R.S. Eldholm og medarbeidere svarer:

Olav Spigset, Lars Slørdal, Terese Stavenjord Bergheim, Rannveig Sakshaug Eldholm Om forfatterne
Artikkel

Vi har med forbløffelse lest Henrik Lunds utfall mot vår artikkel om omfanget av kjennskap til legemidlers bivirkninger på registreringstidspunktet. Vi tillegges her en rekke meninger som vi aldri har hatt og heller aldri har forfektet, samtidig som Lund ikke på noen måte presenterer data som rokker ved artikkelens innhold og konklusjoner.

Vi vil derfor påpeke følgende: Vi har aldri, som Lund påstår, hevdet at det ville være bedre at legemidler ble prøvd ut på utlendinger før de tas i bruk i Norge. For vår del er det irrelevant hvor studiene blir gjort, bare de blir gjort, og vi ser gjerne at flere kliniske utprøvninger av legemidler blir lagt til Norge – eller til Trøndelag for den saks skyld.

Artikkelens hovedbudskap er at langt fra alle bivirkninger er kjent når et legemiddel er nytt. Dessuten påpeker vi at jo flere pasienter som inkluderes i systematiske legemiddelutprøvninger før et legemiddel markedsføres, jo mer vil være kjent om bivirkningsprofilen når midlet tas i alminnelig bruk. Denne oppfatningen, som vi vanskelig kan se er kontroversiell, deles, som referert i artikkelen (1), med andre.

Lund hevder at hvis vi hadde korrigert for nye bruksområder og for overgang fra korttidsbruk til langtidsbruk, «faller alle konklusjonene i artikkelen sammen». For oss er det innlysende at det finnes en rekke forhold som kan bidra til økt forekomst av bivirkninger etter godkjenning, hvorav overgang til langtidsbehandling, bruk av høyere doser, bruk i pasientpopulasjoner som er mer utsatt for bivirkninger, bruk på nye indikasjoner og bruk utenfor godkjente indikasjoner er noen.

I motsetning til våre resultater, som er i overensstemmelse med bivirkningslitteraturen ellers og som bygger på en systematisk studie av et utvalg legemidler i henhold til en på forhånd definert protokoll og med en kontrollgruppe, fremstår Lunds resonnementer som spekulative og presenteres uten noen form for systematisk bakgrunnsdokumentasjon.

Vi oppfordrer alle med interesse for disse viktige problemene å lese vår artikkel (1) og Lunds innlegg en gang til – nøye. Vi håper og tror at Lunds utfall ikke er representativt for holdningen til legemiddelsikkerhet blant de tunge industriaktørene. Disse spørsmålene trenger å bli diskutert. Vi deltar gjerne, men forventer et minstemål av saklighet på debattnivået.

Anbefalte artikler