Røyking i videregående skoler

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract
  Bakgrunn

  Bakgrunn

  . Utdanningsministeren og helseministeren har oppfordret fylkeskommunene til å bruke sin styringsrett for å gjøre videregående skole røykfri. Formålet med studien var å måle eventuelle endringer i andelen røykfrie skolegårder fra 1998 til 2003, kartlegge antall skoler med planer for en snarlig innføring av røykfrie skolegårder, avdekke problemer ved implementering og sammenlikne tobakksatferd på skoler med ulikt regelverk.

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  . Rektor ved alle videregående skoler i Norge ble telefonintervjuet i 1998 og 2003.

  Resultater

  Resultater

  . Ved 71 % av skolene fikk elevene lov til å røyke på skolens område i 2003, en reduksjon fra 91 % i 1998. Tre fylker hadde i perioden pålagt skolene regler for røykfri skolegård. Skolene i disse fylkene hadde i høy grad innført røykfrihet, og det var dette som var årsak til reduksjonen. I de øvrige fylkene var endringene små, og et stort flertall hadde heller ingen planer om umiddelbar innføring av røykfrihet. Åtte av ti rektorer ønsket at myndighetene, og ikke skolene selv, skulle bestemme reglene for røyking.

  Fortolkning

  Fortolkning

  . Regelpålegg fra fylkesmyndighetene ser ut til å være et nødvendig, vellykket og velkomment tiltak for å innføre røykfrihet i videregående skoler.

  Abstract

  Background.

  The ministers of education and health have called upon county councils to use their right of ownership to make upper secondary schools smoke-free. The aim of this study was to ascertain changes in the proportion of smoke-free school grounds occurring between 1998 and 2003, to ascertain the number of schools that are planning a ban on smoking on school grounds in the immediate future, to ascertain difficulties of implementation and to compare smoking intensity among students and teachers at schools with different regulatory environments.

  Material and methods.

  All headmasters of upper secondary schools in Norway were interviewed over the telephone in 1998 and in 2003.

  Results.

  Students were allowed to smoke on school grounds in 71 % of the schools in 2003 as against 91 % in 1998. Three counties had issued regulations for smoke-free schools during the period. Most schools in these counties had implemented a smoke-free regime; this was the real reason for the national drop. Little change had taken place in schools in the rest of Norway. A majority of the headmasters did not plan to introduce a smoke-free regime on their own. Eight out of ten wanted the political authorities rather than the schools to act as the regulatory body on smoking.

  Interpretation.

  Regulations issued by the county authorities appear to be a necessary, successful and welcome means of implementing a smoke-free environment in upper secondary schools.

  Artikkel

  Den første kartlegging av røykerestriksjoner i videregående skole ble utført etter oppdrag fra Statens tobakksskaderåd i 1998 (1). Det ble observert svært ulik praksis med hensyn til restriksjoner på røyking, men i gjennomsnitt praktiserte færre enn 10 % et forbud på skolens uteområde. Ved 35 % av skolene rapporterte rektorene at elever og lærere til daglig røykte sammen i skolegården. Erfaringene fra andre land gav grunn til å anbefale at strengere restriksjoner i videregående skole burde inkluderes i en strategi for å redusere omfanget av røyking blant eldre tenåringer.

  I Nasjonal strategiplan for det tobakksskadeforebyggende arbeidet 1999 – 2003 fremsatte Sosial- og helsedepartementet røykfrie skoler som et eget satsingsområde (2). Det ble vist til at skolene kunne bruke sin styringsrett til å innføre røykfrie skolegårder. Saken fikk styrket aktualitet i mai 2002, da utdanningsministeren og helseministeren i et felles rundskriv oppfordret fylkeskommunene til å bruke sitt eierskap for å gjøre skolegårdene røykfrie. Ministrene anbefalte at hver skole skulle lage handlingsplaner for røykfrihet og samtidig opprette et tilbud om røykeslutt for elever og lærere. Helseministeren hadde tidligere samme år lansert sin ambisjon om å halvere ungdomsrøykingen i løpet av fem år. Samtidig signaliserte han at «alle virkemidler som myndighetene rådde over skulle brukes for å oppnå et best mulig resultat» (3).

