Mye arbeidsrelatert sykdom blant astmatikere

Originalartikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract
  Bakgrunn.

  Bakgrunn.

  Vi har tidligere vist at arbeidsrelatert astma er betydelig underrapportert og at melding til Arbeidstilsynet ofte sendes først når sykdommen gjør videre arbeid vanskelig. Målsettingen med denne studien var å vurdere om individuelle forhold hadde betydning for mottakelighet samt om det var samsvar mellom pasient og leges vurdering av arbeidseksponeringens betydning for sykdommen.

  Materiale og metode.

  Materiale og metode.

  Vi sendte spørreskjema til 824 personer (56 % kvinner) i Midt-Norge i alderen 18 – 55 år som hadde vært sykmeldt for astma > 16 dager i årene 2000 – 03. Sykdommen ble klassifisert som arbeidsrelatert ved positivt svar på spørsmålene: «Har du noen ganger fått luftveisplager i forbindelse med ditt arbeid?» og «Bedret luftveisplagene seg ved fravær fra arbeidet?»

  Resultater.

  Resultater.

  Vi fikk svar fra 72 %, derav 58 % kvinner. I alt 416 personer (70 %) hadde arbeidsrelatert astma. Det var færre røykere blant dem enn blant de øvrige. Atopi forekom i lik grad. Yrkestilhørigheten gjenspeilte kjønnsdelingen i arbeidsmarkedet. Inneklima på arbeidsplassen ble oftest oppgitt som årsak til plagene. Behandlende lege mistenkte sammenheng med arbeidseksponering for knapt halvparten av de 416 personene. Melding om yrkessykdom var sendt for 21 % av mennene og 10 % av kvinnene.

  Fortolkning.

  Fortolkning.

  Betydningen av påvirkninger i arbeidet synes spesielt å være underkjent blant kvinner med astma. Verken røyking eller atopi økte risikoen for arbeidsrelaterte plager. Inneklima på arbeidsplassen ble hyppigst angitt som årsak til arbeidsrelatert astma. Reduksjon av arbeidsmessig eksponering reduserte plagene for de fleste.

  Abstract

  Background.

  We have previously shown that work-related asthma is substantially underreported and usually not notified to the Labour Inspection Authority until it has become chronic and interferes with future work. The aim of this study was to evaluate whether conditions relating to individuals are important for the susceptibility to work-related asthma and to assess whether there is a correspondence between patients’ and physicians’ perception of the importance of exposure to work in relation to the disease.

  Material and methods.

  Questionnaires were sent to 824 workers (56 % women) aged 18 – 55 years, who had been on sick leave > 16 days in the years 2000 – 2003. The disease was classified as work-related asthma if the following questions were answered positively: «Have you ever had respiratory symptoms in relation to your work?» and «Did the symptoms improve on absence from work?»

  Results.

  The response rate was 72 %, 58 % of the responders were women. 416 (70 %) had work-related asthma. There were fewer smokers in the group with work-related asthma than among those without, atopy was equally prevalent. Occupational titles reflected the gender differences of the Norwegian labour force. Indoor climate at the workplace was stated as the most frequent provoking factor. The physicians suspected a relationship to work for about half of the 416, notification was only sent for 21 % of the male and 10 % of the female employees.

  Interpretation.

  The importance of occupational exposure seems to be underestimated, especially for women with asthma. Neither atopy nor smoking increased the risk for work-related symptoms. Indoors climate at the work place was most often given as the reason for work-related symptoms. A reduction of exposure led to a reduction of symptoms for most individuals.

  Artikkel
  Innledning

  Astma er nå den vanligste arbeidsrelaterte lungesykdommen i den vestlige verden (1, 2). I Norge melder leger ca. 200 tilfeller av arbeidsrelatert astma til Arbeidstilsynet hvert år (3). På bakgrunn av data fra Finland (4), som har spesielt god statistikk over arbeidsrelatert sykdom, kunne man vente at det årlig oppsto ca. 1 000 nye tilfeller, så underrapporteringen kan være betydelig.

  I 2001 gjorde vi en undersøkelse av 723 astmatikere som var meldt til Arbeidstilsynet i årene 1995 – 99 (5). Det var 227 av disse som arbeidet i aluminiumsindustrien. Blant de 496 meldingene som ikke kom fra aluminiumsindustrien, var hyppigheten av meldinger størst blant bakere, billakkerere og sveisere. Undersøkelsen tydet på at sykdommen ble meldt til Arbeidstilsynet først da den vanskeliggjorde videre arbeid. Sykdommen hadde betydelige konsekvenser for arbeid, inntekt og helse for mange.

