Snakker helsepersonell med småbarnsforeldre om passiv røyking?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Nærmere sju av ti småbarnsforeldre som røyker sier de aldri har mottatt informasjon om passiv røyking fra helsepersonell i forbindelse med helsekontroll av barnet. Vi undersøkte hva leger, helsesøstre og jordmødre selv rapporterte om sin praksis på dette området.

  Et representativt utvalg av 1 050 leger i allmennpraksis, overjordmødre på landets 77 barselavdelinger, 492 ledende helsesøstre og personell ved 1 024 helsestasjoner ble sendt et spørreskjema om sin praksis vedrørende passiv røyking og barn. Svarrespons varierte fra 71 % (allmennlegene) til 82 % (overjordmødrene).

  70 % av personellet på helsestasjoner sier de sjeldnere enn ”alltid” tar opp om barnet utsettes for passiv røyking. 60 % av avdelingsledere ved barselavdelingene oppgir at de ansatte sjeldnere enn ”i stor grad” avsetter tid for å snakke med foreldre om passiv røyking. Når legene undersøker små barn, men ikke vet om noen i husstanden røyker, sier 40 % av allmennlegene og 50 % av barnelegene at de ”aldri” tar opp problemet med passiv røyking. De resterende tar opp passiv røyking ved i gjennomsnitt 46 % og 63 % av konsultasjonene. I tilfeller hvor barnet har symptomer som kan knyttes til passiv røyking, tar 88 % av allmennlegene og 100 % av barnelegene opp foreldrenes tobakksvaner.

  Helsepersonell utnytter kun i begrenset grad sin mulighet til å motivere foreldre til å endre røykevaner som kan forebygge tobakksskader blant barn. Det er først når barnet viser symptomer på eksponering for tobakksrøyk at helsepersonell tar passiv røyking opp rutinemessig.

  Abstract

  Introduction.

  Almost seven out of ten parents who smoke state that they have never received information on passive smoking from health personnel when they bring their children in for routine medical examination. We examined what GPs, doctors and nurses at mother-and-child clinics and midwives reported.

  Material and methods.

  A self-administered questionnaire focusing on practice as regards the matter of passive smoking and children was mailed to a representative sample of 1050 GPs, the senior midwives at Norway’s 77 maternity departments, 492 senior public health nurses, and health personnel at 1024 mother-and-child clinics. The response rate varied from 71 % (GPs) to 82 % (senior midwives).

  Results.

  70 % of the personnel at mother-and-child clinics less often than ”always” ask about exposure to passive smoking. 60 % of the senior midwives report that the department’s personnel less than ”to a large extent” allocate time to talk with parents about passive smoking. 40 % of the GPs and 50 % of the paediatricians say that they ”never” bring up the matter of passive smoking when they examine small children and do not know whether members of the household smoke or not. The rest of the GPs bring up the matter in 46 % of consultations and the rest of the paediatricians in 63 % of consultations. When the child has symptoms that can be associated with passive smoking, the GPs discuss the parents’ smoking habits in 88 % of the consultations and paediatricians in 100 % of consultations.

  Interpretation.

  Only to a small extent do health personnel use their opportunities of motivating parents to change their smoking habits for the sake of the health of their children. Smoking is only brought up by professionals as a matter routine when the children develop symptoms of exposure to tobacco smoke.

  Artikkel

  Minst 230 000 norske barn under tenåringsalder er regelmessig eksponert for tobakksrøyk i sine hjem (1). Barn som utsettes for passiv røyking har økt risiko for luftveisinfeksjoner, bronkitt, lungebetennelse, væskende betennelse i mellomøret, nedsatt lungefunksjon, redusert immunforsvar, allergi, astma og død i første leveår (2 – 4). En rapport fra Verdens helseorganisasjon viser dessuten at hyperaktivitet, konsentrasjonsvansker og nedsatte kognitive ferdigheter forekommer oftere blant barn som har foreldre som røyker (4). Her er imidlertid årsakssammenhengen mer komplisert og har bl.a. sammenheng med foreldrenes sosioøkonomiske status. Verdens helseorganisasjon etterlyser nå konkrete tiltak for å beskytte barn mot passiv røyking (4) og viser til FNs konvensjon for barns rettigheter om beskyttelse av barns helse (5).

