()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract
  Bakgrunn.

  Bakgrunn.

  Økende hyppighet av samlivsbrudd fulgt av gjengifte eller nye partnere gjør det vanlig at kvinner får barn som har ulike fedre. Svangerskapsutfallet kan være forskjellig for kvinner som har skiftet partner fra første til andre barn og for kvinner som har samme partner i begge svangerskap.

  Materiale og metoder.

  Materiale og metoder.

  Medisinsk fødselsregister inneholder informasjon om rundt 1,8 millioner fødsler til og med 1998. Begge foreldre er registrert. Vi har sammenliknet svangerskapsutfall blant 30 176 kvinner som hadde skiftet partner mellom første og andre barn og 461 154 kvinner som hadde samme partner i begge svangerskap.

  Resultater.

  Resultater.

  I forhold til den førstefødte var risikoen for ugunstige svangerskapsutfall omtrent den samme for kvinner som senere fikk sitt andre barn med en annen mann og kvinner som hadde samme far til begge barna. For det andre barnet var situasjonen annerledes: Avkommet til mødre som hadde skiftet partner hadde økt risiko for å dø i spedbarnsperioden (relativ risiko 1,5, 95 % konfidensintervall 1,3 – 1,7), for å fødes før termin (< 37 uker; relativ risiko 1,3, 95 % konfidensintervall 1,2 – 1,4) og for å ha lav fødselsvekt (< 2 500 g; relativ risiko 1,5, 95 % konfidensintervall 1,4 – 1,6), etter justering for mors alder og utdanningsnivå, avstand mellom fødslene og tidsperiode.

  Fortolkning.

  Fortolkning.

  Kvinner som skifter partner mellom første og andre fødsel har økt sannsynlighet for å få barnet før termin. Det er større risiko for lav fødselsvekt, og spedbarnsdødeligheten er høyere enn hos barn av mødre som har samme partner ved begge fødsler.

  Abstract

  Background.

  Childbearing with different fathers has increased in western societies because of the higher frequency of divorce and remarriage. Pregnancy outcomes may differ between mothers who have changed partner between first and second birth and mothers who have the same father for both births. Women who change partner may have individual characteristics that increase risk of adverse outcomes, but change of partner could also be associated with unfavourable changes in behaviour.

  Material and methods.

  The Medical Birth Registry of Norway was established in 1967 and includes information on approximately 1.8 million births until 1998. Both parents are recorded. We have compared pregnancy outcomes for 30 176 mothers who changed partner between first and second birth and 461 154 mothers who had the same partner for both births.

  Results.

  In relation to the first birth, the risk of adverse pregnancy outcomes was not clearly different between mothers who later had a second birth with another partner and mothers who had the same partner for both births. Offsprings of mothers who changed partner between first and second birth were at higher risk of infant mortality (relative risk 1.5, 95 % confidence interval, 1.3 – 1.7), preterm birth (< 37 weeks; relative risk 1.3, 95 % confidence interval, 1.2 – 1.4), and low birth weight (< 2500 gram; relative risk 1.5, 95 % confidence interval, 1.4 – 1.6), after adjustment for maternal age and level of education, interval between births, and time period.

  Interpretation.

  Mothers who change partner between first and second birth are at increased risk of having a preterm, low birth weight baby with increased risk of infant death for the second child compared to mothers who have the same partner for both births.

  Artikkel

  En konsekvens av økningen i skilsmisser og gjengifte i de vestlige samfunn er at stadig flere kvinner får barn med flere partnere. Det er mulig at risikoen for ugunstige svangerskapsutfall er høyere blant mødre som har skiftet partner mellom første og andre svangerskap enn hos mødre som har samme mann i begge svangerskap. Kvinner som har skiftet partner, kan ha spesielle personlige egenskaper som øker risikoen, men det er også mulig at skifte av partner er forbundet med uheldige endringer i atferd.