  I løpet av skoleåret 2002/03 fulgte Hordaland, Nordland og Sør-Trøndelag oppfordringen fra ministrene, og sendte ut pålegg om røykfrie skolegårder i videregående skole. Det ble signalisert at flere fylker ville gjøre det samme i løpet av påfølgende skoleår.

  I stortingsmeldingen Resept for et sunnere Norge har Regjeringen uttrykt et ønske om at Sosial- og helsedirektoratet skal foreta en kartlegging av hvor mange videregående skoler som har innført røykfrie skolegårder eller utviklet handlingsplaner for dette. Ifølge meldingen vil Regjeringen, avhengig av resultat, kreve at skolene skal ha egne handlingsplaner for røykfrihet og vurdere å regelfeste et generelt røykeforbud (4).

  Problemstillinger

  Problemstillinger

  På denne bakgrunn har problemstillingene for vår undersøkelse for det første vært å avdekke eventuelle endringer i andel røykfrie skolegårder fra 1998 til 2003, samt kartlegge hvor mange rektorer som i 2003 hadde lagt planer for en snarlig innføring av røykfrie skolegårder. Videre ønsket vi å finne ut om ledelsen ved skoler i Hordaland, Nordland og Sør-Trøndelag hadde etterlevd fylkeskommunens pålegg om røykfrie skolegårder og hvor vanskelig implementeringen eventuelt hadde vært. Til slutt ønsket vi å foreta en sammenlikning av tobakksatferden ved skoler i de tre ovennevnte fylkene med skoler i resten av landet.

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  Populasjon for undersøkelsen var alle videregående skoler i Norge, unntatt spesialskoler og skoler med kun voksenopplæring. I desember 1998 ble totalt 487 skoler forsøkt ringt opp inntil fem ganger, mens 466 ble kontaktet i april 2003. Opplysningene ble innhentet per telefon av markedsanalysebyrået MMI/4 Fakta på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet. Rektor – eller i hans sted rådgiver – svarte på vegne av skolen. Gjennomsnittslengde på intervjuet i 2003 var åtte minutter.

  Regler for røyking

  Regler for røyking

  Regler for røyking ved skolen ble kartlagt ved å spørre: «Hvilken ordning for røyking finnes ved din skole for henholdsvis lærere og elever?» Variabelen hadde seks responskategorier, men ble under analysen dikotomisert med verdiene «tillatt å røyke på skolens uteområde» og «ikke tillatt å røyke på skolens område». Rektorer ved skoler der det ikke var røykeforbud på skolens område, ble spurt om det var lagt planer for å innføre dette. Svarkategorier var «ja, i løpet av kommende skoleår», «ja, men usikkert når et røykeforbud vil bli innført» og «nei, det er ikke lagt slike planer». Rektorer ved skoler der man praktiserte røykeforbud, ble spurt hvor ofte elevene brøt dette forbudet og i hvilken grad dette ble akseptert av skolens personell. De ble også bedt om å angi i hvor stor grad den praktiske innføringen av røykfrihet hadde vært problematisk og i hvilken grad elevene deltok i planleggingen av de nye reglene.

  Rapportert praksis om regler for røyking på skolen ble sammenholdt med rektorenes svar på om skolemyndighetene hadde pålagt skolene i deres fylke et enhetlig regelverk for røykfrihet. Grad av samsvar indikerte i hvor stor grad skolene hadde etterlevd et eventuelt regelverk.

  Rektorene skulle også oppgi sin preferanse for hvem som burde stå som avsender av regler for røyking. Opsjonene var at skolene selv burde bestemme i slike saker eller at skolemyndighetene burde sende ut et regelpålegg.