  Røykeloven, som ble innført i Norge i 1988, regulerer luften på menneskelige fellesarenaer i det offentlige rom. Loven gjelder ikke i private hjem hvor små barn er mest utsatt for tobakksrøyk (1). Helsemyndigheter og frivillige organisasjoner har derfor brukt informasjon for å stimulere til et røykfritt innemiljø for småbarn. Budskapet er hovedsakelig kommunisert i masseutsendelser av materiell til småbarnsforeldre via barselavdelinger, helsestasjoner og barnehager (6) og i samtaler helsepersonell har med foreldre i barselavdelingen og på helsestasjonen (7).

  Evalueringer har vist at helsebudskap kommunisert via massemediene har størst virkning blant personer med høy utdanning (8, 9). Både andel eksponerte barn og eksponeringsmengden av tobakksrøyk er imidlertid større i husholdninger hvor mors og fars gjennomsnittlige utdanning er kort (1, 10). Denne gruppen har større utbytte av personlig formidlet helseinformasjon (11) – for eksempel av helsepersonell i en klinisk situasjon. Imidlertid oppgir 65 % av småbarnsforeldre som røyker at de aldri har mottatt informasjon om passiv røyking i forbindelse med legesjekk eller helsekontroller av barnet (12). På denne bakgrunn ønsket Den Norske Kreftforening og Nordisk Cancer Union å kartlegge hvilke rutiner helsepersonell har for å samtale med småbarnsforeldre om passiv røyking, herunder mulige årsaker helsepersonell har for eventuelt å unnlate å ta opp dette temaet (13).

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  Data ble innhentet ved hjelp av spørreskjemaer fra seks grupper av helsepersonell – leger i allmennpraksis, barneleger ansatt i sykehus, leger med tjeneste på helsestasjon, helsesøstre med utøvende praksis på helsestasjon og/eller i skolen, ledende helsesøstre med administrativt ansvar på helsestasjon og overjordmødre ved barselavdelinger.

  Leger i allmennpraksis og barneleger ved sykehus

  Leger i allmennpraksis og barneleger ved sykehus

  Et utvalg på 1 050 allmennleger og 1 000 leger med ansettelse i sykehus ble trukket tilfeldig fra medlemslisten i Den norske lægeforening. Turnusleger, personer over 70 år og personer bosatt utenfor Norge ble ekskludert. Legene ble sendt et spørreskjema om hva de gjorde i egen praksis for å forebygge røyking og tobakksskader blant pasientene, hvorav fem spørsmål var om passiv røyking og barn. Legene ble spurt om de samtalte med småbarnsforeldre om helserisikoen ved passiv røyking i tre ulike situasjoner. Disse var i tilfeller hvor de ikke vet om noen røyker i husstanden, i tilfeller der de vet at noen røyker i husstanden og i tilfeller der barnet har symptomer som kan knyttes til passiv røyking. De som svarte bekreftende på at de hadde slike samtaler, ble bedt om å angi i omtrent hvor mange prosent av sine konsultasjoner med småbarnsforeldre de tok opp temaet.

  Utvalget av sykehusleger som responderte inneholdt 38 svar fra barneleger. Dette utgjør ca. 15 % av alle barnelegene. Svar fra andre sykehusleger ble ikke ansett som interessante for denne problemstillingen.

  Under analysen av allmennlegene ble grensene for aldersgruppe trukket slik at materialet ble delt i tre omtrent like store segmenter. Allmennleger som arbeidet 80 % eller mer av sin tid i offentlig primærhelsetjeneste, fikk verdien ”offentlig” på variabelen arbeidssted. Tilsvarende fremgangsmåte ble valgt for leger med 80 % eller mer av sin arbeidstid i privat praksis.

