Ekspertkomité for ruspolitikken

Nina Husom, Stine Nesje, Tom Sundar Om forfatterne
Artikkel

Midlene som bevilges over Sosialdepartementets budsjett, skal brukes til å bedre helsetilbudet, forebyggende arbeid lokalt og bedre botilbud for rusmiddelmisbrukere. Det er også satt av 23 millioner kroner på Helsedepartementets budsjett til legemiddelassistert rehabilitering.

Regjeringen vil prioritere tiltak for barn og ungdom i risikosonen, herunder barn av rusmiddelmisbrukere, og de mest belastede misbrukerne. Terskelen for å få hjelp skal være lav og terskelen for å miste hjelp skal være høy.

I planen foreslås det å oppnevne to rådgivende ekspertkomiteer for alkohol- og narkotikapolitikken som skal konsentrere arbeidet om forebygging og behandling, inkludert skadereduksjon. Komiteene skal gi regjeringen løpende råd om rusmiddelpolitiske utfordringer.

Regjeringen vil fremme forslag om ny organisering av sosialtjenestene for rusmiddelmisbrukere som i dag ligger i fylkeskommunene.

Anbefalte artikler