Terapeutisk hemaferese

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract
  Bakgrunn

  Bakgrunn

  . Dette er den første oversikten over den totale hemaferesevirksomheten i Norge. Hensikten med kartleggingen var å skaffe viten om denne virksomheten for å kunne sammenlikne med tilsvarende data fra Sverige.

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  . Opplysningene ble innhentet ved hjelp av et spørreskjema som ble sendt til blodbanker og dialyseavdelinger ved alle landets region- og sentralsykehus samt to spesialinstitusjoner. Skjemaet inneholdt spørsmål om antall prosedyrer og pasienter, hemafereseteknikker og indikasjoner for behandling.

  Resultater.

  Resultater.

  Alle avdelingene besvarte skjemaet. 17 dialyseavdelinger, sju blodbanker og to spesialinstitusjoner utførte 2 141 behandlinger. Antall stamcellehøstinger og terapeutiske hemafereser per 100 000 innbyggere var henholdsvis fem og 42,5. Bivirkninger forekom hyppig, men de fleste var milde.

  Fortolkning

  Fortolkning

  .Hemaferesebehandling utføres i alle helseregioner, men i ulikt omfang. Totalmengde og hovedindikasjoner skiller seg lite fra tilsvarende svenske data, med unntak av stamcellehøsting og erytrocyttafereser. Et særtrekk ved Norge er at de fleste prosedyrene utføres ved dialyseavdelinger og med filtrasjonsmetode.

  Abstract

  Background.

  This is the first survey of therapeutic hemapheresis in Norway. The purpose was to collect data from all Norwegian dialysis and blood units performing hemapheresis treatment and stem cell collection for comparison with Swedish data.

  Material and methods.

  Questionnaires were sent to all regional and central hospitals in Norway including two specialized centres for stem cell apheresis. The questions included the number of hemapheresis procedures, patients, and indications.

  Results.

  All units responded to the questionnaire. There were 17 dialysis units; seven blood units and two special units who performed 2,141 procedures. 12 units did not carry out any hemapheresis treatment at all. There were five stem cell collections per 100,000 inhabitants and 42.5 therapeutic apheresis procedures per 100,000 inhabitants.

  Interpretation.

  Hemapheresis treatment is performed in all Norwegian health regions. The indications are quite similar to those reported from Sweden except for stem cell collections and erythrocytaphereses. The dominance of the dialysis units in the total number of procedures performed and the prominent use of filtration techniques are special features of the Norwegian practice of apheresis.

  Artikkel

  Hemaferese er et samlebegrep for ekstrakorporal håndtering av blod hos en pasient eller blodgiver for å skille blodceller og plasma. Teknikkene brukes ved fremstilling av blodprodukter, men i denne fremstillingen utelates blodgiving, og begrepet hemaferese brukes synonymt med terapeutisk hemaferese. Hemaferese (aferese) kan inndeles i tre hovedkategorier: plasmautskiftning, plasmamodulasjon og cytaferese. Plasmautskiftning innebærer en fjerning av pasientens plasma hvor plasmavolumet erstattes med albuminløsning, plasma eller annen substitusjonsvæske. Plasmamodulasjon innebærer at pasientens plasma behandles ekstrakorporalt for å fjerne antatt skadelige substanser før tilbakeføring. Cytaferese innebærer samling av blodceller for enten fjerning eller behandling utenfor kroppen. I denne fremstillingen omfatter cytaferese også fotoferese (fotokjemoferese). Stamceller kan høstes fra både perifert blod med hemaferesemaskin eller hentes fra beinmarg. I sistnevnte tilfelle kan hemaferese brukes til å gjøre stamcellekonsentrasjonen høyere i beinmargstransplantatet.