  Personell på helsestasjon

  Personell på helsestasjon

  Alle landets 1 024 helsestasjoner ble tilsendt to eksemplarer av et spørreskjema, og representanter for utøvende helsepersonell ble bedt om å svare. Dette var helsesøstre med tjeneste på stasjonen, helsesøstre i skolen, ledende helsesøstre og leger med tilknytning til stasjonen. Et eget spørreskjema ble sendt til alle 492 sjefhelsesøstre og ledende helsesøstre med administrativt ansvar. Personellet ble spurt om temaet barn og passiv røyking rutinemessig ble tatt opp (ja/nei/vet ikke), hvor ofte de snakket med foreldrene om deres røykevaner, hvor ofte de spurte foreldrene om barnet ble eksponert for tobakksrøyk og hvor ofte de snakket om endring av foreldrenes røykevaner av hensyn til barnet (alltid/ofte/noen ganger/sjelden/aldri). De ble også bedt om å prioritere med tall viktigheten av fem temaer de er pålagt å ta opp, deriblant passiv røyking, i samtalen de har med foreldre mens de undersøker barnet ved henholdsvis ettårs- og fireårskontrollen, og ved skolestart. Tallet 5 ble satt på det temaet som hadde høyest prioritet. Temaer som fremstod som mindre viktige, skulle så graderes trinnvis ned til tallet 1, som symboliserte temaet av lavest prioritet. På bakgrunn av disse poengene ble det regnet ut gjennomsnittlig skåre.

  Overjordmødre ved barselavdelingene

  Overjordmødre ved barselavdelingene

  Det ble sendt ett skjema til overjordmor ved alle landets 77 barselavdelinger. Overjordmor ble bedt om å svare på i hvor stor grad det forekommer at ansatte ved hennes avdeling avsetter tid til å snakke med foreldre om barn passiv røyking (i stor grad/i noe grad/i liten grad/ikke i det hele tatt).

  Undersøkelsene av personellet på helsestasjonene og barselavdelingene var del av en evaluering av Den Norske Kreftforenings prosjekt Sjiraffen Georg – om røykfritt småbarnsmiljø (6). Undersøkelsen av leger i allmennpraksis ble utført i alle nordiske land i regi av Nordisk Cancer Union – en sammenslutning av de fem nordiske kreftforeninger – i samarbeid med de respektive lands legeforeninger. Undersøkelsen av sykehusleger var et samarbeid mellom Haukeland Sykehus og Vest-Agder Sentralsykehus, Den Norske Kreftforening og Den norske lægeforening.

  I sammenlikning av grupper benyttes prosenter med 95 % konfidensintervall (KI) og gjennomsnittsverdier med standardavvik (SD). Alle analyser er foretatt i SPSS versjon 8.

  Resultater

  Resultater

  Etter en purring hadde 71 % av allmennlegene og 75 % sykehuslegene returnert utfylte skjemaer. Skjemaer fra utøvende helsepersonell ble returnert fra 51 % av helsestasjonene, mens responsraten for administrativt personell ved helsestasjonene var 75 %. Fra barselavdelingene fylte 82 % av overjordmødrene ut spørreskjemaet (tab 1).

  Tabell

  Arena

  Profesjon

  Utvalg

  Respons

  Antall

  (%)

  Allmennpraksis

  Leger

  1 050

  746

  71

  Sykehus

  • Barneleger

  • Overjordmor

  • 77

  • 38

  • 63

  • 82

  Helsestasjon

  1 024 stasjoner

  51

  Helsesøster ved stasjonen

  508

  Helsesøster i skolen

  129

  Ledende helsesøster

  145

  Lege

  173

  Andre

   40

  Administrasjon helsestasjon

  Sjefhelsesøster/ledende helsesøster

  492

  370

  75

  Når ikke legen vet om det røykes i barnets hjem, er det 40 % av allmennlegene og 50 % av barnelegene som sier at de ”aldri” snakker med foreldrene om den helsemessige risikoen passiv røyking innebærer for barnet. Blant allmennlegene er det flere kvinner (48 %) enn menn (37 %) som unnlater å ta opp emnet. Fraværet av engasjement er også signifikant høyere blant leger som selv røyker (54 %) enn blant leger som har sluttet å røyke (32 %). Det er for øvrig ingen signifikante forskjeller mellom kategoriene (tab 2).

  Tabell

  I tilfeller der legen ikke vet om noen i husstanden røyker

  I tilfeller der legen vet at noen i husstanden røyker

  I tilfeller der barnet har symptomer som kan knyttes til passiv røyking

  (%)

  KI

  (%)

  KI

  (%)

  KI

  Antall

  Alle allmennleger

  40

  (36 – 44)

  8

  (6 – 10)

  1

  (0 – 2)

  731

  Kjønn

  Kvinner

  48

  (41 – 55)

  7

  (4 – 11)

  2

  (0 – 4)

  204

  Menn

  37

  (33 – 41)

  8

  (6 – 10)

  1

  (0 – 2)

  522

  Alder (år)

  < 42 år

  43

  (37 – 49)

