Aksjon riktig takstbruk - storm i vannglass?

Malde K, Kvamme O, Ebbing H Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Aksjon riktig takstbruk ble etter avtale mellom Legeforeningen og Rikstrygdeverket igangsatt for å kontrollere legenes regninger til trygden. Aksjonen har pågått fra juli 1994 til utgangen av 1996, og har gitt opphav til mye diskusjon, ikke minst når det gjelder regler om tilbakebetalingskrav. Det er lite som engasjerer privatpraktiserende leger mer enn takstbruk og normaltariff. Utbetalingene fra trygden til legene har økt i omfang, og enkelte leger har hatt svært store refusjoner, med derav store tilbakebetalingskrav.

Når saksbehandlingen i Aksjon riktig takstbruk snart er avsluttet, viser det seg at 99% av alle enkeltfakturaer fra leger til trygden ikke inneholder feil som er fremkommet ved medisinsk sett for hyppig bruk av takster eller ved feiltolking av normaltariffen. Dette er et overraskende positivt resultat, med tanke på hvordan aksjonen er blitt omtalt i mediene og blant kolleger.

Praksisutvalgene ble oppnevnt for å bistå Rikstrygdeverket med faglige råd når det gjaldt legers bruk av refusjoner. Som et resultat av arbeidet med saksvurderingene har vi som sitter i praksisutvalget for allmennleger fått god innsikt i allmennpraktiserende legers takstbruk. Disse erfaringene ønsker vi å dele med våre kolleger. Vi mener også at legeforeningens tilstedeværelse i praksisutvalgene har bidratt til moderering av tilbakebetalingskrav i saker som har vært forelagt praksisutvalgene.

Anbefalte artikler