  Hemaferese kan utføres med ulike teknikker. Sentrifugeteknikken, der man sentrifugerer fullblod og skiller celler og plasma i ulike fraksjoner, er den eldste. Blodbankene tok den i bruk under den annen verdenskrig for fremstilling av plasmaprodukter (1). Filterteknikken ble introdusert i 1978 og benyttes ved dialyseavdelingene. Fullblod utsettes for en trykkgradient gjennom en mikroporøs membran slik at plasma skilles fra blodceller. Videreutvikling av denne teknologien gjorde det mulig å fjerne patologiske substanser fra plasma selektivt uten bruk av substitusjonsvæsker og uønsket tap av stoffer. Metoden innebærer derfor en plasmamodulasjon og ikke en plasmautskiftning. Det finnes forskjellige varianter av plasmamodulasjon. Man kan bruke membraner med forskjellige porestørrelser eller utsette filtratet for kulde som ved kaskadefiltrasjon og kryofiltrasjon. Et annet prinsipp er bruk av absorpsjonskolonner. Plasmaet blir først separert fra blodcellene og deretter presset gjennom kolonner hvor de patologiske substansene fester seg til dertil egnede ligander (2). Fotoferese er en nyere type hemaferesebehandling. I denne prosessen blir «buffy-coat» (hvitcellelaget etter sentrifugering) eksponert for fotoaktivert 8-metoksypsoralen. Dette ser ut til å øke immunogenisiteten til T-lymfocytter. Mekanismen er ennå ikke fullstendig klarlagt (3).

  Blodbanker, dialyseavdelinger og enkelte spesialinstitusjoner behandler delvis de samme pasientgruppene og bruker de samme teknikkene til ulike formål. I mange land har spesialister som gjør terapeutisk hemaferese dannet egne foreninger, og de har gjennom mange år bidratt til en systematisk registrering av informasjon for å bedre kvalitet og sikkerhet (4) – (8). I Norge har det til nå ikke vært noen samlet registrering av hemaferesevirksomheten. Norsk Nefrologiregister samler årlig inn data om pasienter som behandles ved nyreavdelinger, inkludert antall plasmautskiftninger utført ved norske dialyseavdelinger. Norsk Forening for immunologi og transfusjonsmedisin utformer også årlig en statistikk over pasientbehandlinger utført ved blodbanker i Norge (9). Institusjonene som gjør stamcellehøsting, leverer statistikk til European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) (10).

  Formålet med denne artikkelen er å kartlegge terapeutisk hemaferesevirksomhet i Norge, med vekt på indikasjoner, antall behandlinger og bivirkninger. Videre var det ønskelig å sammenlikne tallene med det som er rapportert i Sverige.

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  I desember 2000 ble det sendt ut et spørreskjema til 38 blodbanker og dialyseenheter ved alle landets region- og sentralsykehus. Alle institusjonene fikk også en oversikt over deltakerne i undersøkelsen med forespørsel om å gi tilbakemelding dersom de kjente til andre institusjoner som utførte hemaferesebehandling.

  Spørreskjemaet bygde på det som benyttes i Sverige – for å sikre relevans av spørsmålene og for sammenlikningens skyld (7). Det ble spurt om totalt antall prosedyrer ved avdelingen, antall prosedyrer etter behandlingsteknikk og pasienter etter diagnoseindikasjon. Dataene fra spørreskjemaet ble arrangert i regneark (Microsoft Excel versjon 9.0). Beregninger av behandlinger per innbygger er basert på befolkningstall ved utgangen av år 2000 fra Statistisk sentralbyrå i Norge og det svenske Statistiska centralbyrån (11, 12). Tallene fra Sverige er fra det svenske afereseregistret (7). Allogene stamcellehøstinger utført for utenlandske pasienter ble holdt utenfor.

  Resultater

  Resultater

  Alle 38 institusjoner svarte på spørreskjemaet. Totalt utførte 17 dialyseenheter, sju blodbanker og to spesialinstitusjoner til sammen 2 141 prosedyrer (tab 1). De resterende 12 enhetene gjorde ikke terapeutisk hemaferese. Dialyseenhetene utførte 68 % av prosedyrene, blodbankene 26 % og de to spesialinstitusjonene 6 % (tab 2).

