Perkutan koronar intervensjon

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vi har med interesse lest Tom Sundars reportasjer i Tidsskriftet nr. 2/2003 (1). Vi i Tønsberg mener at forutsetningene for å opprette et invasivt senter her for å utføre perkutan koronar intervensjon (PCI) så absolutt er til stede. Sykehuset i Vestfold har i dag åtte kardiologstillinger, hvorav seks er besatt med kardiologer og to med indremedisinere med spesialinteresse for kardiologi. En av de to sistnevnte stillinger innehas av en lege som blir ferdig kardiolog i 2004, mens en som allerede er ansatt, har erfaring med over 4 000 koronare angiografier og over 500 PCI-behandlinger i Tyskland. Godt over 300 000 mennesker bor slik til at de kan nå sykehuset i Tønsberg på under en time. Med den sterke motivasjon vi har for å opprette et slikt invasivt senter, synes vi det er forstemmende å lese at Tom Sundar skriver følgende i siste del av reportasjen: «Aker universitetssykehus og Sykehuset Østfold er ikke alene om å skrinlegge planene for PCI-virksomhet. Etter det Tidsskriftet erfarer, er sykehusene i Tønsberg, Ålesund og Kristiansand i samme situasjon.» Som det fremgår av betraktningene ovenfor, er planene for Tønsberg på ingen måte skrinlagt. Før man trykker slike utsagn i Tidsskriftet, hadde det vært rimelig å kontakte ledelsen for indremedisinsk virksomhet, og da spesielt kardiologi, for å få dem bekreftet. Miljøene i Kristiansand og Ålesund får svare for seg, men inntrykket fra Kristiansand, som er i samme region som oss, er heller ikke preget av «skrinlegging».

  Vi har også lest intervjuene med Rune Wiseth og Jan Erik Nordrehaug i samme nummer (1). Vi merker oss der at sistnevnte anfører at «på landsbasis er det rom for å opprette 1 – 2 nye sentre». På den annen side uttaler Olav Helge Førde (1) at anbefalingene i SSM-rapporten går i retning av å utvide virksomheten ved de eksisterende invasive sentrene og bygge ut kapasiteten i pasienttransporten. Ved gjennomlesning av artikkelen til Halvorsen og medarbeidere (2) får man ikke noe klart inntrykk av en slik tolking. Derimot påpekes det at «hvilke løsninger som skal velges, kan variere mellom de ulike helseregioner». Således kan det være opp til de enkelte helseregioner å komme frem til den optimale løsning med henblikk på desentralisert PCI-virksomhet eller ikke.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media