Listelengde, arbeidstid, ventetid og jobbtilfredshet blant fastleger i Bergen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract
  Bakgrunn.

  Bakgrunn.

  Ved innføring av fastlegeordningen var det uklart hvordan listestørrelse ville influere på arbeidsmengde, og om ulike listesammensetninger ville gi store ulikheter i arbeidsbelastning.

  Materiale og metode.

  Materiale og metode.

  Fastlegene i Bergen fikk vinteren 2003 tilsendt spørsmål om demografiske data, listelengde, arbeidstid og ventetid. De vurderte også tilfredshet med å jobbe i allmennpraksis og i fastlegeordningen.

  Resultat.

  Resultat.

  160 av 185 fastleger (85 %) i Bergen svarte. Det var klar sammenheng mellom listelengde og arbeidstid. 79 % av legene hadde ventetid <= 8 praksisdager. 46 % og 37 % var henholdsvis «godt/svært godt fornøyd» og «moderat fornøyd» med å jobbe i fastlegeordningen. Ventetid over 12 praksisdager, negativ egenvurdering av egen ventetid og lukket liste gav lavere skåre på jobbtilfredshet. Det var ingen kjønnsforskjeller med hensyn til tilfredshet, til arbeidstider eller ventetider ved like listelengder.

  Fortolkning.

  Fortolkning.

  Legene tilpasser arbeidstiden til listelengde og holder ventetider nede. Vi finner lavest skåre på jobbtilfredshet blant leger med ventetider over tre uker og leger med lukket liste.

  Abstract

  Background.

  A list patient system was established in Norway in June 2001. Among general practitioners (GPs) there were much concern about workload according to list length, and about uneven distribution of workload among GPs.

  Material and methods.

  In February 2003 a questionnaire about working hours, waiting time for appointments and job satisfaction was sent to all GPs in Bergen.

  Results.

  160 out of 185 (85 %) GPs replied. Working hours were closely related to list length, waiting time was not. 79 % had a waiting time of less than eight «days in practice». 46 % rated their job satisfaction within the list system as «good/very good», 37 % were moderately satisfied. We found lower scores among GPs with long waiting time and a full list. No relevant differences between male and female GPs were found.

  Interpretation.

  GPs adjust their working hours in order to cope with waiting time. Job satisfaction is lower when the GP has a waiting time of more than three weeks and a full list, factors that could indicate a heavy workload.

  Artikkel

  Før innføring av fastlegeordningen måtte legene velge listelengde uten å ha sikker kunnskap om hvilken arbeidsbelastning en gitt listelengde ville gi. Det var bekymring for at ulike listesammensetninger med hensyn til alder, kjønn og andel kronisk syke ville gi store ulikheter i arbeidsbelastninger, og at dette særlig ville belaste kvinnelige leger (1) – (4).

  Ventetid på en ordinær legetime kan betraktes som et mål for arbeidsbelastning i en legepraksis. Det er ingen faglige normer for hva som er forsvarlig ventetid. En studie har vist at ventetid på legetime var det pasientene var minst fornøyd med hos fastlegene (5).

  I Bergen var det 30 000 ledige listeplasser ved start av ordningen. Bare en tredel av legene fikk fulle lister, mens leger med mindre søkning fikk ned mot 75 % av ønsket listelengde. På denne bakgrunn foretok Bergen kommune en spørreskjemaundersøkelse blant fastlegene vinteren 2003.

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  Spørreskjemaet ble sendt til de 188 fastlegene i Bergen. Vi spurte om alder, kjønn og tidligere allmennpraksiserfaring, faktiske listelengder og tidsbruk til direkte pasientkontakt og til administrasjon av praksisen. Ventetid på legetime ble registrert som antall praksisdager frem til en dag med tre ledige uprioriterte timer. Ønsker om endring i listelengde tre år frem i tid ble registrert. Legene gav en egenvurdering av tilfredshet med ventetid, med å jobbe i allmennpraksis, og i fastlegeordningen spesielt. Legene gav sin vurdering på en skala 1 – 10, der 1 var «svært misfornøyd» og 10 «svært fornøyd». I analysene er dette gruppert slik: svaralternativ 1 – 4 «mindre fornøyd», 5 – 7 «moderat fornøyd» og 8 – 10 «godt/svært godt fornøyd». Vi har gruppert erfaring i allmennpraksis i < 10 år og >= 10 år, og legens alder i tre grupper, henholdsvis < 40 år, 40 – 49 år og >= 50 år. Data er analysert i Epi Info 2000, og det er brukt khikvadrattester og lineær regresjonsanalyse.