  I enkelte undersøkelser har sammenhengen mellom skifte av partner og ugunstige svangerskapsutfall vært tolket som resultat av fars innflytelse og har vært tilskrevet endring i paternelle antigener eller gener (1) – (5). Denne tilnærmingen er nyttig for tilstander som kan gjenta seg i påfølgende svangerskap, som for eksempel preeklampsi eller medfødte misdannelser (1) – (5).

  I undersøkelser av spontane utfall uten sammenheng med gjentakelse er den biologiske fortolkningen antakelig mer komplisert. I slike undersøkelser bør man også vurdere faktorer som er knyttet til skiftet av partner, slik som for eksempel seleksjon av spesielle individuelle egenskaper eller endringer i livsstil og atferd som kan være en følge av, ikke en årsak til, skiftet av partner (6). Det er også mulig at effekter som knyttes til skifte av partner kan modifiseres av andre forhold. For eksempel er det kjent at kvinner med høy utdanning er mindre utsatt for ugunstig svangerskapsutfall enn kvinner med lavere utdanning (7, 8), og skifte av far til barnet er heller ikke så vanlig blant kvinner med høy utdanning (9, 10). Derfor er det av interesse å undersøke om sammenhengen mellom skifte av partner og svangerskapsutfall kan variere mellom kvinner med ulikt utdanningsnivå.

  Vi har undersøkt sammenhengen mellom skifte av partner mellom første og andre fødsel og risikoen for uheldige svangerskapsutfall ved å bruke data fra Medisinsk fødselsregister. Vi undersøkte spedbarnsdødelighet, risikoen for fødsel før termin og risikoen for lav vekt for første og andre barn hos mødre som hadde skiftet partner mellom fødslene og mødre som hadde samme far til begge barna.

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  Medisinsk fødselsregister har registrert rundt 1,8 millioner fødsler fra 1967 til og med 1998. Jordmødre og fødselsleger må fylle ut et standardisert skjema, som sendes til registeret for hver enkelt fødsel i landet (1, 5). Sentrale elementer er bl.a. barnets fødselsvekt, fødselslengde og svangerskapets varighet beregnet fra siste menstruasjon.

  Begge foreldre er registrert, og mødre som har barn med forskjellige menn, kan derfor skilles fra mødre som har samme far til sine barn. Vi begrenset denne undersøkelsen til kvinner som hadde født minst to ganger. Totalt inngikk 491 330 mødre, av disse hadde 30 176 skiftet partner fra første til andre barn.

  Opplysninger om utdanningsnivå fikk vi fra Statistisk sentralbyrå. Antall år på skole ble brukt som indikator på utdanningsnivå. Utdanningslengde på ti år eller kortere ble klassifisert som lav, mellom 11 og 14 års skolegang ble klassifisert som middels, og 14 års utdanning eller mer ble oppfattet som høy utdanning. Denne inndelingen faller sammen med reviderte nasjonale anbefalinger (11).

  Spedbarnsdød be definert som dødsfall blant levendefødte i løpet av første leveår. Fødsel før termin ble definert som fødsel før 37 ukers svangerskap, og lav fødselsvekt ble definert som vekt under 2 500 g, uavhengig av svangerskapslengde. Kvaliteten på opplysningene om svangerskapets varighet er blitt vurdert som tilfredsstillende med en metode som er beskrevet tidligere (12).

  I analysene ble svangerskapsutfallet i første og i andre fødsel for mødre som skiftet partner mellom svangerskapene og mødre som hadde samme partner sammenlikhet. Fødslene ble delt inn i tre tidsperioder (1967 – 76, 1977 – 86 og 1987 – 98), mors alder ble delt i femårskategorier og avstanden mellom fødslene ble delt i toårskategorier. Vi brukte stratifisering og logistisk regresjon for å estimere oddsratio som uttrykk for relativ risiko og for å justere for mulige konfunderende effekter av mors alder, avstand mellom fødslene, tidsperiode og mors utdanningsnivå.