  Tobakksatferd og tobakksforebygging ved skolen

  Tobakksatferd og tobakksforebygging ved skolen

  Rektor skulle videre rapportere hvor ofte elever og lærere ble observert røykende ved inngangspartiene og utendørs på skolens område. De ble også bedt om å oppgi hvor ofte det forekom at elevene røykte sammen med lærerne på eller ved skolen.

  Vi spurte også om skolen hadde noe tilbud om røykeslutt, om den hadde satt av tid til spesielle opplysningstiltak om røyking utover obligatorisk undervisning og om det var utarbeidet en egen handlingsplan for å redusere innslaget av røyking ved skolen. Svarene ble angitt i et ja/nei/vet ikke-format.

  Holdninger

  Holdninger

  På en fempunkts Likert-skala ble rektorene instruert til å erklære sin tilslutning til to påstander vedrørende elevenes og lærernes adgang til å røyke i skoletiden. Tilsvarende skala ble brukt for å måle rektorenes antakelse om effekt av to røykepreventive tiltak: Undervisning om røyking og innføring av regler for røykfrihet.

  Skoletype

  Skoletype

  Rektorene ble instruert til å angi hvor stor prosentandel av elevene ved skolen som gikk på henholdsvis allmennfaglig og yrkesfaglig studieretning. I analysen ble skolene gruppert i tre: Mer enn 70 % av elevene på allmennfag (n = 103), mer enn 70 % av elevene på yrkesfag (n = 135) og en restkategori av blandingsskoler (n = 150).

  Analyse

  Analyse

  I tabell 1 – 3 ble resultatene brutt ned til to fylkesgrupper. Den ene gruppen bestod av rektorer i de tre fylkene som hadde fått pålegg om å innføre røykfrihet i 2002 (Nordland, Sør-Trøndelag og Hordaland). Den andre gruppen bestod av rektorer som arbeidet i fylker der et slikt pålegg ikke var blitt sendt ut.

  Tabell 1

  Andel (%) rektorer som rapporterer at elever og lærere tillates å røyke på skolens uteområde. Andel rektorer som til daglig observerer at elever og lærere røyker sammen på eller ved skolen. Fylkesvis oversikt i 1998 og 2003

  Røyking tillatt på skolens område for lærere

  Rektor observerer til daglig at elever og lærere røyker sammen

  Røyking tillatt utendørs på skolens område for elever

  Antall

  1998

  2003

  1998

  2003

  1998

  2003

  1998

  2003

  Landsgjennomsnitt

  89

  69

  35

  28

  91

  71

  432

  392

  Fylke

  Østfold

  75

  64

  25

  36

  92

  57

  12

  14

  Akershus

  89

  100

  61

  31

  93

  96

  28

  26

  Oslo

  69

  75

  39

  36

  69

  79

  13

  28

  Hedmark

  95

  94

  47

  33

  100

  100

  19

  18

  Oppland

  100

  81

  41

  38

  100

  81

  22

  16

  Buskerud

  87

  100

  44

  33

  87

  100

  23

  18

  Vestfold

  100

  92

  50

  39

  100

  100

  29

  13

  Telemark

  100

  94

  18

  31

  100

  94

  17

  16

  Aust-Agder

  88

  100

  25

  40

  88

  100

  16

  15

  Vest-Agder

  88

  94

  24

  12

  88

  94

  17

  16

  Rogaland

  94

  86

  32

  37

  94

  91

  31

  35

  Hordaland

  61

  24

  30

  2

  70

  32

  54

  50

  Sogn og Fjordane

  100

  100

  7

  17

  100

  100

  14

  12

  Møre og Romsdal

  97

  92

  30

  32

  97

  92

  33

  25

  Sør-Trøndelag

  90

  4

  30

  23

  90

  4

  30

  26

  Nord-Trøndelag

  100

  69

  40

  23

  100

  69

  15

  13

  Nordland

  100

  8

  46

  44

  100

  8

  33

  26

  Troms

  96

  81

  39

  44

  96

  88

  23

  16

  Finnmark

  92

  89

  25

  44

  75

  89

  12

  9

  Fikk retningslinjer i 2002

  Ja

  80

  13

  34

  13

  84

  17

  117

  102

  Nei

  93

  85

  36

  33

  93

  88

  315

  290

  Tabell 2

  Oppfatninger og rapportering om regelverk for røykfrihet fra rektorer i videregående skole i 2003. Prosent som erklærer tilslutning til påstandene

