Ekkokardiografiske funn, pro-ANF og behandling ved akutt hjerteinfarkt uten manifest hjertesvikt

Otterstad JE, Hall C, Graving B, Skjærpe T, Holme I Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Hensikten med studien var å karakterisere pasienter uten kliniske eller røntgenologiske tegn til hjertesvikt og med venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon ³ 40% 2-7 dager etter et akutt hjerteinfarkt. Med todimensjonal ekkokardiografi ble ejeksjonsfraksjon ³ 40% påvist hos 868 av 1173 pasienter (74%), mens 305 hadde ejeksjonsfraksjon < 40%. Pasientene i den første gruppen hadde færre fremreveggsinfarkter (p < 0,001), lavere konsentrasjon av pro-ANF (atrial natriuretisk faktor) i blod (p < 0,001) og mindre venstre ventrikkel-volum og -masse (p < 0,001). Det var ingen signifikante korrelasjoner mellom pro-ANF og ekkokardiografiske variabler blant pasientene med ejeksjonsfraksjon ³ 40%. I gruppen med ejeksjonsfraksjon < 40% var det en moderat, men statistisk signifikant korrelasjon mellom pro-ANF og ejeksjonsfraksjon og mellom pro-ANF og endesystolisk volum. Henholdsvis 64% og 61% av pasientene i de to gruppene fikk trombolytisk behandling. I denne studien hadde de fleste pasienter med hjerteinfarkt uten manifest hjertesvikt ejeksjonsfraksjon ³ 40%. Pro-ANF var ikke korrelert med ejeksjonsfraksjon eller venstre ventrikkels volum hos disse. Ca. to tredeler av pasientene hadde fått trombolytisk behandling.

Anbefalte artikler