  Resultater

  Resultater

  I perioden 1967 til og med 1998 har det vært en økende tendens til at kvinner har barn med forskjellige menn (tab 1). Andelen kvinner som har skiftet partner fra første til andre barn har økt fra 2,9 % i den første til 9,3 % i den siste tiårsperioden. Samtidig har utdanningsnivået økt jevnt. Mens 10 % av de fødende hadde høy utdanning (14 år eller mer) i første del av perioden, økte denne andelen til 21,9 % i siste tiårsperiode. Det var mer enn dobbelt så vanlig å skifte partner mellom første og andre barn for mødre med lavt utdanningsnivå (ti år eller mindre) enn for mødre med høyt. Denne tendensen er dessuten blitt forsterket gjennom hele perioden (tab 2).

  Tabell 1

  Andel mødre som skiftet partner fra første til andre fødsel. Fødsler i Norge 1967 – 98

  Fødselsår for andre fødsel

  Alle mødre¹

  Skiftet partner

  Andel (%)

  1967 – 76

  128 736

  3 829

  2,9

  1977 – 86

  146 415

  6 238

  4,3

  1987 – 98

  216 179

  20 109

  9,3

  1967 – 98

  491 330

  30 176

  6,1

  [i]

  [i] 1  Alle mødre med verifisert informasjon om hvorvidt barnefaren var den samme eller ikke for første og andre fødsel

  Tabell 2

  Andel mødre med ulik partner ved første og andre fødsel, etter mors utdanningsnivå. Fødsler i Norge 1967 – 98

  Fødselsår ved andre fødsel

  Utdanning

  Alle mødre

  Skiftet partner

  Andel (%)

  1967 – 76

  Lavt nivå

  28 830

  1 329

  4,6

  Middels

  82 294

  2 042

  2,5

  Høyt nivå

  12 808

  246

  1,9

  1977 – 86

  Lavt nivå

  17 340

  1 238

  7,1

  Middels

  100 882

  3 861

  3,8

  Høyt nivå

  24 011

  840

  3,5

  1987 – 98

  Lavt nivå

  14 879

  2 735

  18,4

  Middels

  147 369

  14 404

  9,8

  Høyt nivå

  47 251

  2 526

  5,3

  For mødre som hadde samme partner ved begge de to fødslene var spedbarnsdødeligheten redusert fra 8,3 per 1 000 for første barn til 6,8 per 1 000 for det andre barnet. For mødre som skiftet partner mellom fødslene var spedbarnsdødeligheten 8,1 per 1 000 for den førstefødte og 7,5 per 1 000 for det andre barnet (tab 3). Etter justering for mors alder, tidsperiode og mors utdanning var det ingen forskjell i spedbarnsdødelighet for det første barnet for mødre som hadde samme far for begge og mødre som hadde forskjellige fedre til de to barna (relativ risiko 0,9, 95 % konfidensintervall 0,8 – 1,1). Men for det andre barnet var spedbarnsdødeligheten betydelig høyere (relativ risiko 1,5, 95 % konfidensintervall 1,3 – 1,7) for mødre som hadde skiftet partner, også etter justering for avstand mellom fødslene (tab 3).

  Tabell 3

  Relativ risiko for spedbarnsdød, fødsel før termin og lav fødselsvekt for første og andre barn til mødre som skiftet partner mellom fødslene og mødre som fikk begge barn med samme mann. Fødsler i Norge 1967 – 98

  Første fødsel

  Andre fødsel

  Tilfeller

  Mødre

  (%)

  Relativ risiko¹

  (95 % KI)

  Tilfeller

  Mødre

  (%)

  Relativ risiko²

  (95 % KI)

  Spedbarnsdød

  Samme barnefar

  3 832

  461 154

  (0,83)

  1,0

  3 121

  461 154

  (0,68)

