst ble undersøkt med Wilcoxons rang-sum-test med bruk av såkalt dummyvariabel for sammenlikninger mellom de ulike måletidspunktene. Signifikansnivå ble satt til p < 0,05.

Resultater

Gjennomsnittlig oppholdstid var 27,4 dager (SD 3,6 dager). Responsraten etter seks måneder var 76 % (n = 151 svar) og etter ett år 70 % (n = 140 svar). De eneste signifikante forskjellene ved ankomst mellom dem som besvarte og dem som ikke besvarte oppfølgingsskjemaene, var noen flere hjemmeværende blant dem som ikke besvarte ved seksmånederskontrollen (7 mot 1) og noe lengre utdanning blant dem som ikke besvarte ved ettårskontrollen (12,3 år mot 11,5 år).

Ved avreise hadde pasientene oppnådd signifikant bedring på alle resultatmål, og delskalaene for VAS og NHP samsvarte godt med hverandre (tab 3). I alt 149 pasienter (75 %) følte seg bedre eller mye bedre (tab 4). Mens tre personer som ikke hadde fibromyalgi ved ankomst, tilfredsstilte ACR-90-kriteriene ved avreise, var det 50 pasienter med fibromyalgi ved ankomst som ikke lenger tilfredsstilte de samme kriteriene da de dro. Ved ankomst var sistnevnte gruppe eldre (49 år mot 46 år, p = 0,041) og hadde færre ømme punkter (14,6 mot 15,8, p = 0,002). Regresjonsanalyser som kontrollerte for alder og antall ømme punkter, viste at de nevnte 50 pasientene hadde oppnådd signifikant større bedring på alle resultatmål, med unntak av arbeidskapasitet.

Tabell 3  Endring fra ankomst til avreise og ved seksmåneders- og 12-månedersoppfølgingen. Gjennomsnitt (SD) er angitt samt antall pasienter som tilfredsstiller ACR-90-kriteriene. VAS: Visuell analog skala. NHP: Nottingham helseprofil. FIQ: Fibromyalgia impact questionnaire

Ankomst

Avreise

6 måneder

12 måneder

Resultatmål

n = 200

n = 200

n = 151

n = 140

Smerte (VAS)

65 (20)

51 (24)¹

57 (24)¹

59 (24)²

Smerte (NHP)

71 (24)

57 (31)¹

66 (28)²

63 (24)¹

Tretthet (VAS)

63 (26)

47 (28)¹

53 (27)¹

57 (28)²

Energi (NHP)

54 (34)

26 (31)¹

37 (35)¹

35 (35)¹

Søvnproblemer (VAS)

53 (28)

43 (29)¹

43 (27)¹

45 (28)²

Søvnproblemer (NHP)

52 (30)

47 (32)³

44 (31)²

41 (30)¹

Depresjon (VAS)

34 (29)

24 (25)¹

31 (29)

32 (29)

Følelser (NHP)

30 (26)

15 (21)¹

21 (26)¹

20 (25)¹

Angst (FIQ-VAS)

51 (31)

35 (30)¹

42 (32)²

42 (33)¹

NHP totalskår

43 (16)

30 (17)¹

36 (19)¹

34 (19)¹

FIQ totalskår

62 (16)

48 (18)¹

54 (19)¹

54 (21)¹

Antall ømme punkter

14,2 (3,6)

12,1 (4,3)¹

Arbeidskapasitet⁴

0,66 (0,2)

0,72 (0,2)¹

ACR-90 kriteriene (ja/nei)

167/33

120/80¹

[i]

[i] ¹  P ≥0,001

²  P < 0,01

³  P < 0,05

⁴  Maksimal belastning/maksimal puls

Tabell 4  Subjektiv global endring ved avreise og etter seks og 12 måneder og endring i livskvalitet etter seks og 12 måneder

Avreise(n = 200)

6 måneder(n = 151)

12 måneder(n = 140)

Antall

(%)

Antall

(%)

Antall

(%)

Jeg føler meg

Mye verre

0

3

(2)

0

Verre

14

(7)

11

(7)

25

(18)

Uendret

37

(19)

73

(48)

62

(44)

Bedre

118

(59)

52

(34)

37

(26)

Mye bedre

31

(16)

12

(8)

16

(11)

P-verdi i forhold til ved ankomst

0,001

0,001

0,001

Min livskvalitet er blitt

Mye verre

4

(3)

0

Verre

8

(5)

2

(1)

Uendret

73

(48)

51

(36)

Bedre

53

(35)

63

(45)

Mye bedre

13

(9)

24

(17)

P-verdi for endring i forhold til ved ankomst

0,001

0,001

P-verdi for endring fra seksmåneders- til 12-månederskontrollen

0,001

Symptomintensiteten holdt seg signifikant lavere enn ved ankomst i hele oppfølgingsperioden (tab 3). Angstdimensjonen viste varig bedring, i motsetning til depresjon (tab 3). Etter 12 måneder følte 37 % seg fortsatt bedre eller mye bedre, og livskvaliteten viste gradvis bedring, idet 62 % oppga at den var blitt bedre eller mye bedre (tab 4). Det ble signifikant flere yrkesaktive og færre sykmeldte. Samtidig var det også en økning i antall uføretrygdede. Etter 12 måneder trente 69 % fortsatt regelmessig minst to ganger per uke, 83 % i minst 30 minutter og 65 % så intenst at de oftest eller alltid ble svette og andpustne. Treningsformene varierte.