  Resultat

  Resultat

  160 av de 188 fastlegene svarte (85 %), 111 var menn (69 %). Gjennomsnittsalderen var 48 år for menn og 41 år for kvinner. Virketid i allmennpraksis var i gjennomsnitt 16 år (variasjon 0 – 36 år).

  Gjennomsnittlig listelengde var 1 310 personer, 1 209 for kvinner og 1 356 for menn. Blant kvinnene hadde 14 % listelengde >= 1 600, 40 % hadde 1 200 – 1 599 og 35 % hadde 800 – 1 199, tilsvarende fordeling for mennene er 29 %, 44 % og 16 %. 11 % av legene hadde listelengde >= 800, likt for begge kjønn. 47 % av fastlegene hadde åpen liste, 29 % av kvinnene og 55 % av mennene.

  Tre år frem i tid ønsket 63 % å ha uendret listelengde, 21 % ville ha lengre liste og 12 % kortere. Seks leger (4 %) planla å være ute av allmennpraksis innen tre år, tre av disse var over 60 år.

  Lineær regresjonsanalyse av sammenhengene mellom listelengde og tid til pasientkontakt, og samlet ukentlig arbeidstid viste korrelasjonskoeffisienter på henholdsvis 0,50 og 0,47 (tab 1). Det var ingen forskjeller mellom kvinnelige og mannlige leger.

  Tabell 1

  Forholdet mellom listelengde og tid brukt til pasientkontakt og administrasjon i fastlegepraksiser i Bergen. Timer per uke (95 % konfidensintervall, KI)

  Arbeidstid i timer/uke, gjennomsnitt (95 % KI)

  Listelengde

  Antall leger

  Pasienttid

  Administrasjonstid

  Samlet arbeidstid

  < 800

  16

  14 (12 – 17)

  4 (3 – 4)

  17 (14 – 20)

  800 – 999

  10

  19 (17 – 21)

  7 (5 – 9)

  23 (18 – 28)

  1 000 – 1 199

  25

  26 (23 – 28)

  9 (7 – 10)

  34 (32 – 37)

  1 200 – 1 399

  37

  27 (25 – 28)

  10 (8 – 11)

  36 (34 – 38)

  1 400 – 1 599

  30

  31 (29 – 34)

  10 (9 – 11)

  41 (38 – 44)

  1 600 – 1 799

  20

  31 (28 – 33)

  12 (9 – 14)

  42 (38 – 45)

  1 800 – 1 999

  13

  33 (30 – 37)

  12 (8 – 15)

  45 (39 – 50)

  >= 2 000

  4

  36 (33 – 39)

  7 (5 – 10)

  43 (39 – 47)

  Ventetid på ordinær time var i gjennomsnitt seks praksisdager (variasjon 0 – 45 dager). 79 % av hadde en ventetid på <= 8 praksisdager. 69 % av legene var «godt/svært godt fornøyd» med ventetid i egen praksis, 19 % «moderat fornøyd» og 12 % «mindre fornøyd», med stor grad av samsvar med oppgitte ventetider (tab 2). Blant leger med ventetid 1 – 4 dager var det større andel åpne lister, og der fant vi 82 % av legene som ønsket lengre liste.

  Tabell 2

  Forholdet mellom oppgitt ventetid i praksisdager for ordinær legetime hos fastleger i Bergen og ulike karakteristika ved legenes praksiser. Khikvadrattest

  Ventetid praksisdager

  0 – 4

  5 – 8

  9 – 12

  > 12

  Antall

  (%)

  (%)

  (%)

  (%)

