K. Wiger og medarbeidere svarer:

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vi takker Karsten Midtvedt for påpeking av uklarheter i vår kortfattede tabell over virusinfeksjoner hos immunsupprimerte barn.

  Familien papoaviridae er delt inn i de to genera polyomavirus og papillomavirus. Polyomavirus er å finne i mange dyrearter og er relativt artsspesifikke. Viktige arter av humane virus innen denne slekten er JC-virus og BK-virus, meget sjelden også SV40-PML-virus. Vi erverver disse første to virus ved asymptomatisk infeksjon i løpet av barndom og ungdom, og rundt to tredeler av oss har i voksen alder antistoff som også signaliserer en latent bærertilstand. Som Midtvedt påpeker, spiller nettopp bæring av virus i nyrene en nøkkelrolle ved reaktivering av BK-virus og JC-virus etter nyretransplantasjon. Slik reaktivering skjer ved graviditet og ved immunsuppressive tilstander som for eksempel HIV-infeksjon og transplantasjon.

  Reaktivering av polyomavirus er aller oftest uten kliniske konsekvenser, men kan forårsake den dramatiske sykdommen progressiv multifokal encefalopati (1). I tillegg nevner Midtvedt ureterstenose hos nyretransplanterte og sent inntredende hemoragisk cystitt hos beinmargstransplanterte. Polyomavirus type BK-nefropati etter nyretransplantasjon er også sannsynligvis en viktig tilstand (2), selv om Demeter i sin oversikt fra 2005 fremholder at ulike studier har gitt motstridende resultater hva gjelder kliniske konsekvenser som transplantatoverlevelse (1). Vi antar derfor at mye er uavklart om betydningen av reaktivering av JC-virus og BK-virus. Så langt vi vet, gjelder dette også kjemoterapi, selv om lovende observasjoner finnes (2).

  Å våge å sette ned på papir råd for behandling av infeksjoner hos immunsupprimerte er åpenbart risikabelt, fordi feltet er vidt og ingen kan ha full innsikt i alle deler av det. Ved å skrive må man nettopp forsøke å innta klare standpunkter som så kan vurderes av kunnige kolleger med litt ulike ståsteder. Det er derfor svært nyttig å få tilbakemelding slik som ovenstående fra kollega Midtvedt. Det bidrar til økt oppmerksomhet og interesse for hovedsaken, nemlig omsorgen for pasientene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media