  1,0

  Skiftet barnefar

  244

  30 173

  (0,81)

  0,9

  (0,8 – 1,1)

  225

  30 176

  (0,75)

  1,5

  (1,3 – 1,7)

  Fødsel før termin

  Samme barnefar

  27 552

  439 312

  (6,3)

  1,0

  21 198

  432 061

  (4,9)

  1,0

  Skiftet barnefar

  2 089

  27 827

  (7,5)

  1,1

  (1,0 – 1,2)

  1 967

  27 593

  (7,1)

  1,3

  (1,2 – 1,4)

  Lav fødselsvekt

  Samme barnefar

  20 673

  460 135

  (4,5)

  1,0

  13 352

  460 315

  (2,9)

  1,0

  Skiftet barnefar

  1 616

  30 100

  (5,4)

  1,2

  (1,1 – 1,3)

  1 511

  30 118

  (5,0)

  1,5

  (1,4 – 1,6)

  [i]

  [i] 1  Justert for mors alder (1. fødsel, femårskategorier), periode (1. fødsel, tiårskategorier) og mors utdanning (tre kategorier)

  2  Justert for mors alder (2. fødsel, femårskategorier), intervall mellom fødsler (toårskategorier), periode (2. fødsel, tiårskategorier), og mors utdanning (tre kategorier)

  For mødre som hadde samme far til begge barna var risikoen for å føde før termin redusert fra første (6,3 %) til andre (4,9 %) fødsel (tab 3). Risikoen holdt seg omtrent uforandret fra første (7,5 %) til andre barn (7,1 %) for mødre som skiftet partner mellom fødslene. Etter justering for mors alder, tidsperiode og mors utdanning var risikoen for fødsel før termin for første fødsel litt høyere (relativ risiko 1,1, 95 % konfidensintervall 1,0 – 1,2) blant kvinner som senere fikk sitt andre barn med en annen mann (tab 3). Ved andre fødsel var denne økte risikoen noe forsterket (relativ risiko 1,3, 95 % konfidensintervall 1,2 – 1,4).

  Resultatene for lav fødselsvekt viste et tilsvarende mønster som for fødsel før termin (tab 3). For kvinner som hadde samme far til begge barn var risikoen for lav vekt betydelig redusert fra første (4,5 %) til andre (2,9 %) barn. For kvinner som skiftet partner mellom fødslene var risikoen for lav vekt omtrent den samme for første (5,4 %) og andre (5,0 %) barn. Etter justering for mors alder, tidsperiode og mors utdanning var risikoen for lav vekt hos det første barnet litt høyere (relativ risiko 1,2, 95 % konfidensintervall 1,1 – 1,3) for kvinner som senere fikk sitt andre barn med en annen mann. Risikoen for det andre barnet var enda høyere (relativ risiko 1,5, 95 % konfidensintervall 1,4 – 1,6), og justering for avstand mellom fødslene endret ikke dette resultatet.

  Diskusjon

  Diskusjon

  Ved å bruke data fra nesten en halv million fødsler i Norge fant vi at risikoen for spedbarnsdødelighet, fødsel før termin og lav fødselsvekt var høyere for det andre barnet blant kvinner som hadde skiftet partner mellom første og andre fødsel enn blant kvinner som hadde samme far til begge barna.

  Observasjonsperioden dekket mer enn 30 år, og viser at det er blitt stadig vanligere at kvinner får barn med mer enn én mann. En konsekvens av dette er at kvinner som får ny partner har lengre avstand mellom fødslene, og de er også litt eldre enn andre kvinner når de får sitt andre barn (5). Begge disse faktorene kan påvirke svangerskapsutfallet. I analysen justerte vi derfor for forskjeller i mors alder og for avstand mellom fødslene, siden disse faktorene kunne virke forstyrrende på resultatene. På samme måte justerte vi for mors utdanningsnivå, fordi tidligere undersøkelser tyder på at høy utdanning beskytter mot uheldige svangerskapsutfall (7, 8).