  P-verdi¹

  Fordeling, alle leger

  160

  50

  30

  8

  12

  Kjønn

  Ikke-signifikans

  Kvinne

  48

  44

  31

  14

  12

  Mann

  111

  53

  29

  6

  12

  År i allmennpraksis

  Ikke-signifikans

  < 10

  51

  63

  21

  10

  6

  >= 10

  109

  45

  33

  7

  15

  Legens alder

  Ikke-signifikans

  < 40

  31

  58

  26

  6

  10

  40 – 49

  73

  49

  29

  12

  10

  >= 50

  56

  48

  32

  4

  16

  Listelengder

  Ikke-signifikans

  < 800

  17

  77

  17

  6

  0

  800 – 1 199

  36

  56

  25

  11

  8

  1 200 – 1 799

  68

  46

  35

  9

  10

  >= 1 800

  39

  44

  28

  5

  23

  Listestatus

  < 0,01

  Åpen

  75

  63

  20

  4

  13

  Lukket

  87

  39

  38

  8

  11

  Listeønske 3 år frem i tid

  < 0,01

  Uendret

  99

  46

  34

  10

  10

  Lengre

  34

  82

  12

  0

  6

  Kortere

  19

  26

  37

  11

  26

  Ingen liste

  6

  33

  17

  17

  33

  Samlet arbeidstid, timer per uke

  Ikke-signifikans

  < 20

  17

  77

  17

  6

  0

  20 – 29

  36

  56

  25

  11

  8

  30 – 39

  68

  46

  35

  9

  10

  >= 40

  39

  44

  28

  5

  23

  Legens vurdering av aktuell ventetid i egen praksis

  < 0,001

  Mindre fornøyd

  20

  15

  25

  15

  45

  Moderat fornøyd

  30

  14

  40

  23

  23

  Godt/svært godt fornøyd

  110

  67

  27

  3

  3

  [i]

  [i] ¹  Khikvadrattest, ikke-signifikans = p > 0,05

  I tabell 3 vises tilfredshet med det å jobbe i fastlegeordningen sammenholdt med andre variabler. På tilsvarende spørsmål om tilfredshet med jobben i allmennpraksis generelt var 70 % av legene «godt/svært godt fornøyd», 26 % «moderat fornøyd» og 4 % «mindre fornøyd», likt fordelt på menn og kvinner. For leger med åpen liste var 80 % «godt/svært godt fornøyd» med å jobbe i allmennpraksis og 17 % var «moderat fornøyd», ved lukket liste var tilsvarende fordeling 61 % og 33 % (p < 0,05). Blant de moderat fornøyde ønsket 20 % listereduksjon tre år frem, mot 8 % av dem som var «godt/svært godt fornøyd» (p < 0,05). Leger som rangerte tilfredshet med egen ventetid lavt, var mindre fornøyd med allmennpraksis generelt (p < 0,05).

  Tabell 3

  Legenes tilfredshet med å jobbe i fastlegeordningen relatert til ulike karakteristika ved legenes praksis, legens tilfredshet med allmennmedisinen generelt og egen ventetid spesielt

  Mindre fornøyd

  Moderat fornøyd

  Godt/svært godt fornøyd

  Antall

  (%)

  (%)

  (%)

  P-verdi¹

  Alle leger

  160

  17

  37

  46

  Kjønn

  Ikke-signifikans

  Kvinne

  48

  16

  44

  40

  Mann

  111

  17

  34

  49

  År i allmennpraksis

  Ikke-signifikans

  > 10

  51

  14

  35

  51

  <= 10

  109

  18

  39

  43

  Legens alder

  Ikke-signifikans

  < 40

  31

  16

  32

  52

  40 – 49

  73

  15

  34

  51

  >= 50

  56

  19

  45

  36

  Listelengde gruppert etter antall personer

  Ikke-signifikans

  < 800

  17

  6

  35

  59

  800 – 1 199

  36

  20

  33

  47

  1 200 – 1 799

  68

  18

  41

  41

  >= 1 800

  39

  18

  36

  46

  Listestatus

  Ikke-signifikans

  Åpen

  75

  16

  39

  45

  Lukket

  84

  17

  37

  46

  Listeønske 3 år frem i tid

  Ikke-signifikans

  Uendret

  99

  18

  34

  48

  Lengre

  34

  9

  41

  50

  Kortere

  19

  16

  42

  42

  Ventetid, praksisdager

  < 0,01

  < 5

  81

  14

  33

  43

  5 – 8

  47

  11

  47

  42

  9 – 12

  13

  15

  39

  46

  > 12

  19

  47

  32

  21

  Samlet arbeidstid timer per uke

  Ikke-signifikans

  < 20

  11

  0

  36

  64

  20 – 29

  31

  10

  39

  51

  30 – 39

  57

  21

  33

  46

  >= 40

  60

  18

  42

  40

  Tilfredshet med å jobbe i allmennpraksis generelt

  < 0,01

  Mindre fornøyd

  7

  57

  29

  14

  Moderat fornøyd

  41

  19

  49

  32

  Godt/svært godt fornøyd

  112

  13

  34

  53

  Legens vurdering av aktuell ventetid i egen praksis

  < 0,001

  Mindre fornøyd

  20

  45

  30

  25

  Moderat fornøyd

  30

  13

  60

  28

  Godt/svært godt fornøyd

  110

  13

  33

  54

  [i]

  [i] ¹  Khikvadrattest, ikke-signifikans = p > 0,05

  Diskusjon

  Diskusjon

  Med svarprosent på 85 mener vi undersøkelsen gir et pålitelig bilde av situasjonen i fastlegeordningen i Bergen. Listelengden i byen samsvarer med gjennomsnittet for landet som er 1 343 personer. I en storby kan flere leger ha korte lister og bijobber, mens andre lettere kan betjene en lang liste på grunn av mindre vaktbelastning. Overføringsverdien til små kommuner er derfor usikker. Vi har et begrenset utvalg av variabler, og derfor kan konfunderende faktorer vi ikke har med, som for eksempel økonomiske rammer for fastlegeordningen, ha påvirket funnene.