  Fylker uten retningslinjer for røyking (N = 290)

  Fylker med retningslinjer for røyking (N = 102)

  Totalt (N = 392)

  Rapportering om gjeldende regler

  Skolemyndighetene i mitt fylke har innført et enhetlig regelverk for røyking

  36

  90

  50

  Min skole har innført røykfrihet på sitt område

  11

  82

  29

  Preferanse for regelutsteder

  Jeg foretrekker et enhetlig regelverk fra myndighetene som skal gjelde alle videregående skoler

  80

  86

  81

  Jeg synes hver enkelt skole selv bør bestemme hvilke regler som skal gjelde for røyking

  19

  13

  18

  Oppfatninger om røyking på skolens område

  Elevene bør pålegges å være totalt røykfrie på skolens område¹

  52

  74

  58

  Lærerne bør avstå fra å røyke på skolens område¹

  62

  81

  67

  Kontrastering av antatt effekt

  Jeg tror innføring av røykfrie skoler har stor betydning for elevenes røykevaner¹

  20

  28

  22

  Jeg tror undervisning om røyking har stor betydning for elevenes røykevaner¹

  6

  7

  6

  [i]

  [i] 1  Har svart 1 (helt enig) på en skala til 5 (helt uenig)

  Tabell 3

  Rapportering av røykepreventiv aktivitet ved skolen og observasjoner av ulike typer røykeatferd. Prosent i 1998 og 2003

  Totalt 1998 (N = 432)

  Totalt 2003 (N = 392)

  Fylker uten retningslinjer i 2003 (N = 290)

  Fylker med retningslinjer i 2003 (N = 102)

  Andel som oppgir daglig observasjon av atferden

  Elever røyker ved inngangspartiene

  48

  30

  36

  14

  Lærere røyker ved inngangspartiene

  22

  11

  14

  1

  Elever røyker på skolens uteområde

  92

  64

  76

  28

  Lærere røyker på skolens uteområde

  74

  49

  62

  11

  Elever oppholder seg på steder hvor lærere røyker¹

  42

  51

  17

  Lærere og elever røyker sammen på eller ved skolen

  35

  28

  33

  13

  Andel som oppgir å ha tilbudet ved skolen

  Tilbud om røykeslutt

  26

  47

  41

  66

  Opplysningstiltak utover ordinær undervisning

  48

  57

  54

  67

  Handlingsplan for å redusere røyking

  20

  35

  31

  47

  [i]

  [i] 1  Kun stilt i 2003

  Svarene på de seks spørsmålene om tobakksatferd i tabell 3 ble slått sammen i en sumskåreindeks for å få et mer reliabelt mål på forekomsten av skolerøyking blant elever og lærere slik denne ble rapportert av rektor. Cronbachs alfa, som er et uttrykk for om respondentene svarer indre konsistent på de ulike spørsmålene som inngår i indeksen, var god (0,75). Multippel lineær regresjon ble benyttet for å isolere effekt av de enkelte variablene. Effekten er vist med den standardiserte regresjonskoeffisienten beta. Analyser og signifikanstesting ble utført i statistikkprogrammet SPSS.

  Resultatene er basert på en undersøkelse av totalpopulasjonen av videregående skoler. Det ble følgelig ikke regnet induksjonsstatistikk om usikkerhet ved utvalgsskjevhet.

  Resultater

  Resultater

  Responsraten var 90 % i 1998 og 87 % i 2003.

