Primært non-Hodgkins lymfom i hjernen

Galteland E, Sivertsen EA, Lote K, Holte H, Kvaløy S Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Mellom 1980 og 1993 ble 26 personer behandlet for primært non-Hodgkins lymfom i hjernen ved Det Norske Radiumhospital. Dette er en sjelden sykdom med dårlig prognose og er dermed en stor terapeutisk utfordring. Immunkompromitterte, f.eks. AIDS-pasienter, er en høyrisikogruppe, men insidensen har også økt blant immunkompetente. I dette materialet var median alder 64 år, og ingen av pasientene hadde noen tegn til immunsvikt. 23 av pasientene fikk stråleterapi. 13 av pasientene fikk en eller annen form for kjemoterapi. Median totaloverlevelse var 19 måneder. WHO-status 0-2, unifokal lesjon, fravær av steroidavhengighet og normale serumnivåer av laktatdehydrogenase var faktorer som var assosiert med lengre overlevelse. Etter avsluttet behandling oppnår de fleste pasientene komplett remisjon, men lokale residiver i sentralnervesystemet er svært hyppig.

Anbefalte artikler