Kombinasjonsbehandling med karbamazepin og quetiapin

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vår artikkel Har stemningsstabiliserende legemidler noen plass i behandlingen av schizofreni? i Tidsskriftet nr. 13 – 14/2005 (1) inneholder en tabell over legemiddelinteraksjoner. Etter at manuskriptet ble akseptert for publisering, er det publisert en studie som basert på to pasienter indikerer at kombinasjonsbehandling med karbamazepin og quetiapin kan gi lave serumnivåer av quetiapin (2). Også upubliserte data, som omtales i den fullstendige preparatomtalen for Seroquel (3), tyder på at det eksisterer en slik interaksjon.

  Resultater fra analyser av rutineprøver ved Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital, bekrefter disse funnene (2, 3). Quetiapinkonsentrasjonen i 39 prøver fra pasienter som samtidig brukte karbamazepin var i gjennomsnitt bare 12 % av konsentrasjonen i 2 076 prøver fra pasienter som ikke brukte karbamazepin. Oppstart av karbamazepin hos en pasient som bruker quetiapin, vil dermed trolig redusere quetiapinkonsentrasjonen til så lite som 10 – 20 % av utgangskonsentrasjonen. Oppstart med quetiapin i vanlige doser hos en pasient som på forhånd bruker karbamazepin, vil gi tilsvarende lave quetiapinnivåer. Etter all sannsynlighet vil dermed den terapeutiske effekten av quetiapin bli svært mangelfull eller utebli helt.

  Mekanismen bak interaksjonen er at karbamazepin induserer aktiviteten til leverenzymet CYP3A4, som bryter ned quetiapin. Den induserende effekten er så kraftig at ikke en gang en betydelig økning av quetiapindosen for å kompensere for dette vil gi tilstrekkelig høye serumkonsentrasjoner av quetiapin. Man skal også være oppmerksom på faren for en kraftig økning i serumkonsentrasjonen av quetiapin dersom man gir dette midlet i høye doser hos en pasient som bruker karbamazepin samtidig og karbamazepin av en eller annen grunn så blir seponert. Vår konklusjon er derfor at det ikke er rasjonell farmakoterapi å bruke kombinasjonen karbamazepin og quetiapin og at midlene følgelig ikke bør kombineres.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media