  Tabell 1  

  Terapeutiske hemafereseprosedyrer og stamcellehøstinger utført i Norge i år 2000

  Helseregion

  Sykehus

  Avdeling

  Antall prosedyrer

  Antall pasienter

  Øst

  Det Norske Radiumhospital

  Stamcellelaboratoriet

  77

  44

  Ullevål universitetssykehus

  Blodbank

  90

  27

  Ullevål universitetssykehus

  Dialyse

  46

  6

  Rikshospitalet

  Immunologisk institutt

  48

  35

  Rikshospitalet

  Dialyse

  270

  25

  Akershus Universitetssykehus

  Blodbank

  150

  21

  Sykehuset Østfold

  Dialyse

  84

  4

  Oppland sentralsykehus Lillehammer

  Dialyse

  0

  0

  Sør

  Buskerud sentralsykehus

  Dialyse

  31

  6

  Sentralsykehuset i Vestfold

  Dialyse

  66

  1

  Telemark sentralsykehus

  Dialyse

  3

  1

  Aust-Agder sentralsykehus Arendal

  Dialyse

  28

  5

  Vest-Agder Sentralsykehus

  Dialyse

  0

  0

  Vest

  Sentralsjukehuset i Rogaland

  Blodbank

  1

  1

  Sentralsjukehuset i Rogaland

  Dialyse

  145

  3

  Haukeland Universitetssykehus

  Blodbank

  247

  54

  Haukeland Universitetssykehus

  Dialyse

  139

  12

  Sentralsjukehuset i Sogn og Fjordane

  Blodbank

  15

  3

  Sentralsjukehuset i Sogn og Fjordane

  Dialyse

  6

  1

  Midt-Norge

  Sentralsykehuset i Møre og Romsdal

  Dialyse

  17

  3

  St. Olavs Hospital

  Blodbank

  32

  18

  St. Olavs Hospital

  Dialyse

  441

  40

  Innherred Sykehus

  Dialyse

  85

  4

  Nord

  Nordland sentralsykehus

  Dialyse

  59

  7

  Universitetssykehuset Nord-Norge

  Blodbank

  9

  9

  Universitetssykehuset Nord-Norge

  Dialyse

  44¹

  8

  Sum

  2 141

  338

  [i]

  [i] 1  Inkludert 1 pasient som ble behandlet med 14 LDL-afereser ved Kirkenes sykehus

  Tabell 2  

  Hemaferesebehandling: Antall prosedyrer fordelt på blodbanker og dialyseavdelinger i Norge og Sverige

  Norge (2000)

  Sverige (1999)¹

  Type avdeling

  Antall

  %

  Per 100 000 innbyggere

  Antall

   %

  Per 100 000 innbyggere

  Blodbanker

  552

  26

  12

  2 816

  56

  32

  Dialyseavdelinger

  1 464

  68

  33

  1 471

  29

  17

  Andre

  125

  6

  3

  751

  15

  8

  Sum

  2 141

  100

  48

  5 038

  100

  57

  [i]

  [i] ¹  Svenske data er hentet fra Norda & Stegmayr 7

  I forhold til innbyggertall ble det utført flest terapeutiske hemafereseprosdyrer (antall prosedyrer ekskludert stamcellehøstinger) i Helseregion Midt-Norge, 85/100 000 innbyggere, videre utførte Helseregion Vest 58/100 000 innbyggere, Helseregion Øst 38/100 000 innbyggere, Helseregion Nord 22/100 000 innbyggere og Helseregion Sør 15/100 000 innbyggere.

  Det ble utført 1 188 plasmautskiftninger, 255 plasmamodulasjoner, 223 stamcellehøstinger og 260 fotofereser. Samtlige fotofereser ble utført ved dialyseavdelingen ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Totalt antall terapeutiske afereseprosedyrer var 1 918, noe som gir 42,5 per 100 000 innbyggere (tab 3).

  Tabell 3  

  Antall terapeutiske hemafereser og stamcellehøstinger etter teknikk benyttet i Norge og Sverige

  Norge (2000)

  Sverige (1999)¹

   