  Disse resultatene bidro til å reise følgende spørsmål, som vi søker å besvare i denne studien:

  • Har individuelle forhold som kjønn, debutalder, atopisk status og røykevaner betydning for risikoen for å utvikle arbeidsrelatert astma?

  • Er det samsvar mellom pasient og leges vurdering av hva arbeidseksponeringen har hatt å si for sykdommen?

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  Fra Rikstrygdeverket fikk de tre fylkestrygdekontorene i Midt-Norge data om alle som var blitt sykmeldt ut over arbeidsgiverperioden med diagnosen astma (ICPC R96) i løpet av årene 2000 – 03 og som var 18 – 55 år på sykmeldingstidspunktet. Den øvre aldersbegrensningen ble gjort for å redusere andelen sykmeldte med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). I 2004 sendte fylkestrygdekontorene disse personene et spørreskjema, utviklet av oss, med 24 spørsmål om sykdomsforløp, atopi, røykevaner, arbeid og arbeidseksponering og om egen leges vurdering av årsakssammenheng mellom arbeid og sykdom. Det ble sendt 824 skjemaer til 461 (56 %) kvinner og 363 (44 %) menn, med gjennomsnittsalder 43 år. 38 % var under 40 år. Skjemaene ble returnert til oss uten at vi fikk kjennskap til personenes identitet. Fylkestrygdekontorene sendte to påminnelsesbrev.

  Resultater

  Resultater

  Vi mottok 591 (72 %) utfylte skjemaer, 58 % var fra kvinner. Gjennomsnittsalderen blant respondentene var 42 år. Blant de 233 som ikke svarte, var gjennomsnittsalder 41 år, 53 % var kvinner. Av bortfallet kan 28 (12 %) forklares ved at 19 ringte og fortalte at de ikke hadde astma, åtte hadde ukjent adresse og en var død. Forskjellene i respons og resultater fylkene imellom var ikke stor.

  Arbeidsrelasjon

  Arbeidsrelasjon

  Sykdommen ble klassifisert som arbeidsrelatert dersom respondenten svarte positivt på spørsmålene «Har du noen ganger fått luftveisplager (hoste, oppspytt, tungpust eller pipelyder i brystet) i forbindelse med arbeid?» og «Bedret luftveisplagene seg ved fravær fra arbeidet?». Av respondentene var det 416 (70 %) som svarte positivt på begge spørsmålene, 54 % av dem var kvinner. Andelen blant menn var 78 % (95 % konfidensintervall 73 – 84 %); tilsvarende for kvinner 69 % (64 – 74 %). Aldersfordelingen for disse 416 personene var omtrent den samme som i totalmaterialet.

  Alder ved sykdomsdebut

  Alder ved sykdomsdebut

  Av dem med arbeidsrelatert astma var det 31 % som hadde fått sykdommen som barn (før 18 år) og 69 % som voksen. Fordelingen av debutalder var omtrent den samme for dem uten arbeidsrelatert sykdom, og den var uavhengig av kjønn og røykevaner.

  Røyking

  Røyking

  Det var 20 % som røykte daglig, 8 % som røykte av og til, 35 % som hadde røykt tidligere og 37 % som aldri hadde røykt. Røykevanene var de samme for menn som for kvinner. Blant dem med arbeidsrelatert astma var det flere aldri-røykere enn blant dem uten arbeidsrelatert sykdom (37 % vs. 30 %) og også færre dagligrøykere (20 % vs. 28 %).

  Atopi

  Atopi

  Forekomsten av atopi ble undersøkt med tre spørsmål: om forekomst av egen høysnue, høysnue i familien og astma i familien. Det var 69 % av de 416 med arbeidsrelatert sykdom som svarte ja på minst ett av de tre spørsmålene. Av de 126 med astma fra barnealderen var denne andelen 87 %, mens den blant dem med voksenastma var 61 %. Det var ingen vesentlig forskjell i forekomst av atopi mellom dem med og dem uten arbeidsrelatert sykdom.