  Restriksjoner på røyking i 1998 og i 2003

  Restriksjoner på røyking i 1998 og i 2003

  Andelen skoler der elevene kunne røyke i skolegården var redusert fra 91 % i 1998 til 71 % i 2003 (tab 1). Omtrent samme tendens ble observert for lærerne. Årsaken til reduksjonen i landsgjennomsnittene er nesten utelukkende å finne i de store endringene som har skjedd i de tre fylkene som i 2002 fikk pålegg om å innføre røykfrihet. I de øvrige fylkene var andelen skoler som tillot elever (88 %) og lærere (85 %) å røyke i 2003, fortsatt ganske likt landsgjennomsnittene i 1998 (henholdsvis 93 % og 93 %) .

  Problemer med innføring av røykfri skolegård

  Problemer med innføring av røykfri skolegård

  73 % (N = 83) av rektorene i de tre fylkene som hadde sendt ut pålegg om røykfrie skoler rapporterte at den praktiske innføringen hadde forløpt problemfritt (16 %) eller med små problemer (57 %). Det var en tendens til at rektorer ved skoler med et høyt innslag av elever på yrkesfaglige studieretninger oftere rapporterte om problemer. Ved 53 % av skolene hadde elevene deltatt i stor grad (17 %) eller noen grad (36 %) i planleggingen og innføringen av de nye reglene. Elevenes grad av deltakelse hadde imidlertid liten betydning for graden av problemer som ble rapportert av rektor (ikke i tabellen).

  Overholdelse av regler

  Overholdelse av regler

  Tabell 2 viser at 90 % av rektorene i de tre fylkene med regelpåbud kjente til at disse reglene var sendt ut fra myndighetene. 82 % rapporterte at de faktisk også hadde fulgt påbudet og innført røykfrihet på sin skole. Likevel rapporterte 28 % av rektorene at de til daglig kunne observere at elevene brøt reglene og røykte på skolens uteområde (tab 3). Dette var likevel under halvparten av det som ble rapportert fra rektorer på skoler uten et fylkeskommunalt regelverk (76 %) (tab 2).

  Ved 1 % av skolene i de tre fylkene hevdet rektor at det var åpen aksept for slike regelbrudd blant skolens personell, mens 18 % mente det hersket en stilltiende aksept for elevenes ulovlige røyking (N = 83) (ikke i tabellen).

  Planer for innføring av regler

  Planer for innføring av regler

  36 % av rektorene i fylker uten et enhetlig fylkeskommunalt regelverk for røyking mente (feilaktig) at de hadde mottatt dette fra myndighetene. Bare 11 % hadde imidlertid innført regler for røykfrihet uten å være pålagt dette utenfra (tab 2). Hele 59 % av rektorene (N = 258) hadde heller ikke lagt planer for å innføre røykfrihet ved skolen.

  Røykeintensitet i 1998 og 2003

  Røykeintensitet i 1998 og 2003

  Det var langt færre rektorer som i 2003 rapporterte at de til daglig kunne observere at lærere og elever røykte i skolegården enn i 1998 (tab 3). Denne reduksjonen, om enn noe mindre, hadde også foregått på skoler som i 2003 fortsatt var uten fylkesregler om røyking. Her var det imidlertid ett viktig unntak. Felleskapsrøykingen mellom lærer og elev ble rapportert å være nesten like høy i 2003 (33 %) på skoler uten fylkesregler som landsgjennomsnittet i 1998 (35 %). I tillegg viser tabell 3 at skolene hadde høyere tobakkspreventiv aktivitet i 2003 enn i 1998. Igjen var det skolene i de tre fylkene med regelverk som i størst grad hadde satt av tid til opplysningsvirksomhet, utarbeidet handlingsplaner og tilbud om røykeslutt.

  Hva predikerer røykeaktivitet?

  Hva predikerer røykeaktivitet?

