Pål Øian

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Pål Øian

Pål Øian, Emma Grammeltvedt, Ole-Erik Iversen, Gorm A. Grammeltvedt
18.02.2021
New treatment methods are sometimes introduced with no knowledge of whether the method yields better results than established treatment or how frequently complications arise. Illustration: Espen...
Pål Øian, Emma Grammeltvedt, Ole-Erik Iversen, Gorm A. Grammeltvedt
18.02.2021
Nye behandlingsmetoder introduseres noen ganger uten at man vet om metoden gir bedre resultater enn etablert behandling, og uten at komplikasjonshyppigheten er kjent. Illustrasjon: Espen Friberg I...
Pål Øian, Olaug Margrete Askeland, Marta Ebbing
03.09.2018
Vi takker Engjom og medarbeidere for interesse for vår artikkel. Fødestueprosjektet i Medisinsk fødselsregister (MFR) skulle blant annet samle inn ekstra data for å avklare om fødsler som skjer ved...
Pål Øian, Olaug Margrete Askeland, Inger Elise Engelund, Brit Roland, Marta Ebbing
12.06.2018
Maternity care in Norway has been a topic of discussion for decades. Internationally, the trend has been towards centralisation of childbirth services, for both financial and medical reasons. It has...
Pål Øian, Olaug Margrete Askeland, Inger Elise Engelund, Brit Roland, Marta Ebbing
12.06.2018
Fødselsomsorgen i Norge har vært gjenstand for diskusjon gjennom flere tiår. Internasjonalt har trenden vært en sentralisering av fødsler, både av økonomiske og faglige grunner. Det har vært hevdet...
Lars T. Johansen, Aase Serine Devold Pay, Lise Broen, Brit Roland, Pål Øian
18.09.2017
In 1996, the Norwegian Board of Health Supervision published the report Faglige krav til fødeinstitusjoner [Functional requirements for maternity institutions] ( 1 ). The aim was to provide an...
Lars T. Johansen, Aase Serine Devold Pay, Lise Broen, Brit Roland, Pål Øian
18.09.2017
Statens helsetilsyn utga i desember 1996 rapporten Faglige krav til fødeinstitusjoner ( 1 ). Hensikten var å gi en oversikt over hvilke faglige krav som skulle være gjeldende for fødeinstitusjonene...
Torunn Eikeland, Birgitt Haugeberg, Tore Henriksen, Sissel Hjelle, Branislava Yli, Pål Øian
19.04.2007
I Tidsskriftet nr. 2/2007 er Per Bergsjø sterkt kritisk til rådet om syre-base-analyse av navlestrengsblod som han finn i Veileder i fødselshjelp 2006 frå Norsk gynekologisk forening ( 1 , 2 )...
Rolf Gunnar Jørstad, Mette Willumstad Thomsen, Thor Foyn, Bjørn Hagen, Pål Øian, Runar Eraker
15.03.2007
Det er et stort potensial for læring i de rundt 25 000 ferdigbehandlede sakene i Norsk Pasientskadeerstatning. Det er et tankekors at helsevesenet, både på makro- og mikroplan, så langt har vist...
Lotta Halvorsen, Hilde Nerum, Pål Øian, Tore Sørlie
12.06.2008
Siden begynnelsen av 1970-årene har keisersnittfrekvensen i Norge og hele den vestlige verden økt sterkt. Årsakene er mange og bare delvis kartlagt. Økt bruk av keisersnitt ved seteleie og etter...
Ellen Blix, Merethe Kumle, Pål Øian
13.03.2008
Det er langsom fremgang i fødselen hos 31 % av alle fødende i Norge – dermed er dette den vanligste komplikasjon i fødselsforløpet. Av de 17 526 kvinnene som hadde langsom fremgang i 2004, hadde 16...
Ellen Blix, Merethe Kumle, Pål Øian
01.05.2008
Vår oversiktsartikkel er basert på åtte lærebøker, sju retningslinjer og ni vitenskapelige artikler, de siste med data om til sammen mer enn 40 000 kvinner ( 1 ). Litteraturen ble kvalitetsvurdert og...
Ellen Blix, Pål Øian, Merethe Kumle
06.11.2008
I perioden 1999 – 2004 ble det registrert 858 planlagte hjemmefødsler i Norge. Det tilsvarer 0,3 % av alle fødsler ( 1 ). En mediedebatt i 2005 viste at det var stor uenighet blant norske fagpersoner...
Mirjam Lukasse, Pål Øian, Geir Aamodt
12.01.2006
ABC-enheten (Alternative Birth Center) ved Aker universitetssykehus startet opp november 1997. Enheten ble flyttet til Ullevål universitetssykehus mai 2004. En ABC-enhet er en jordmorledet enhet som...
Renate Häger, Pål Øian, Stein Tore Nilsen, Hans Asbjørn Holm, Anne Birgitte F. Berg
12.01.2006
I Norge var keisersnittfrekvensen forholdsvis konstant på 2 % frem til begynnelsen av 1970-tallet for så gradvis å øke til 12 – 13 % på 1990-tallet. Fra 2001 kom det en markant økning til 15 % ( 2 ,...
Bjørn Backe, Pål Øian
12.01.2006
Odd Rognerud Jensen & Ditlev Fossen skriver: «Medlemmer av Nasjonalt råd for fødselsomsorg synes å velge en annen vei, nemlig å unngå intensiv overvåking ved å anbefale hjemmefødsel eller fødsel...
Åshild Bjørnerem, Ganesh Acharya, Pål Øian, Jan Martin Maltau
09.01.2003
Vi takker for kommentaren. Innlegget gir ikke grunn til å endre vår anbefaling om at alle fødeinstitusjoner bør tilby rutinemessig medikamentell blødningsprofylakse. På landsbasis vil en slik rutine...
Pål Øian, Per E. Børdahl
28.05.2003
Økningen i bruk av keisersnitt er ikke alarmerende, men årsakene bør klargjøres og utviklingen følges nøye I dette nummer av Tidsskriftet påviser Bjørn Backe og medarbeidere at en større andel av de...
Ellen Blix, Siv-Heidi Pettersen, Hilde Eriksen, Bodil Røyset, Eva Håheim Pedersen, Pål Øian
30.05.2002
I naturlig form er oksytocin et hormon som dannes i hypothalamus og skilles ut fra hypofysebaklappen. Oksytocinnivået øker under fødselen og er høyest i presseperioden (1). Syntetisk oksytocin er et...
Åshild Bjørnerem*, Ganesh Acharya, Pål Øian, Jan Martin Maltau
30.10.2002
Blødning post partum er fortsatt en viktig årsak til maternell morbiditet og mortalitet. På verdensbasis dør årlig omtrent 140 000 kvinner på grunn av blødning etter fødsel (1). Problemet er stort i...