  Eksponering

  Eksponering

  Det yrket personene hadde da arbeidsrelaterte luftveisplager meldte seg første gang, ble klassifisert i 15 grupper, som vist i tabell 1. Tabellen gjenspeiler kjønnsdelingen av arbeidsmarkedet i Norge, men det er stor opphopning av kvinner i helse- og omsorgsyrker, 49 kvinner og bare én mann. Blant disse kvinnene var det 12 sykepleiere, ti barnehageansatte og ni hjelpepleiere.

  Tabell 1

  Yrkesgruppe for 416 personer i Midt-Norge med arbeidsrelatert astma på det tidspunkt da de arbeidsrelaterte luftveisplagene meldte seg første gang

  Yrkesgruppe

  Kvinner (N = 226)

  Menn (N = 190)

  Totalt (N = 416)

  Helse og omsorg

  49

  (22 %)

  1

  (1 %)

  50

  (12 %)

  Utearbeid

  23

  (10 %)

  28

  (15 %)

  51

  (12 %)

  Div.industri, lager

  7

  (3 %)

  27

  (14 %)

  34

  (8 %)

  Trearbeid, bygg/anlegg

  4

  (2 %)

  30

  (16 %)

  34

  (8 %)

  Utdanning

  22

  (10 %)

  9

  (5 %)

  31

  (7 %)

  Kontor og administrasjon

  21

  (9 %)

  8

  (4 %)

  29

  (7 %)

  Sveiser/platearbeider

  3

  (1 %)

  26

  (13 %)

  29

  (7 %)

  Renholder

  25

  (11 %)

  2

  (1 %)

  27

  (7 %)

  Kjøkken/hotell/mat

  19

  (8 %)

  8

  (4 %)

  27

  (7 %)

  Håndverker

  2

  (1 %)

  25

  (13 %)

  27

  (7 %)

  Transport/post

  5

  (2 %)

  8

  (4 %)

  13

  (3 %)

  Frisør

  12

  (6 %)

  12

  (3 %)

  Butikk og salg

  8

  (4 %)

  1

  (1 %)

  9

  (2 %)

  Baker/konditor

  5

  (2 %)

  3

  (2 %)

  8

  (2 %)

  Diverse

  11

  (5 %)

  10

  (5 %)

  21

  (5 %)

  Ikke svart

  10

  (4 %)

  4

  (2 %)

  14

  (3 %)

  De 416 personene med arbeidsrelatert astma ble spurt om de selv mente at luftveisplagene skyldtes påvirkninger i arbeid. Dersom svaret var «ja» eller «ja, delvis», ble de spurt om hva slags påvirkning de hadde vært utsatt for. Påvirkningene ble klassifisert i 11 grupper som vist i tabell 2. Der flere årsaker var angitt, er det den først angitte som er vist. Inneklima på arbeidsplassen står frem som hyppigste årsak.

  Tabell 2

  Oppgitte årsaker til sykdommen for 416 personer i Midt-Norge med arbeidsrelatert astma, fordelt på eksponeringsgruppe

  Eksponeringsgruppe

  Kvinner (N = 226)

  Menn (N = 190)

  Totalt (N = 416)

  Inneklima

  58

  (26 %)

  19

  (10 %)

  77

  (19 %)

  Uorganisk støv

  17

  (8 %)

  48

  (25 %)

  59

  (16 %)

  Organisk støv

  23

  (10 %)

  18

  (10 %)

  41

  (10 %)

  Anstrengelse/stress

  25

  (11 %)

  12

  (6 %)

  37

  (9 %)

  Gass/damp/kjemikalier

  18

  (8 %)

  13

  (7 %)

  31

  (7 %)

  Sveiserøyk

  4

  (2 %)

  23

  (12 %)

  27

  (6 %)

  Rengjøringskjemikalier

  16

  (7 %)

  1

  (1 %)

  17

  (4 %)

  Frisørkjemikalier

  11

  (5 %)

  11

  (3 %)

  Eksos/kulde

  4

  (2 %)

  5

  (3 %)

  9

  (2 %)

  Røyking

  6

  (3 %)

  2

  (1 %)

  8

  (2 %)

  Diverse

  7

  (3 %)

  1

  (1 %)

  8

  (2 %)

  Ikke svart

  37

  (16 %)

  48

  (25 %)

  85

  (20 %)

  Halvparten av de 416 hadde opplevd en bedring av luftveisplagene. Det var 44 % som oppga at den skadelige eksponeringen på arbeidsplassen var mindre på undersøkelsestidspunktet enn da de arbeidsrelaterte plagene oppsto. I alt 39 % hadde skiftet arbeid på grunn av luftveisplagene. Det var 10 % som oppga at eksponeringen var blitt større, og av dem hadde 67 % blitt verre. Det var liten forskjell kjønnene imellom med hensyn til dette.