Diskusjon

Våre funn er i samsvar med nylig utarbeidede kunnskapsbaserte retningslinjer for behandling av pasienter med kroniske, utbredte muskel- og skjelettsmerter (7, 18). Flerdimensjonal rehabilitering ga rask og vedvarende bedring hos pasientene. Vårt rehabiliteringstilbud var bredere sammensatt enn de fleste, i tillegg til at spesifikk myofasciell smertebehandling også gjør det spesielt. Effekten av sistnevnte er ennå ikke testet ut ved fibromyalgi, men Borg-Stein vektlegger viktigheten av å avsløre og behandle perifere smertegeneratorer for å dempe den samlede smertebyrden, lette rehabiliteringsprosessen og redusere en perifer pådriver av sentral sensitivisering hos pasientgruppen (26). Det er svært vanlig å overse den myofascielle smertekomponenten, noe som ofte leder til unødig medisinsk utredning og forlenget lidelse (27). Myofasciell smertebehandling er dessuten anbefalt som en naturlig del av et flerdimensjonalt rehabiliteringstilbud for pasienter med fibromyalgi (28, 29).

Vår studie var ikke utformet for å kunne si noe om effekten av hvert element isolert, heller ikke av den myofascielle smertebehandlingen. Vi fant imidlertid Travells tilnærming svært nyttig for å oppnå en felles forståelse mellom terapeut og pasient (2). Pasientene følte at funnene fra den kliniske undersøkelsen, forklaringen og Travells smerteplansjer stemte med deres egen opplevelse. De følte seg trodd, respektert og ivaretatt og ble trygge på at det dreide seg om ufarlige muskelsmerter som de selv kunne påvirke. Dette skapte tillit og åpnet veien for videre vektlegging av psykososiale faktorer uten motstand.

Det er en utfordring å oppnå ytterligere symptomreduksjon hos pasientene over tid, og vårt rehabiliteringsprogram har utvilsomt et forbedringspotensial. Det kan legges større vekt på å eliminere faktorer som vedlikeholder tilstanden og på en mer optimal dosering av treningsintensiteten. Den psykososiale intervensjonen kan videreutvikles ut fra nyere erfaringer med kognitiv atferdsterapi og gis et sterkere innslag av psykologisk spesialkompetanse.

Det er en modningsprosess å bli rede til å gjøre viktige endringer i livet. De 50 fibromyalgipasientene som responderte så godt på behandlingen at de ikke lenger fylte diagnosekriteriene, var muligens kommet lenger i så måte. Det er vist at flerdimensjonal rehabilitering av smerteklinikk- og fibromyalgipasienter gjør dem mer motiverte for endring, og at dette igjen er assosiert med bedring (30).

Det var praktisk umulig å gjøre studien randomisert, blindet og kontrollert, men de fleste elementene er dokumentert i andre kontrollerte studier (7, 18, 21). Det kan ha svekket våre resultater at vi inkluderte pasienter som tradisjonelt ville vært ekskludert fra en behandlingsstudie. Vi valgte likevel å presentere et materiale som var representativt for alle våre smertepasienter. De var dårlige, det var lang symptomvarighet, de var i liten grad yrkesaktive og hadde et klart behov for spesialisert rehabilitering. Undersøkelsen av antall ømme punkter ble gjort av pasientens lege, som ikke kunne blindes for tidsfaktoren. Dette kan ha påvirket det resultatet at 50 pasienter (30 % av de 167 opprinnelige) ikke lenger tilfredsstilte fibromyalgidiagnosen etter avsluttet opphold. At disse pasientene også viste signifikant større bedring ut fra nær alle andre variabler, styrker imidlertid våre funn.

Konklusjon

Et fire ukers flerdimensjonalt rehabiliteringsprogram med utgangspunkt i en biopsykososial forståelsesmodell av kronisk muskelsmerte og fibromyalgi hadde bred, rask og vedvarende effekt. Dette funnet er i samsvar med det andre har vist i randomiserte, kontrollerte studier. For å forebygge mer utbredte smerter eller residiv bør man gi pasienten trygghet med adekvat intervensjon på et tidligst mulig tidspunkt. Det er en utfordring å fremme bruken av og videreutvikle eksisterende kunnskapsbaserte retningslinjer.

Anbefalte artikler