Arnstein Finset

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arnstein Finset

Tale Norbye Wien, Ingrid Hyldmo, Nina Lang, Vegard Vevatne, Elin Fjerstad, Lill Karin Mensen, Arnstein Finset
30.03.2017
Den nye pasientrollen stiller nye krav deg som lege. Ved medisinsk avdeling ved Diakonhjemmet Sykehus har vi utviklet og prøvd ut refleksjonsgrupper for leger som en metode for kvalitetssikring i...
Sigrid Hørven Wigers, Arnstein Finset
01.03.2007
Rehabiliteringsmedisin inkluderer alle aspekter av det å være menneske og fordrer målstyrt planlegging, aktiv brukermedvirkning og tverrfaglighet ( 1 ). Vi står overfor en stor utfordring når det...
Sigrid Hørven Wigers, Arnstein Finset
01.03.2007
Rehabilitation medicine includes all aspects of human life and requires goal-directed planning, active user participation and a multidisciplinary approach ( 1 ). We are facing a great challenge...
Camilla Rønning, Arnstein Finset, Eirik Helseth
06.09.2007
En grundig anamnese sammen med enkle kliniske undersøkelser kan gi avgjørende opplysninger, men det krever at informasjonen settes sammen. Dette blir tydelig illustrert i denne sykehistorien om en...
Pål Gulbrandsen, Bård Fossli Jensen, Arnstein Finset
19.11.2009
De siste 30 årene har det vært tiltakende interesse for kommunikasjonen mellom lege og pasient, og en rekke studier har ført til at vi i dag har mye kunnskap om hva som er de viktigste elementene i...
Pål Gulbrandsen, Bård Fossli Jensen, Arnstein Finset
19.11.2009
Over the last 30 years there has been an increasing interest in how doctors and patients communicate, and a number of studies have given us considerable knowledge on the key elements of good...
Liv Haugli*, Arnstein Finset
30.04.2002
En ”funksjonell lidelse” kjennetegnes av manglende samsvar mellom pasientens egen opplevelse av sine symptomer og legens funn ved den somatiske undersøkelsen. Ofte har pasienten en sterk...
Liv Haugli, Arnstein Finset
30.06.2002
Håkon Lie skriver i Tidsskriftet nr. 16/2002 at ”spesialisten bør kobles inn straks man føler at det er en diskrepans mellom pasientens og legens oppfatning av årsak til og praktiske konsekvenser av...
Ingrid Hyldmo, Elin Fjerstad, Ásgeir Bragason, Anders Husby, Nina Lang, Anette Hylen Ranhoff, Sigrid Ødegård, Arnstein Finset
28.10.2014
Failure of communication between the doctor and the patient/next of kin is a frequent cause of complaints. Good communication, on the other hand, is a source of patient satisfaction, better health...
Ingrid Hyldmo, Elin Fjerstad, Ásgeir Bragason, Anders Husby, Nina Lang, Anette Hylen Ranhoff, Sigrid Ødegård, Arnstein Finset
28.10.2014
Failure of communication between the doctor and the patient/next of kin is a frequent cause of complaints. Good communication, on the other hand, is a source of patient satisfaction, better health...
Siri Steine, Arnstein Finset, Even Lærum
10.02.2000
I primærhelsetjenesten er konsultasjonen rammen for møtet mellom lege og pasient og et viktig instrument for å oppnå optimal diagnostikk og behandling. Konsultasjonen er bærer av det vi kan kalle den...
Siri Steine, Arnstein Finset, Even Lærum
10.02.2000
Dialogen mellom lege og pasient utgjør en vesentlig del av den allmennmedisinske konsultasjon. Slike samtaler har vært gjenstand for forskning de siste 20 år (1 – 6). En viktig utfordring for legen...
Arnstein Finset
30.05.2000
I dette nummer av Tidsskriftet publiseres tre artikler om hvordan helsepersonell snakker med pasienter om røykerelaterte spørsmål. I en artikkel blir sykehuslegers praksis med hensyn til samtale med...
Ingrid Hyldmo, Elin Fjerstad, Ásgeir Bragason, Anders Husby, Nina Lang, Anette Hylen Ranhoff, Sigrid Ødegård, Arnstein Finset
28.10.2014
Sviktende kommunikasjon mellom lege og pasient/pårørende er ofte kilde til klagesaker. God kommunikasjon derimot, er kilde til pasienttilfredshet, bedre helse for pasienten og til mestringsfølelse...
Arnstein Finset
25.03.2014
Sørbø, Jan Inge Til trøyst Å gje språk til psykiske kriser. 240 s. Oslo: Samlaget, 2013. Pris NOK 329 ISBN 978-82-521-8310-8 Til trøyst er en lovende tittel. I vaskeseddelen på baksiden heter det at...
Arnstein Finset
11.03.2014
Wormnes, Bjørn Behandling som virker Relasjonens, alliansens og kontekstens betydning. 220 s. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2013. Pris NOK 339 ISBN 978-82-02-40895-4 I den første setningen slår...