  Egen leges vurderinger

  Egen leges vurderinger

  Det var 305 personer (73 %; 78 % av mennene og 69 % av kvinnene) som opplyste at de var blitt spurt av behandlende lege om arbeidet deres påvirket sykdommen. Knapt halvparten av dem, 57 % menn og 36 % kvinner, opplyste at legen mente at sykdommen hadde en sammenheng med arbeidet. Det ble oppgitt at legen hadde sendt melding om yrkessykdom for 63 personer (15 %; henholdsvis 22 % menn og 10 % kvinner). Av de 49 kvinnene fra helse- og omsorgsyrker var tre personer meldt.

  Diskusjon

  Diskusjon

  Forekomst av arbeidsrelatert astma

  Forekomst av arbeidsrelatert astma

  I denne undersøkelsen var diagnosen astma stilt av lege og brukt som sykmeldingsårsak. Forekomsten av arbeidsrelatert sykdom var 70 %. I en fersk oversiktsartikkel fra USA regnes 15 % av astma hos voksne å ha kausal sammenheng med arbeidseksponering. Tidligere anslag har variert mellom 4 % og 58 % (6). Det skilles i dag gjerne mellom agens som gir inflammasjon i luftveiene («inducers») og slike som gir anfall uten å forårsake inflammasjon («inciters») (7). Spriket i anslagene over andelen arbeidsrelatert astma kan ha sammenheng med at ulike studier i ulik grad har inkludert anfall utløst av eksponering for «inciters» i arbeidsmiljøet.

  Noe av forklaringen på at andelen arbeidsrelatert astma i vår studie var vesentlig høyere enn 15 % kan være at våre kriterier for arbeidsrelatert astma inkluderer sykdom fremkalt av «inciters» i arbeidsmiljøet og det at studien ble foretatt i en populasjon med alvorlig astma hvor uspesifikke irritanter («inciters») kan forverre plagene.

  Vår definisjon av arbeidsrelatert astma inkluderer både sykdom som er forårsaket av arbeidet og sykdom som forverres av arbeidet. Denne definisjonen kan være nyttig, fordi den omfatter astma hvor forebyggende tiltak på arbeidsplassen kan være av betydning, men spesifisiteten kan være lav ved at for eksempel påvirkninger på vei til jobb (sykling, klima) også kan bli inkludert. I Norge er definisjonen tidligere brukt i Hordaland (8) og den er i tråd med Rikstrygdeverkets praksis for godkjenning av yrkessykdom i forhold til folketrygdlovens bestemmelser.

  Kjønn

  Kjønn

  Kvinnene i vår undersøkelse ble i mindre grad enn mennene spurt av sin lege om sykdommen hadde sammenheng med arbeidet, og deres sykdom ble sjeldnere meldt som yrkessykdom enn tilfellet var for menn. Meldinger til Arbeidstilsynet om arbeidsrelatert astma gjelder menn i tre av fire tilfeller (3). Mange kvinner i denne studien arbeider i yrker som er mindre kjent for å gi økt risiko for astma, som renhold, utdanning og helse- og omsorgsyrker. Disse yrkene er dårlig dekket av bedriftshelsetjeneste. Bedriftsleger melder yrkessykdom til myndighetene hyppigere enn andre leger (3). Yrkestilhørighet kan derfor være noe av forklaringen på at arbeidsrelatert astma i denne studien synes å være spesielt underkjent blant kvinner.

  Alder ved sykdomsdebut

  Alder ved sykdomsdebut

  To av tre opplyste at de hadde fått astma først i voksen alder. Mange voksne husker ikke astmasymptomer i barnealderen. Diagnosen kan ha blitt oversett, slik at disse tallene er usikre.