  7

  (4 – 10)

  2

  (0 – 4)

  234

  42 – 49

  39

  (33 – 45)

  8

  (5 – 11)

  0

  (0 – 1)

  271

  50 år +

  38

  (32 – 44)

  7

  (4 – 10)

  2

  (0 – 4)

  217

  Arbeidsplass

  Offentlig

  42

  (34 – 50)

  8

  (3 – 13)

  2

  (0 – 4)

  141

  Privat

  40

  (37 – 47)

  9

  (6 – 12)

  1

  (0 – 2)

  418

  Røykevaner

  Røyker daglig

  54

  (41 – 67)

  22 

  (11 – 33) 

  2

  (0 – 6)

   59

  Røyker av og til

  40

  (29 – 51)

  7

  (1 – 13)

  0

  (0 – 2)

   70

  Forhenværende røyker

  32

  (25 – 40)

  6

  (2 – 10)

  1

  (0 – 3)

  148

  Røyker aldri

  41

  (37 – 46)

  6

  (4 – 8) 

  0

  (0 – 1)

  451

  Barneleger ved sykehus

  50

  (34 – 66)

  10 

  (0 – 20)

  0

  (0 – 2)

   38

  De resterende 60 % av allmennlegene – som altså sier de tar opp passiv røyking – gjør dette ved i gjennomsnitt 46 % av sine konsultasjoner med småbarnsforeldre (tab 3). Den halvpart av barnelegene som tar opp temaet, samtaler om passiv røyking med i gjennomsnitt 63 % av klientene. Legenes røykevaner har liten betydning for det gjennomsnittlige antall konsultasjoner emnet tas opp i (tab 3).

  Tabell

  I tilfeller der legen ikke vet om noen i husstanden røyker

  I tilfeller der legen vet at noen i husstanden røyker

  I tilfeller der barnet har symptomer som kan knyttes til passiv røyking

  %

  SD

  Antall

  %

  SD

  Antall

  %

  SD

  Antall

  Alle allmennleger

  46

  32

  424

  63

  32

  665

  88

  20

  718

  Kjønn

  Kvinner

  47

  30

  102

  64

  32

  186

  88

  21

  200

  Menn

  46

  33

  322

  62

  31

  479

  87

  19

  518

  Alder (år)

  < 42 år

  44

  32

  129

  64

  32

  214

  86

  22

  229

  42 – 49

  45

  33

  160

  61

  31

  247

  87

  19

  271

  50 år +

  48

  31

  132

  63

  31

  199

  91

  18

  214

  Arbeidsplass

  Offentlig

  45

  32

   78

  65

  32

  125

  88

  20

  138

  Privat

  47

  31

  236

  63

  32

  379

  89

  20

  415

  Røykevaner

  Røyker daglig

  49

  33

   27

  62

  33

   47

  85

  25

  59

  Røyker av og til

  46

  36

   41

  65

  34

   64

  93

  15

  69

  Forhenværende røyker

  48

  31

   99

  69

  28

  138

  89

  21

  146

  Røyker aldri

  45

  32

  259

  63

  32

  419

  87

  20

  451

  Barneleger ved sykehus

  63

  35

   26

  76

  31

   29

  94

  20

  33

  Når legen vet at klienten røyker selv eller bor sammen med røykere, er det 8 % av allmennlegene og 10 % av barnelegene som ”aldri” tar opp farene ved passiv røyking (tab 2). Blant dagligrøykere er andelen 22 % og signifikant høyere enn blant forhenværende røykere (6 %) og blant leger som aldri har røykt (6 %). Leger som sier de tar opp problemet i denne situasjonen, gjør dette ved i gjennomsnitt 63 % av konsultasjonene i allmennpraksis og i 76 % av de pediatriske konsultasjonene (tab 3).

  I de tilfeller der barnet viser symptomer på astma, mellomørebetennelse eller andre sykdommer som er funnet å ha sammenheng med passiv røyking, blir foreldrene rådet til å unngå å utsette barnet for tobakksrøyk ved i gjennomsnitt 88 % av konsultasjonene i allmennpraksis og i 94 % av konsultasjonene hos barneleger ved sykehus (tab 3). Henholdsvis 1 % og 0 % sier de ”aldri” tar opp temaet i slike tilfeller (tab 2).

