PET – allerede et nyttig klinisk verktøy

Magne Aas, Lars Eikvar, Eivind Myhre, Otto A. Smiseth Om forfatterne
Artikkel

”PET fortsatt mest et forskningsverktøy” er den konklusjon Pål Gulbrandsen trekker i sitt referat (1) fra presentasjonen av en rapport fra Senter for medisinsk metodevurdering om positronemisjonstomografi (PET) (2). Denne konklusjonen trenger en kommentar.

Den fremlagte rapporten er basert på en rapport fra International Network of Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA) fra 1999 (3) og på vitenskapelig materiale publisert etter denne rapporten. Utredningsgruppen konkluderer med ”at PETs diagnostiske evne er like god eller bedre enn andre konkurrerende teknikker brukt innenfor de sykdomsgrupper som er vurdert”. SMM-rapporten refererer enn rekke gode studier som viser at PET, utført med 18F-deoksyglukose (FDG), gir enklere og riktigere diagnostikk og dermed grunnlag for en mer presis behandling, spesielt innen onkologi, men også i kardiologi, nevrologi og psykiatri. Særlig viktig er PETs evne til å påvise viabelt vev, f.eks. til å skille tumorvev fra arrvev og nekrose (4) og til å avgjøre hvorvidt ikke-fungerende hjertemuskelvev er levende (5).

PET har i ca. 25 år vært et viktig forskningsverktøy for in vivo-studier av biologi og metabolisme. I de senere år har den kliniske bruk økt meget sterkt. Den amerikanske Health Care Financing Administration, som regulerer refusjoner fra Medicare og som setter meget strenge krav til indikasjonsstillingene, har vedtatt å dekke utgiftene til PET-undersøkelser i anledning diagnostikk, stadieinndeling, terapikontroll og residiv ved mer enn 50 % av alle krefttyper.

Antall kliniske PET-undersøkelser ble i USA mer enn fordoblet fra 1998 til 2000 (6). Tendensen er den samme i Europa, hvor det nå finnes mer enn 100 dedikerte PET-skannere. I Vest-Europa er det bare Island, Norge og Portugal som ikke har slike. De kliniske PET-undersøkelsene utgjør nå den helt dominerende del av PET-studiene. Så selv om PET fortsatt er et meget viktig forskningsverktøy, gir overskriften i Tidsskriftet (1) et galt inntrykk. PET er i dag et klinisk meget nyttig diagnostisk verktøy som mange steder i verden har en betydelig plass i den praktiske hverdag.

Anbefalte artikler