  63 % av fastlegene er fornøyd med listelengden, selv om to tredeler fikk kortere liste enn ønsket ved start av ordningen. Ved undersøkelsestidspunktet var det fortsatt ca. 20 000 ledige listeplasser i Bergen. Den reelle reservekapasiteten kan være betydelig mindre, bedømt ut fra at få leger ønsker økning i listelengde.

  Arbeidstiden øker jevnt med økende listelengde inntil den flater ut for de lengste listene. Dette kan vi ikke forklare, men det er en observasjon som bør følges opp i senere studier. Vår undersøkelse viser at en listelengde på 1 300 gir en arbeidsuke på omkring 37,5 timer, men det er store variasjoner.

  Kvinner velger kortere liste, mens arbeidstid, ventetid og tilfredshetsvurderinger knyttet til listelengde ikke viser noen kjønnsforskjell. Dette er noe overraskende, da erfaringer fra forsøksordningen gav bekymring for at kvinnelige leger ville få mer arbeidskrevende lister (2, 4). Heller ikke legens alder eller ansiennitet i allmennpraksis, variabler som kunne tenkes å være korrelert til en liste med flere pasienter med kronisk sykdom og større behov for legekontakt, viser klare sammenhenger med arbeidstid eller ventetid. Årsakene kan være at listelengdene er kortere enn i forsøkskommunene, og at det ble gitt anledning til å begrense antall aktive søkere som kom på listen (30/70-regelen).

  Ventetid er i liten grad relatert til listelengde, trolig tilpasser legene sin arbeidstid. Vi tror de oppgitte ventetider er reelle, og de samsvarer svært godt med en kartlegging utført av Helsetilsynet i Hordaland vinteren 2003 (6). For de fleste fastleger tilsvarer fire praksisdager en kalenderuke. Leger med kort liste og få praksisdager har en relativt lengre ventetid i kalenderdager.

  Svært få fastleger i Bergen vil slutte de neste tre år. Til sammenlikning svarte i 1999 en tredel av legene i samfunnsmedisinske stillinger i kommunene at de planla å søke seg bort fra stillingen innen tre år (7), og blant britiske allmennleger viser en undersøkelse at 22 % tenkte å forlate allmennpraksis innen fem år (8). Legene er stort sett fornøyd med å jobbe i allmennpraksis, men noe mer reservert til fastlegeordningen. Vurderinger av tilfredshet stemmer godt overens med funn fra fastlegeforsøket, der 48 % av legene var fornøyd ved avslutning av forsøket, mens 40 % var i gruppen «både og» (9), og den tidligere skepsis til fastlegeordningen blant leger i Bergen synes ikke opprettholdt (10). Leger med lengst ventetid, særlig de som selv er minst fornøyd med egen ventetid, er i mindre grad fornøyd med å jobbe i fastlegeordningen. En ventetid på mer enn et par uker kan oppfattes som et uttrykk for «å være på etterskudd», med en arbeidsbelastning som er større enn legen ønsker. Dette kan påvirke tilfredshet med fastlegeordningen spesielt, fordi ordningen tydeliggjør legens ansvar overfor en populasjon. Leger som er moderat og mindre fornøyd, vurderer i større grad å redusere listen, men listereduksjoner medførte et ubetydelig antall listebytter i Bergen siste år. Regelen om tilfeldig uttrekk kan gi legen lojalitetsproblemer overfor pasienter og medvirke til at legene ikke ber om listereduksjoner. Antakelig burde flere leger redusere listetaket før det nås, for å beholde kontroll over arbeidsmengden.

  Konklusjon

  Konklusjon

  Fastlegene i Bergen viser stor grad av tilfredshet med å jobbe i allmennpraksis, noe mindre i forhold til fastlegeordningen. Vi finner lavest skåre på jobbtilfredshet blant leger med ventetider over tre uker og leger med lukket liste, noe som kan være uttrykk for stor arbeidsbelastning.

  Oppgitte interessekonflikter: Ingen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media