Overlevelse etter høydosebehandling med autolog stamcellestøtte

Originalartikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract
  Bakgrunn

  Bakgrunn

  . Høydosebehandling med autolog perifer stamcellestøtte har vært utført i Norge siden 1994 og ved Haukeland Universitetssykehus siden 1996. Det har hittil ikke vært publisert overlevelsesdata med utelukkende norske pasienter som har mottatt denne ressurskrevende behandlingsformen. Vi har derfor samlet inn kliniske opplysninger for pasienter som har gjennomgått denne behandlingen ved vårt sykehus.

  Materiale og metoder

  Materiale og metoder

  . Materialet omfatter 111 pasienter som har gjennomgått høydosebehandling ved Haukeland Universitetssykehus i perioden 1996 – 2002. De største diagnosegruppene var myelomatose (58 pasienter), høygradige maligne non-Hodgkins lymfomer (31 pasienter), Hodgkins sykdom (sju pasienter), sarkomer (11 pasienter) og testikkelkreft (fire pasienter).

  Resultater

  Resultater

  . Median overlevelse fra reinfusjon av stamceller var 74,8 måneder for myelomatosepasientene, 47,8 måneder for gruppen med lymfom og 11,7 måneder for sarkompasientene. Ved myelomatose falt overlevelseskurven gradvis gjennom hele observasjonstiden. For gruppen med malignt lymfom flatet overlevelseskurven noe ut etter ca. 18 måneder. Treårsoverlevelsen var 72,2 % for myelomatosepasientene og 54,8 % for lymfompasientene. En pasient døde av komplikasjoner knyttet til behandlingen.

  Fortolkning

  Fortolkning

  . Våre funn er forenlige med antakelsen om at høydosebehandling har potensial for helbredelse ved lymfom, sarkom og testikkelkreft. Behandlingen medfører liten dødsrisiko for alle pasientgrupper.

  Abstract

  Background.

  High-dose therapy with autologous stem cell support has been carried out in our hospital since 1996. We have recently collected survival data on patients who have undergone this procedure.

  Material and methods.

  The study population comprised 111 patients, 58 of whom had been diagnosed with multiple myeloma, 38 with various forms of malignant lymphoma, 11 with sarcoma and 4 with testicular cancer.

  Results.

  Median survival from reinfusion of stem cells was 74.8 months for patients with myeloma, 47.8 months for patients with malignant lymphoma and 11.7 months for patients with sarcoma. Three-year survival was 72.2 % for myeloma patients and 54.8 % for lymphoma patients. While the survival slope decreased steadily throughout the study period for patients with multiple myeloma, it seemed to level out after approximately 18 months for patients with malignant lymphomas.

  Interpretation.

  Our data on myeloma patients show survival comparable to previously published data. For malignant lymphoma patients, our data support the assumption that high-dose therapy has the potential for cure.

  Artikkel
  Innledning

  Høydosebehandling med autolog stamcellestøtte tilbys et fåtall pasienter med malign sykdom ved regionsykehusene i Norge. Pasientene må ha sykdom som er følsom for kjemoterapi (1). For tidligere ubehandlede myelomatosepasienter under 65 år er høydosebehandling nå etablert praksis. Dette er også etablert behandling for utvalgte grupper med høygradig malignt non-Hodgkins lymfom og Hodgkins sykdom som utvikler residiv eller progredierer under primærbehandlingen (2). Ved blant annet sarkom, testikkelkreft og amyloidose er høydosebehandling regnet som utprøvende. Enkelte barn med onkologiske diagnoser er inkludert i kliniske protokoller som inneholder høydosebehandling.

  Behandlingen innebærer at pasienten får høye doser med beinmargstoksiske medikamenter. Før dette høstes hematopoetiske stamceller fra perifert blod ved hjelp av afereseteknikk. Stamcellene fryses ned og oppbevares ved –180 °C til ca. tre døgn etter avsluttet høydosebehandling. De reinfunderes intravenøst og finner veien tilbake til beinmargen. Beinmargsfunksjonen normaliseres vanligvis innen to til tre uker etter reinfusjonen.

  I en stor nordisk studie konkluderte man med at høydosebehandling øker median overlevelsestid for myelomatosepasienter med 18 måneder (3). Hos undergrupper av pasienter med malignt lymfom er det også god dokumentasjon på at overlevelsestiden forlenges (4, 5). Mens pasienter med visse stadier av brystkreft ble forespeilt økt overlevelse med høydosebehandling for 5 – 10 år siden, har nyere kliniske studier konkludert med at dette ikke er tilfellet (6, 7). For andre krefttyper er det begrenset dokumentasjon på effekten av høydosebehandling.

  Materiale og metoder

  Materiale og metoder

  Pasientpopulasjon og innsamling av data

  Pasientpopulasjon og innsamling av data

  Materialet omfatter 111 personer som har gjennomgått høydosebehandling ved Haukeland Universitetssykehus i perioden 1996 – 2002 (36 % kvinner). 58 pasienter hadde diagnose myelomatose. Av pasientene med diagnosen lymfom hadde sju Hodgkins lymfom og 31 non-Hodgkins lymfom. Totalt 32 av 38 pasienter med lymfom hadde kjent residiv eller progrediering under primærbehandlingen før høydosebehandling ble gjennomført. Av 11 sarkompasienter hadde åtte diagnosen Ewings sarkom og tre forskjellige typer bløtdelssarkom. Hos ni pasienter med testikkelkreft ble det høstet stamceller, men bare fire av disse gikk videre til høydosebehandling. Av de fem andre døde en før planlagt høydosebehandling og fire har hatt tilfredsstillende effekt av konvensjonell kjemoterapi. Seks barn under 14 år har gjennomgått høydosebehandling. Fire av disse hadde diagnosen sarkom, en hadde lymfom og en medulloblastom. Disse barna kom inn under utprøvende behandlingsprotokoller og er ikke tatt med i de statistiske analysene.

