Telemedisinsk vurdering av barn med hjertebilyd

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskriftet nr. 8/2005 omtales håndtering av barn med hjertebilyd (1, 2). Ved nyoppdaget bilyd har kun 10 % av henviste barn medfødt hjertefeil, og erfarne barnekardiologer kan identifisere disse ved anamnese og klinisk undersøkelse alene. Det hevdes at henvisningspraksis og samarbeid mellom primærlege og spesialist bør bedres. I en lederartikkel i samme nummer tar Holmstrøm og Thaulow til orde for at barn som henvises til de store sykehusene, bør undersøkes med ekkokardiografi (3).

  Siden hjertebilyd hos barn er relativt vanlig, blir det viktig å velge ut de riktige pasientene til riktig nivå. En metode der digitaliserte opptak av hjertebilyder sendes som elektronisk post til spesialist (4, 5), ble ikke omtalt. Metoden er dokumentert både sikker og tidsbesparende og kunne spart 90 % av henvisningene.

  Det er i Helse Nord utplassert utstyr for elektronisk hjertelydhenvisning på ca. 40 legekontorer, men det er nesten ingen aktivitet i overføringer av hjertelyder på barn. Grunnen er at det blir opplevd som tungvint, fordi teknologien ved overføring ikke er integrert i journalsystemet. Nasjonalt senter for telemedisin anbefaler derfor at dagens elektroniske henvisninger utvikles til også å inkludere lyd og bilde (6), og at lyd og bilde blir en rutinemessig integrert del av journalsystemene. En viktig tilleggsgevinst ved elektronisk vurdering av bilyder er innsparte reisekostnader og at engstelsestiden for foreldrene vil bli betydelig forkortet. I dag er ventetiden på slike henvisninger ofte et par måneder, dersom det ikke foreligger tilleggsopplysninger som tilsier at barnet prioriteres. Denne kardiologiske servicen kan eventuelt sentraliseres til noen få steder eller kanskje bare ett sted i hver region. Tilbakemelding kan da komme meget raskt, fordi det tar bare noen få minutter for spesialisten å vurdere en bilyd.

  Det er særlig uerfarne leger som kan ha vanskeligheter med å skille mellom fysiologiske og organiske bilyder. Ved tilbakemelding vil primærlegen kunne hente opp lydloggen fra sin journal og sammenholde med spesialistens vurdering. På sikt vil denne kompetanseoverføingen trolig føre til at behovet for å henvise nye pasienter reduseres.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media