Senkomplikasjoner etter behandling for Hodgkins sykdom

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Stråleterapi og cytostatika er standardbehandling ved Hodgkins sykdom. Begge deler kan skade hjerte, lunger ogthyreoidea. I en nasjonal tverrsnittsstudie har vi kartlagt forekomst og alvorlighetsgrad av slike skader. Fra 1980 til1989 ble 129 pasienter yngre enn 50 år kurativt behandlet for Hodgkins sykdom, hvorav 116 (90%) deltok i studien(observasjonstid 5-13 år). Metodene omfattet lungefunksjonstester, røntgen thorax, sykkelbelastningstest,ekkokardiografi og thyreoideafunksjonsprøver. 30% av pasientene hadde funksjonsdyspné assosiert med reduksjon ilungefunksjon. 68% hadde røntgenologisk tegn til fibrose, men bare hos 12% var dette assosiert med reduksjon ilungefunksjon. Patologisk venstresidig hjerteklaffinsuffisiens ble påvist hos 24%, perikardfortykkelse hos 15% ogkoronarsykdom hos 5%. Biokjemisk hypotyreose ble påvist hos 67%. Vår konklusjon er at hjerte-, lunge- ogthyreoideakomplikasjoner er hyppige senfølger etter behandling for Hodgkins sykdom. Vi foreslår ekkokardiografiskscreening hos pasienter som har fått standard mediastinalfeltbestråling, og årlig biokjemisk kontroll avthyreoideafunksjonen. Måling av lungefunksjon bør utføres hos pasienter som trenger annen potensiell lungetoksiskbehandling eller lungekirurgi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media