  Praktisk gjennomføring

  Praktisk gjennomføring

  Ansvarlig klinisk avdeling for de aktuelle pasientene ble skriftlig kontaktet for datainnsamling, og Blodbanken mottok skriftlig tilbakemelding. Det ble klarlagt om pasienten var i live og om det forelå residiv. Eventuell dødsdag ble kontrollert med data fra folkeregisteret. Innsamling av data ble avsluttet i februar 2003.

  Statistiske metoder

  Statistiske metoder

  Fremstilling av Kaplan-Meier-plott og statistisk analyse er gjort ved hjelp av dataprogrammet SPSS 11.0 for Windows. Sammenlikning av overlevelse for undergrupper er gjort ved logranktest for ikke-parametriske data.

  Resultater

  Resultater

  Overlevelsesberegninger

  Overlevelsesberegninger

  Median overlevelse fra reinfusjon av stamceller var 74,8 måneder for myelomatosepasientene, 47,8 måneder for lymfompasientene og 11,7 måneder for sarkompasientene.

  Treårsoverlevelsen var 72,2 % for myelomatosepasientene, 54,8 % for lymfompasientene og 45,5 % for sarkompasientene.

  Median alder i lymfomgruppen var 35 år. Median overlevelse var 63,8 måneder i gruppen under 35 år, mens den var 31,8 måneder i gruppen over 35 år. Denne forskjellen var ikke signifikant ved logranktest (p = 0,07). Det var minimale forskjeller i overlevelse mellom kvinner og menn både i lymfomgruppen og i myelomatosegruppen.

  Klinisk status

  Klinisk status

  Tabell 1 viser klinisk status hos pasientene som har mottatt høydosebehandling. 29 % av myelomatosepasientene var fortsatt i komplett remisjon etter høydosebehandling. Komplett respons ble definert som ingen påviselig M-komponent i serum eller urin og normalisert resultat ved beinmargsundersøkelse. 34 % av pasientene med lymfom, 45 % av pasientene med sarkom og fire av fire pasienter med testikkelkreft var i live og residivfrie etter høydosebehandling.

  Tabell 1  

  Klinisk status hos pasienter som har gjennomgått høydosebehandling

  Klinisk status

  Diagnose

  Antall pasienter høydosebehandlet

  Alder (år) Median og spredning

  Antall pasienter i live (%)

  Antall pasienter med komplett remisjon/respons

  Median observasjonstid i måneder

  Myelomatose

  58

  55 (42 – 70)

  39 (67)

  16 ¹

  31

  Lymfom

  38

  35 (14 – 61)

  21 (55)

  13

  29

  Sarkom

  11

  24 (14 – 39)

  6 (55)

  5

  12

  Testikkelkreft

  4

  29 (15 – 52)

  4 (100)

  4

  28

  [i]

  [i] 1  Komplett respons ble definert som ingen påviselig M-komponent i serum eller urin og normalisert resultat ved beinmargsundersøkelse

  Diskusjon

  Diskusjon

  Overlevelseskurven for myelomatosegruppen faller relativt jevnt i hele studieperioden. Dette er på linje med tidligere dokumentasjon der det beskrives at høydosebehandling ikke har kurativt potensial ved denne sykdommen (3, 8).

  Vår treårsoverlevelse er svært lik den som ble publisert av Nordisk myelomatosestudiegruppe: 72,2 % i vårt materiale, mot 71 % i gruppens materiale (3). Vår mediane overlevelse var 74,8 måneder, mot 62 måneder i Nordisk myelomatosestudiegruppes materiale.

  I vårt materiale var median overlevelse for pasienter som ble behandlet for lymfom relativt kort (47,8 måneder). Dette har trolig sammenheng med at de fleste av dem som gjennomgår høydosebehandling, har hatt residiv etter førstelinjebehandling.

  Overlevelseskurven for gruppen med lymfom faller bratt det første året (fig 1), men etter omtrent halvannet år flater den ut. Tidligere publiserte data tyder på at høydosebehandling har kurativt potensial ved lymfom (4, 5, 9). Våre overlevelsesdata er forenlige med denne observasjonen. Prognosen for lymfompasienter kan sannsynligvis betraktes som god hvis pasienten er i live 18 måneder etter reinfusjon av stamceller.

  Median overlevelse i sarkomgruppen var relativt kort (11,7 måneder). Av seks sarkompasienter i live var fem vurdert som residivfrie. Median alder i denne sykdomsgruppen var også lav (fig1), og helbredelse for pasienter i denne gruppen innebærer således mange reddede leveår.

  Konklusjon

  Konklusjon

  Resultatene ved høydosebehandling ved Haukeland Universitetssykehus er sammenliknbare med data publisert fra større sentre i utlandet, som tilsier forlenget overlevelse for enkelte pasientgrupper med kjemosensitiv kreftsykdom (3) – (5). Ut fra tidligere publiserte data er det konkludert med at regionalisering av høydosebehandling er forsvarlig (10, 11), og våre data bekrefter fullt ut denne konklusjonen.

  Vi takker følgende leger for hjelp med innsamling av overlevelsesdata: Peter Meyer, Fuad Shammas, Sentralsjukehuset i Rogaland, Sigbjørn Berentsen, Medisinsk avdeling, Haugesund sjukehus, Jack Johansen, Førde Sentralsjukehus, Inga Mjøhamsdottir, St. Olavs Hospital.

  Oppgitte interessekonflikter: Ingen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media