  Regresjonsanalysen viste at fylkesgruppe (beta = 0,48) og skoletype (beta = 0,27) var de viktigste prediktorer for rapportert skolerøyking (tab 4). I dette ligger det at skoler i fylker med et enhetlig regelverk for røykfrihet og skoler med et flertall av elever på allmennfag har størst sannsynlighet for at elever og lærere avstår fra å røyke på skolens område.

  Tabell 4

  Bivariat og kontrollert effekt på en indeks for rektors rapportering om skolerøyking blant elever og lærere (korrelasjons- og multippel regresjonsanalyse)

  Bivariat (r)

  Kontrollert beta R2 = 0,32

  Fylkeskommunalt regelverk for røyking

  0,48¹

  0,48¹

  Skoletype

  0,24¹

  0,27¹

  Spesielle opplysningstiltak om røyking

  0,08

  0,04

  Handlingsplan for røyking ved skolen

  0,17²

  0,07

  Tilbud om røykeslutt ved skolen

  0,17²

  0,03

  [i]

  [i] 1  Signifikant på 0,01-nivå, 2  Signifikant på 0,05-nivå

  Diskusjon

  Diskusjon

  Undersøkelsen viser at det har skjedd en viss innstramming i adgangen til å røyke på skolen og en nedgang i rapportert røykeaktivitet blant elever og lærere fra 1998 til 2003. Fortsatt tillater sju av ti videregående skoler at elevene røyker på skolens område, og ved tre av ti skoler rapporterer rektor at elever og lærere til daglig røyker i fellesskap på eller ved skolen. De rapporterte forbedringene har nesten utelukkende skjedd på skoler som ligger i fylker der myndighetene har innført et enhetlig regelverk for røykfrihet. Her rapporterer rektor om høy grad av etterlevelse, få praktiske innføringsproblemer og lavere røykeintensitet i skolegården blant lærere og elever.

  Usikkerhet

  Usikkerhet

  Det er grunn til å betrakte resultatene med en viss skepsis. For det første kan svarene fra rektorer i fylker med regelpålegg være påvirket av et ønske om å vise høy etterlevelse. Dette har i tilfelle gitt seg utslag i overrapportering av ordninger for røykfrihet og kanskje underrapportering av observert røykeatferd blant elever og lærere. Respondentene fikk oppgitt at Sosial- og helsedirektoratet stod bak undersøkelsen.

  For det andre kan vårt operasjonelle mål på røykeintensitet ved skolene – rektors rapportering – være lite valid. Det er vanskelig å anslå om vi har målt reelle forskjeller i røykeintensitet blant elever eller kun forskjeller i rektorenes rapportering om elevenes røyking. Det er således behov for å utføre undersøkelser med annen design – for eksempel blant elever – for eventuelt å forkaste eller styrke de funn som vi har gjort. En rekke undersøkelser viser imidlertid at skolens bestemmelser om røyking både har sammenheng med antall røykere på skolen og sigarettforbruk per røyker (5) – (8). Dessuten er det påvist at lærernes røyking i skoletiden har sammenheng med graden av elevenes røyking (9). Det finnes imidlertid også eksempler som ikke har påvist effekt av skolerestriksjoner (10), at skolene unnlater å etterleve påleggene (11) og at negativ sanksjonering mot elevene ikke har effekt (8).

  Konklusjon

  Konklusjon

  Regelpålegg fra fylkesmyndighetene ser ut til å være et ganske vellykket tiltak for å innføre røykfrihet i videregående skole. Et flertall av skolene i fylker som til nå ikke har regelfestet røykfrihet, har imidlertid ingen planer om å lage slike regler selv. Åtte av ti rektorer mener regelverket for røyking bør utstedes sentralt og ikke være et anliggende for skoleledelsen. Når den antatte effekten av tiltaket i tillegg vurderes som høy og problemene ved implementeringen rapporteres å være små, burde det ligge til rette for at alle fylker innfører bestemmelser om røykfrihet.

  Oppgitte interessekonflikter: Ingen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media