Tema: Fastlegeordningen
NO IMAGE
18.03.2004
Antall hjemmeboende, eldre pasienter som trenger tilsyn og hjelp av hjemmesykepleien øker kraftig i Norge ( 1 ). Hjemmesykepleiens pasienter kjennetegnes ved at de har flere sykdommer, bruker mange...
NO IMAGE
18.03.2004
Før innføring av fastlegeordningen måtte legene velge listelengde uten å ha sikker kunnskap om hvilken arbeidsbelastning en gitt listelengde ville gi. Det var bekymring for at ulike...
NO IMAGE
04.03.2004
Fastlegereformen ble innført 1. juni 2001. Det overordnede formålet med reformen er å forbedre kvaliteten i allmennlegetjenesten ( 1 ). Pasientene skal få bedre tilgjengelighet og økt trygghet, i...
NO IMAGE
04.03.2004
Da fastlegeordningen ble innført 1. juni 2001, var det blant annet for å «gi befolkningen større trygghet og tilfredshet med primærlegetjenesten» og for å «forbedre kvaliteten på allmennlegetjenesten...
NO IMAGE
19.02.2004
Kommunane har eit lovfesta ansvar for å gje innbyggjarane tilbod om legetenester, herunder organisering av legevakt på døgnbasis ( 1 ). Tradisjonelt har legevakt i små og mellomstore kommunar vore...
NO IMAGE
19.02.2004
Ifølge fastlegeforskriften § 6.3 ( 1 ) skal fastlegen i sin åpningstid innrette sin praksis slik at øyeblikkelig hjelp-trengende kan mottas og vurderes. Legevakten fungerer også som sikkerhetsnett og...
NO IMAGE
05.02.2004
I Oslo ble ny legevaktreform innført samtidig med fastlegeordningen 1. juni 2001. Legevakttilbudet i bydelene ble sentralisert til tre legevaktbaser med åpningstid fra 1600 til 2300. Tilbudet ved den...
NO IMAGE
05.02.2004
Etter at fastlegeordningen ble innført 1. juni 2001 har det vært motstridende tilbakemeldinger om hvordan reformen har påvirket fastlegenes arbeidssituasjon. I noen sammenhenger blir det hevdet at...
NO IMAGE
05.02.2004
Bedre tilgjengelighet til allmennlegen var en av de viktigste begrunnelsene for fastlegereformen. I debatten rundt tilgjengelighet har størrelsen på fastlegenes liste stått sentralt. Så langt finnes...
NO IMAGE
05.02.2004
Fastlegeordningen ble innført i Norge 1.6. 2001. Allmennpraktikerne fikk da tildelt en liste med personer som de har et helhetlig allmennmedisinsk ansvar for, inkludert øyeblikkelig hjelp-...