  35 % av det utøvende personellet på helsestasjoner sier at temaet barn og passiv røyking tas opp med foreldrene sjeldnere enn ”rutinemessig” (N = 933). Dette hevdes av 30 % av helsesøstrene (N = 763), og av 56 % av legene ved helsestasjonen (N = 170) (ikke i tabellen).

  78 % av bemanningen på helsestasjonen sier de sjeldnere enn ”alltid” snakker med foreldrene om deres røykevaner, 70 % sier de sjeldnere enn ”alltid” tar opp om barnet blir utsatt for passiv røyking og 76 % diskuterer sjeldnere enn ”alltid” mulighetene av å endre røykevaner hos foreldrene av hensyn til barnet (tab 4). På helsestasjonen bruker leger noe oftere enn helsesøstre tid på å motivere foreldre til å endre røykevaner, ellers er det små forskjeller mellom yrkesgruppene. 60 % av overjordmødrene på barselavdelingene (N = 63) oppgir at de ansatte sjeldnere enn ”i stor grad” avsetter tid for å snakke med foreldre om passiv røyking (ikke i tabellen).

  Tabell

  Alltid

  Ofte

  Noen ganger

  Sjelden/aldri

  Antall

  Om foreldrenes egne røykevaner

  Alt personell

  22

  27

  41

  11

  896

  Ledende helsesøster

  20

  34

  41

   5

  134

  Helsesøster på stasjonen

  22

  22

  44

  12

  475

  Helsesøster i skolen

  19

  27

  41

  14

  119

  Lege på stasjonen

  22

  34

  30

  14

  168

  Om barnet blir utsatt for tobakksrøyk i husstanden

  Alt personell

  30

  31

  35

   4

  920

  Ledende helsesøster

  31

  32

  36

   2

  141

  Helsesøster på stasjonen

  30

  30

  37

   4

  491

  Helsesøster i skolen

  30

  33

  30

   7

  121

  Lege på stasjonen

  29

  30

  32

   9

  167

  Om endring av foreldrenes røykevaner av hensyn til barnet

  Alt personell

  24

  32

  38

   7

  898

  Ledende helsesøster

  22

  38

  34

   6

  139

  Helsesøster på stasjonen

  23

  29

  42

   6

  474

  Helsesøster i skolen

  19

  36

  36

   9

  120

  Lege på stasjonen

  32

  32

  27

  10

  165

  78 % av allmennlegene (N = 735) mener sannsynligheten er større for å ta opp passiv røyking med foreldrene desto yngre barnet er (ikke i tabellen). Også leger med tjeneste på helsestasjoner prioriterer temaet lavere desto eldre barnet blir (tab 5). De setter likevel temaet høyere enn helsesøstrene ved alle tre tidspunkter for undersøkelse av barnet.

  Tabell

  Ettårskontroll

  Fireårskontroll

  Skolestart

  • Helsesøster

  • n = 706

  • Lege

  • n = 150

  • Helsesøster

  • n = 692

  • Lege

  • n = 146

  • Helsesøster

  • n = 648

  • Lege

  • n = 128

  Søvnvaner

  3,1

  2,3

  Utvikling/aktivitet

  3,3

  2,8

  Kosthold/søvn

  2,9

  2,0

  Barneulykker

  2,9

  2,9

  Kosthold

  2,4

  2,2

  Utvikling/aktivitet

  2,5

  2,4

  Passiv røyking

  2,0

  2,9

  Ulykker/skader

  1,9

  2,5

  Skolevei/ulykker

  2,1

  2,6

  Søskensjalusi

  1,1

  1,2

  Passiv røyking

  1,4

  2,3

  Bruk av TV/video

  1,5

  1,5

  Amming

  0,9

  1,1

  Søvnvaner

  1,1

  0,6

  Passiv røyking

  1,1

  2,0

  Diskusjon

  Diskusjon

  Undersøkelsen har avdekket at mye helsepersonell på arenaer som regelmessig blir oppsøkt av småbarnsforeldre, ikke utnytter sin mulighet til å motivere foreldre til å endre røykevaner av hensyn til barna. Det er først når barnet viser symptomer på eksponering for tobakksrøyk at helsepersonell tar passiv røyking rutinemessig opp i konsultasjoner med småbarnsforeldre. Kartlegging av praksis på helsestasjoner utført av Statens tobakksskaderåd i 1995 og 1997 viser også liknende resultater (7). Dessuten viste en landsomfattende undersøkelse i 1994 at man ved bare 34 % av barselavdelingene rutinemessig informerte foreldre om effekter av passiv røyking for barns helse (14).