  Antall

  Per 100 000 innbyggere

  Antall

  Per 100 000 innbyggere

  Plasmautskiftningsteknikk

  1 188

  26,4

  2 591

  29,2

  Sentrifuge²

  239

  5,3

  1 933

  21,8

  Filtrasjon

  949

  21,1

  658

  7,41

  Plasmamodulasjonsteknikk

  255

  5,7

  772

  8,6

  Kaskadefiltrasjon/andre teknikker

  27

  0,6

  0

   0

  Protein A-adsorpsjon

  0

  0,0

  302

  3,4

  LDL-adsorpsjon

  228

  5,1

  470

  5,3

  Cytafereser

  Ekstrakorporal fotokjemoferese

  260

  5,8

  595

  6,7

  Erytrocyttafereser

  212

  4,6

  57

  0,6

  Trombocyttafereser

  1

  0,0

  10

  0,1

  Leukafereser

  2

  0,0

  58

  0,7

  Totalt antall terapeutiske afereseprosedyrer

  1 918

  42,5

  4 084

  46,1

  Stamcellehøsting

  223

  5,0

  821

  9,3

  Stamcellehøsting fra blod

  206

  4,6

  790

  9,3

  Hemaferese av beinmarg

  17

  0,4

  31

  0,35

  [i]

  [i] ¹  Svenske data er hentet fra Norda & Stegmayr (7) og Rut Norda, (personlig meddelelse)

  ²  Sentrifugesystem ble benyttet ved hhv. 20 % og 75 % av prosedyrene i Norge og Sverige

  De hyppigste indikasjonene for plasmautskiftning var Guillain-Barrés syndrom, myastenia gravis, trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP)/hemolytisk uremisk syndrom (HUS) og hyperkolesterolemi. Hyperkolesterolemi var den hyppigste indikasjonen for plasmamodulasjon. De tre hyppigste indikasjonene for stamcellehøsting var myelomatose, non-Hodgkins lymfom og cancer testis/germinalcelletumor (tab 4). De hyppigste indikasjonene for fotoferese var ulike former for kutant T-cellelymfom og progredierende sklerodermi. For de fleste erytrocyttaferesene var indikasjonen arvelig hemokromatose.

  Tabell 4  

  Indikasjon for stamcelleafereser

  Diagnose

  Norge (2000)

  Sverige (1999)¹

  Totalt antall behandlinger

  Totalt antall pasienter

  Antall pasienter per 100 000 innbyggere

  Totalt antall pasienter

  Antall pasienter per 100 000 innbyggere

  Myelomatose

  69

  42

  0,9

  103

  1,2

  Non-Hodgkins lymfom

  65

  40

  0,9

  58

  0,7

  Cancer testis/germinalcelletumor

  18

  10

  0,2

  10

  0,1

  Allogene donorer

  17

  12

  0,3

  93

  1,0

  Annet lymfom

  12

  6

  0,1

  0

    0

  Osteosarkom

  11

  6

  0,1

  0

    0

  Kronisk myelogen leukemi

  8

  8

  0,2

  45

  0,5

  Akutt lymfatisk leukemi

  2

  1

  0,0

  9

  0,1

  Brystkreft

  0

  0

  0

  16

  0,2

  Akutt myelogen leukemi

  0

  0

  0

  25

  0,2

  Kronisk lymfatisk leukemi

  0

  0

  0

  4

  0,0

  Andre

  21

  12

  0,3

  86

  1,0

  Sum

  223

  137

  3,0

  449

  5,1

  [i]

  [i] ¹  Svenske data er hentet fra Norda & Stegmayr (7) og Rut Norda (personlig meddelelse)

  Diskusjon

  Diskusjon

  I Norge står dialyseavdelingene for den største andelen av prosedyrene, ulikt situasjonen i mange andre land (4, 7). Likeledes benyttes sentrifugesystemer mindre hyppig enn i Sverige. En forklaring på dette forholdet kan være at svenske blodbanker har lengre tradisjon med pasientbehandling. Hemafereseutstyr ble tatt i bruk i større omfang på et tidligere tidspunkt i svenske blodbanker fordi Sverige hadde en egen nasjonal plasmafraksjoneringsindustri, i motsetning til Norge.

  I forhold til befolkningstallet er totalmengden av terapeutiske hemafereser nokså likt i Norge og Sverige. Andre lands registreringer antyder at Sverige og Norge har dobbelt så mange prosedyrer per innbygger som det som er vanlig, men det er noe uklart om tallene er helt sammenliknbare (7). Fordelingen av hemafereser innen hver helseregion i forhold til folketall viser også betydelige forskjeller. Dette kan forklares dels ved at pasienter behandles på tvers av helseregioner, ut fra forskjeller i behandlingstradisjoner og tilgang på afereseutstyr og personell eller det kan være et tilfeldig funn på grunn av få pasienter.