  Man kan sette opp hypotesen om at ugunstige utfall forekommer oftere blant mødre som har skiftet partner mellom første og andre svangerskap enn blant mødre som har samme far til begge barn. Den underliggende grunnen kan enten være at kvinner som har skiftet partner mellom fødslene utgjør en selektert gruppe av kvinner med spesielle egenskaper som øker risikoen for uheldige svangerskapsutfall, eller alternativt, at skifte av partner også er knyttet til endringer i livsstil eller atferd som har ugunstige virkninger på svangerskapsutfallet (6).

  For å forklare resultatene våre kan begge disse hypotesene være nyttige. «Seleksjonshypotesen» impliserer at kvinner som har ulike fedre til sine barn, har høyere forekomst av risikoatferd, som at de for eksempel røyker eller drikker mer alkohol enn andre kvinner, også i svangerskapet, eller at de generelt har dårligere kostholdsvaner (6, 13, 14). Vi prøvde å nærme oss denne muligheten ved å bruke data som nylig er samlet inn ved Medisinsk fødselsregister, som blant annet inneholder opplysninger om mødrenes røykevaner før og under svangerskapet. Blant 68 427 kvinner med minst to fødsler var røyking i svangerskapet nesten tre ganger så vanlig (oddsratio 2,9, 95 % konfidensintervall 2,7 – 3,0) blant kvinner som hadde skiftet partner mellom første og andre svangerskap enn hos kvinner som hadde samme far til begge barn.

  Man skulle forvente at disse kvinnene var mer utsatt for uheldige svangerskapsutfall også ved første fødsel. Men resultatene viser at risikoen for uheldig utfall for første fødsel bare var litt forhøyet i forhold til kvinner som hadde samme far til begge barn. Dette kan svekke hypotesen om at disse kvinnene har høyere forekomst av risikoatferd. En annen mulighet kan være at risikoen for uheldige svangerskapsutfall øker med varigheten av røyking, slik at røyking blant gravide gjør økende skade med økende paritet. Med andre ord kan kvinner som vanligvis røyker, men som slutter å røyke når de er gravide, ha en høyere risiko for uheldig svangerskapsutfall enn kvinner som aldri røyker.

  Det er også mulig at endringer i livsstil eller sosiale omstendigheter kan følge av skifte av partner, og at slike endringer kan være utslagsgivende for svangerskapsutfallet. Det kan tenkes at kvinner forandrer atferd fra ett svangerskap til det neste, men det gjenstår å vise at kvinner som har skiftet partner mellom svangerskapene endrer sin atferd i svangerskapet på en systematisk uheldig måte sammenliknet med kvinner som har samme mann i begge svangerskapene.

  I mange tidligere undersøkelser av svangerskapsutfall knyttet til skifte av partner har man satt søkelys på gjentatte uheldige svangerskapsutfall (1) – (5). Effekter knyttet til skifte av partner er derfor blitt tilskrevet forandringer i paternelle antigener eller paternelle gener. I denne undersøkelsen har vi ikke studert tilstander som kan gjenta seg fra ett svangerskap til det neste, i stedet har vi konsentrert oss om spontane svangerskapsutfall. Det er mindre klart at skifte av partner kan gjenspeile effekter av genetiske forandringer eller ulike paternelle antigener i denne situasjonen. I stedet for å resultere i svangerskapsutfall som er systematisk uheldige, virker det mer sannsynlig at endringer i paternelle gener eller antigener fører til heterogene utfall.

  Vi takker de gravide kvinnene som bidrog med informasjon til Medisinsk fødselsregister, og vi takker staben ved registeret for nødvendig hjelp. Undersøkelsen er økonomisk støttet av Norges forskningsråd.

  Interessekonflikter: Ingen

  Artikkelen er basert på en undersøkelse publisert i BMJ (15)

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media