  Resultatene fra vår undersøkelse er likevel noe bedre enn rapporteringen fra foreldre til tre år gamle barn, hvor sju av ti røykere hevder at de ikke ha mottatt informasjon om passiv røyking fra helsepersonell ved legesjekk eller helsekontroll av barnet (12). Resultatene tyder dessuten på at en minoritet ser ut til å snakke ofte og grundig med foreldrene om å beskytte barna mot passiv røyking.

  Mangelen på engasjement er uheldig, fordi passiv røyking kan ha negative helseeffekter for barnet (2 – 4), og ikke er i tråd med råd fra helsemyndighetene som har bedt jordmødre og personell på helsestasjonen kartlegge røyking blant gravide og småbarnsforeldre, ta opp passiv røyking, motivere og gi kurstilbud for avvenning (15, 16). Det er uheldig også fordi mange barn er eksponert (1), fordi det er foreldrene selv (17) – særlig mødrene (18) – som utgjør hovedkilden, og fordi dette oftest dreier seg om foreldre som det har vist seg vanskelig å nå frem til på annen måte enn ved personlig veiledning (8, 9). Råd om røyking gitt av helsepersonell tillegges dessuten stor vekt (19), og er forventet av et flertall av røykende foreldre (20).

  Effekter av intervensjon

  Effekter av intervensjon

  Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik (21) i Sverige og National Cancer Institute (22) i USA, har gått i gjennom publiserte undersøkelser og konkluderer med at både allmennleger, barneleger, tannleger, helsesøstre, jordmødre og sykepleiere kan bidra til å endre røykevaner hos pasienter i en klinisk situasjon. Også norske undersøkelser har vist effekter av individrettet forebygging av røyking blant gravide i allmennpraksis (23), men resultatene er noe blandet (24). Det er langt færre undersøkelser som kan belyse i hvor stor grad helsepersonell tar opp problemer knyttet til passiv røyking og barn, og om intervensjoner innrettet på å endre foreldrenes røykevaner av hensyn til barna, har effekt. Enkeltstående intervensjoner har hatt effekt blant vordende mødre (23 – 25), men virkningen har ofte vært kortvarig (26, 27) og effekten ikke større enn den som har vært observert blant kvinner som ikke har vært gravide (28). Blant småbarnsforeldre har intervensjoner fra helsepersonell ført til redusert eksponering av barn for tobakksrøyk (25, 29 – 31), flytting av røyking fra innearenaer til utearenaer (32) og endrede holdninger (25, 27). Det finnes imidlertid også eksempler på at intervensjoner ikke har hatt effekt (33), selv blant småbarnsforeldre med astmatiske barn (34, 35). Intervensjoner for å redusere eksponeringen av barn for tobakksrøyk har hatt liten effekt på foreldrenes tilbøyelighet til å slutte å røyke (36 – 38).

  Type intervensjoner

  Type intervensjoner

  De ovennevnte resultatene kommer alle fra såkalte minimale interaksjonsintervensjoner. Disse består av registrering av røykevaner og kortvarig informasjon, men inkluderer ikke veiledning i omlegging av røykevaner og oppfølging i nye konsultasjoner. Det er imidlertid vist at grad av involvering fra helsepersonell har betydning for effekten av intervensjonen (39). Like viktig som å øke omfanget av helsepersonell som rutinemessig tar opp temaet i konsultasjoner med småbarnsforeldre, er det derfor å finne frem til hvilke elementer en effektiv og intensiv intervensjon skal bestå av. National Cancer Institute i USA har på et empirisk grunnlag utarbeidet en prosedyre i fire trinn for å optimalisere effekter av en klinisk intervensjon (22). Denne går ut på å: kartlegge pasientens røykehistorie, motivere vedkommende til å endre røykevaner, dele ut materiell til selvhjelp, finne en dato for røykeslutt, tilby nikotinerstatning, identifisere situasjoner med høy risiko for tilbakefall og utvikle strategier for problemløsning når disse oppstår, samt tilby oppfølging ved telefonkontakt eller gjenbesøk.