  I Norge gjøres det flere plasmautskiftninger enn plasmamodulasjoner. Dette gjelder også Sverige, men i forhold til folketallet gjøres det der flere plasmamodulasjoner. Internasjonalt anses nå plasmamodulasjon som en mer moderne behandlingsform ved flere indikasjoner (13). Når det gjelder de hyppigste diagnosegrupper for plasmautskiftning og plasmamodulasjon samlet, er det ikke noen store forskjeller mellom Norge og Sverige. Dette er også behandlingsindikasjoner som er godt dokumentert (14) – (17).

  Indikasjonene for å utføre stamcellehøsting synes å være forskjellige i Norge og Sverige. Mens fagmiljøene i Norge har satt opp nasjonale anbefalinger for hvilke pasienter som bør tilbys høydose cellegiftbehandling med stamcellestøtte, foreligger det ikke slike nasjonale retningslinjer i Sverige. Dette kan ha medført at man i Norge har hatt en mer restriktiv holdning til bruk av stamceller enn man har i vårt naboland. I to utredninger fra tidlig i 1990-årene ble også behandlingskapasiteten i Norge betegnet som utilstrekkelig (18, 19).

  Et interessant særtrekk ved Norge er bruken av erytrocyttafereser ved behandling av hemokromatosepasienter. I Sverige behandles disse sannsynligvis overveiende med venesectio. Erytrocyttaferesene gjøres hovedsakelig ved blodbanken ved Haukeland Universitetssykehus, hvor man har funnet flere fordeler ved behandling med cytaferese fremfor venesectio (Friis Andersen M, Poster ved International Society of Blood and Transfusion Congress 2001, Paris).

  Det er enkelte svakheter ved undersøkelsen. Data er basert på besvaring av spørreskjema, noe som medfører risiko for unøyaktighet i rapporteringen. Vi kan ikke heller med sikkerhet fastslå at vi har mottatt informasjon fra alle enheter som driver hemaferesevirksomhet. De norske tallene sammenliknes også med de siste tilgjengelige svenske tall, som var fra 1999. Mange av sykdommene som behandles har lav insidens, slik at tilfeldigheter i stor grad kan påvirke resultatet ved registreringen.

  Dette er den første samlede oversikten over hemaferesebehandling i Norge. En slik registrering kan være til hjelp for intern evaluering av produksjon og kvalitet og samtidig et redskap for å holde seg à jour med resten av fagmiljøet. I tillegg har sentrale myndigheter behov for å overvåke praksis i Norge, for å vurdere nytten av behandlingen som tilbys og om det nasjonale behandlingstilbudet er tilstrekkelig.

  Vi konkluderer med at hemaferesebehandling utføres i alle helseregioner. Dialyseavdelingene står for majoriteten av behandlingene. Totalmengde og hovedindikasjoner skiller seg lite fra tilsvarende svenske data med unntak av stamcellehøsting og erytrocyttafereser.

  Vi takker H.E. Heier, C.A. Akkøk, H. Gumundsdottir, Ullevål universitetssykehus; B.G. Solheim, P. Fauchald, Rikshospitalet; O.H. Hunderi, Sykehuset Østfold, Fredrikstad; K. Selvig, Sykehuset Buskerud; J.S. Hjelmesæth, Sykehuset Vestfold, Tønsberg; P.T. Lyngdal, Sykehuset Telemark; G.W. Berentsen, Aust-Agder Sykehus; G. Kristoffersen, H. Bergrem, Sentralsjukehuset i Rogaland; T.A. Hervig, E. Svarstad, Haukeland Universitetssykehus; M. Friis Andersen, A. Dale, Førde Sentralsjukehus; A.J. Skarbøvik, Ålesund Sjukehus; T. Moen, St. Olavs Hospital; O. Aakervik, H. Hallan, Sykehuset i Levanger; E. Vasdahl Bjørbæk, Nordlandssykehuset i Bodø; A. Husebekk, B.O. Eriksen, Universitetssykehuset Nord-Norge, for deres bidrag til studien.

  Artikkelen er basert på en undersøkelse publisert i Transfusion and Apheresis Science (20)

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media