  Atopi og røyking

  Atopi og røyking

  I vår studie var den totale risikoen for å få arbeidsrelatert astma omtrent den samme for atopikere som for ikke-atopikere, noe som tyder på at ikke-allergiske mekanismer kan ligge til grunn hos mange. Dette er i tråd med nyere forskning, som taler for at ca. 50 % av dem med arbeidsrelatert astma har en neutrofil, ikke eosinofil, inflammasjon i luftveiene (9). Det var en mindre andel røykere, både nåværende og tidligere, blant dem med arbeidsrelatert astma. I Hordalandsundersøkelsen spilte ikke røyking noen rolle for forekomsten av arbeidsrelatert sykdom (8).

  Forløp

  Forløp

  Lite er kjent om forløpet av arbeidsrelatert astma, men videre eksponering øker risikoen for kronisk sykdom (10) og reduserer sannsynligheten for remisjon (11). Spesielt for dem med allergisk astma er det godt dokumentert at eksponeringen bør avbrytes (12, 13). For dem som har en irritantindusert sykdom på basis av en eller flere ulykkespregede eksponeringer (såkalt reactive airways dysfunction syndrome, RADS), er det anbefalt å unngå tilsvarende eksponeringer i fremtiden (13). Etter vår kliniske erfaring har mange arbeidstakere fått ikke-allergisk astma uten at de har vært utsatt for noen spesiell ulykkespreget eksponering. Vi kjenner ikke til noen anerkjent anbefaling for oppfølging av disse, men vi mener at eksponeringen bør reduseres og at oppfølgingen bør være tett, slik at eventuell forverring kan fanges opp så tidlig som mulig for å hindre utviklingen av kronisk sykdom.

  Eksponering

  Eksponering

  I vår studie var inneklima på arbeidsplassen hyppigst angitte årsak; av totalt 19 % (kvinner 26 %, menn 10 %). Det var spesielt kvinner som arbeidet på kontor, i helse- og omsorgssektoren og med undervisning som oppga inneklima som første alternativ. At det fikk en så fremtredende plass i astmatikernes egne vurderinger, kan tale for en uspesifikk irritasjonseffekt heller enn en utløsende årsak. Funnet er i tråd med Hordalandsundersøkelsen (8), men i vår studie av personer meldt til Arbeidstilsynet, var inneklima knapt nevnt som årsak av meldende lege (3).

  Legenes vurderinger

  Legenes vurderinger

  I denne studien oppga tre av fire respondenter med arbeidsrelatert astma at de var blitt spurt av behandlende lege om arbeidet deres påvirket sykdommen. I og med at studiepopulasjonen besto av personer som var sykmeldt på grunn av astma, skulle man kanskje vente at andelen ville vært enda høyere. Knapt halvparten av de spurte anga at legen trodde sykdommen hadde sammenheng med arbeidet. Om dette er riktig, betyr det at annenhver person som fylte våre kriterier, ikke ble oppfattet av legen til å ha en arbeidsrelatert sykdom. Dette gjenspeiles i at bare 15 % oppga at sykdommen var meldt til myndighetene.

  Vi har ikke data om når i sykdomsforløpet legene spurte om arbeidsrelasjon, men våre tidligere undersøkelser tyder på at det skjer først når astmasykdommen influerer på evnen til videre arbeid (3). Selv om opp mot 50 % av personer som oppsøker primærhelsetjenesten med ny sykdom har en arbeidsrelatert lidelse (14), er arbeidsrelasjon sjelden tema under konsultasjonen. At leger sjelden spør om arbeidsmessige forhold, støttes av internasjonal litteratur (15).

  Konklusjon

  Konklusjon

  I denne undersøkelsen var de astmatilfellene som ledet til sykmelding i stor grad arbeidsrelaterte. Atopisk status influerte ikke på forekomsten av arbeidsrelatert astma. Sykdommen var mindre hyppig blant tidligere og nåværende røykere enn blant ikke-røykere. Inneklima på arbeidsplassen var hyppigst angitte utløsende årsak til astmatiske plager. Leger synes å undervurdere arbeidseksponeringens rolle for forekomst og forløp av astma, spesielt hos kvinner, og meldeplikten blir sjelden overholdt.

  For å forhindre utvikling av kronisk sykdom bør det legges mye større vekt på å redusere den arbeidsmessige eksponeringen for personer med arbeidsrelatert astma enn det som er tilfellet i dag.

  Vi vil gjerne takke overlege Ebba Wergeland i Arbeidstilsynet for hjelp og inspirasjon. Rikstrygdeverket og fylkestrygdekontorene i Midt-Norge takkes for knirkefritt samarbeid.

  Oppgitte interessekonflikter: Ingen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media