Primært non-Hodgkins lymfom i hjernen

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Mellom 1980 og 1993 ble 26 personer behandlet for primært non-Hodgkins lymfom i hjernen ved Det Norske Radiumhospital.Dette er en sjelden sykdom med dårlig prognose og er dermed en stor terapeutisk utfordring. Immunkompromitterte, f.eks.AIDS-pasienter, er en høyrisikogruppe, men insidensen har også økt blant immunkompetente. I dette materialet var medianalder 64 år, og ingen av pasientene hadde noen tegn til immunsvikt. 23 av pasientene fikk stråleterapi. 13 avpasientene fikk en eller annen form for kjemoterapi. Median totaloverlevelse var 19 måneder. WHO-status 0-2, unifokallesjon, fravær av steroidavhengighet og normale serumnivåer av laktatdehydrogenase var faktorer som var assosiert medlengre overlevelse. Etter avsluttet behandling oppnår de fleste pasientene komplett remisjon, men lokale residiver isentralnervesystemet er svært hyppig.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media