Tidlig identifisering av barn med økt risiko for varig arbeidsuførhet

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Årlig antall 16-24-åringer som uførepensjoneres øker. Av tiltak som kunne komme på tale for å motvirke denne tendensenville være tidlig diagnose av barn med økt risiko for varig arbeidsuførhet, forutsatt at tidligere iverksatthabilitering ville gi bedre effekt. Rikstrygdeverkets data for alle fødte i årene 1967-72 som var bosatt i Norge ved 24års alder, i alt 380142 personer, er benyttet for å belyse i hvilken utstrekning ungdom som blir uførepensjonert før 25års alder har hatt grunn- og/eller hjelpestønad og i hvilken grad mottaker av disse stønader ender opp med tidliguførepensjon. Hvert fjerde barn som hadde mottatt grunn-/hjelpestønad i alderen 0-15 år var uførepensjonert før 25 årsalder. På den annen side hadde nær halvdelen av dem som ble uførepensjonert før 25 års alder, ikke mottatt noen stønadfra trygden i barneårene. Supplerende metoder for tidlig diagnose av barn med risiko for å bli varig arbeidsuføre oguførepensjonerte er derfor nødvendig for å nå flest mulig av risikobarna så tidlig som mulig. Et forpliktende samarbeidmellom foreldre, kommunehelsetjenesten, de funksjonshemmedes organisasjoner og trygdeetaten assistert av Medisinskfødselsregister kan være en løsning. Arbeidet kunne eventuelt organiseres ved etablering av kompetansesentre medoppgave å forestå en systematisk oppfølging av nyfødte med medfødte misdannelser og andre forhold ved fødselen som girøkt risiko for utvikling av arbeidsuførhet i ung alder.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media