P. Øian og J.M. Maltau svarer:

Pål Øian, Jan Martin Maltau Om forfatterne
Artikkel

Vi takker Preben Aavitsland for kommentarer til vår lederartikkel. Vi synes imidlertid det er noe skuffende at han ser så enkelt på et mangesidig og komplisert klinisk problem. Riktignok er den randomiserte studien publisert i Lancet (1) god, men vi har tillatt oss å komme med noen motforestillinger blant annet om studiens eksterne validitet, det vil si relevans for norsk helsevesen.

Norsk gynekologisk forening og Senter for medisinsk metodevurdering har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal gå igjennom litteraturen og problemene knyttet til forløsning ved seteleie ved termin. Vi synes det er naturlig at man avventer dette arbeidet og en grundig diskusjon i fagmiljøet før eventuell praksisendring i Norge gjennomføres.

Anbefalte artikler