  Å etablere denne prosedyren på helsestasjonen eller i egen praksis krever mye. En undersøkelse blant allmennleger i USA viste at 67 % rutinemessig kartla røykevaner, og at 74 % vanligvis brukte tid på å motivere røykere til å slutte. Bare 35 % forhandlet frem en dato for røykeslutt og 8 % tilbød oppfølging i nye konsultasjoner, til tross for at det er denne innsatsen som produserer best resultater (39).

  Kanskje kan helsepersonell stimuleres til økt engasjement gjennom bedre grunnutdanning? Utdanningsmoduler av denne type er allerede utviklet internasjonalt (40), og avdeling for sykepleierutdanning ved Høgskolen i Oslo er i ferd med å etablere et pilotprosjekt ved Ullevål sykehus (høgskolelektor G. von Krogh, Høgskolen i Oslo, desember 1999, personlig meddelelse). Her vil noen kull sykepleierstudenter motta undervisning som kan sette dem i stand til å motivere og veilede røykere i å slutte. Helsepersonell bør imidlertid også få tilbud om meritterende etterutdanningskurs. For tiden arbeides det med planer for slike kurs ved Folkehelsa med finansiering fra Statens tobakksskaderåd og i samarbeid med Den norske lægeforening. Bare 24 % av helsesøstrene (N = 637) og 10 % av legene ved helsestasjonen (N = 173) oppgir at de har fått slik undervisning.

  Svarrespons og skjevhet

  Svarrespons og skjevhet

  Den lave svarresponsen fra utøvende personell ved helsestasjonene må forstås på bakgrunn av at mange av de ledende helsesøstrene har unnlatt å fylle ut skjemaet for utøvende personell, til tross for at de fleste selv utfører klinisk arbeid. Skjema til ledende helsesøster hadde flere av de samme spørsmålene som ble stilt til utøvende personell, og utfylling av et nesten likt skjema ble kanskje derfor sett på som overflødig. 90 helsestasjoner hadde kun sendt inn skjema fra ledende helsesøster, skjemaet fra utøvende personell ble ikke returnert. Dette gjaldt særlig helsestasjoner i små kommuner, der ledende helsesøster ofte driver virksomheten alene. Uansett vil det by på store problemer å beregne eksakt svarrespons for utøvende helsepersonell, da det ikke finnes opplysninger om antall ansatte i noe sentralt register. Svarrespons fra barneleger kan heller ikke beregnes, da vi ikke vet hvor mange i denne kategorien som i utgangspunktet fikk spørreskjemaet.

  En mulig skjevhet i vårt materiale kan være at de som informerer om tobakksskader, er mer tilbøyelige til å besvare spørreskjemaene enn helsepersonell som unnlater å bruke tid på slike samtaler. I så fall må de reelle forhold forventes å være mer alvorlige enn det vår undersøkelse fanger opp. Det er en indikasjon på høy treffsikkerhet at svarene etter purring ikke avviker vesentlig fra svarene som er avlevert innen tidsfristen. Vi har dessuten foretatt åpne telefonintervjuer med 20 helsesøstre som hadde besvart skjemaet og med 20 som ikke hadde svart. En sammenlikning av svarene viste god overensstemmelse.

  Konklusjon

  Konklusjon

  Et stort antall småbarn puster inn tobakksrøyk fra sine foreldre og har dermed økt risiko for en rekke sykdommer. Små barn evner verken å klage eller flytte seg bort fra eksponeringen. De er derfor avhengige av beskyttende tiltak utenfra. Mens myndighetene har vedtatt regler som skal sikre voksne et røykfritt arbeidsmiljø, brukes kun informasjon i forsøkene på å lage et innemiljø for barn uten tobakksrøyk. Gjennom sitt kontrollansvar har personell på helsestasjoner og barselavdelinger en unik mulighet til å kunne motivere foreldre til å skape et røykfritt innemiljø for småbarn. Den kontakt allmennleger og barneleger har med småbarnsforeldre, kan også utnyttes til å skape et røykfritt oppvekstmiljø for barn. Undersøkelsen har vist at det er et potensial for forbedring på dette området. Det er først når barnet viser symptomer på eksponering for tobakksrøyk at helsepersonell tar passiv røyking opp rutinemessig i konsultasjoner med småbarnsforeldre. Vi må identifisere årsakene til at mye helsepersonell unnlater å ta temaet opp på et tidspunkt hvor skadene hos barna ennå kan forebygges.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media