Bruk av nye antidepressiver i allmennpraksis

Mouland G, Bratland B, Fagan M, Malde K, Rygh E, Welander F, Wærdahl E, Ytterdahl T Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Bruk av nye antidepressiver er omdiskutert. Det hevdes at de brukes både for lite og for mye. I denne retrospektive undersøkelsen fra allmennpraksis ble indikasjonsstilling, dosering og behandlingstid undersøkt. Registreringen omfatter 208 pasienter som i 1995 fikk forskrevet ett av de nye antidepressivene. Et overveiende flertall av pasientene (90%) ble behandlet med hovedindikasjon depresjon eller angst. Kun 10% fikk medikamentet for andre plager. Alvorlighetsgraden av depresjon eller angst ble ikke vurdert. Dosering og median behandlingstid (sju måneder) var i overensstemmelse med faglige anbefalinger. Påfallende mange sluttet med medikamentet etter kort tid (8% før to ukers behandling og 15% innen en måned). Undersøkelsen gir ikke svar på hvorfor de sluttet så tidlig, men bivirkninger av preparatene og manglende bedring kan være medvirkende årsaker. Mange pasienter (36%) fikk behandling i ett år eller mer. Det er grunn til å se nærmere på om noe av denne langtidsbruken skyldes seponeringsproblemer eller tendens til vanemessig forskrivning.

Artikkelen omtaler også de siste års salg av de nye antidepressiver i Norge og Aust-Agder, som er det fylket i landet der det er størst salg av denne type medikamenter. En omfattende kursing av allmennpraktikerne i fylket 1994- 96 i diagnostikk og behandling av depresjon er trolig medvirkende årsak til en markert økning i salget av antidepressiver i fylket.

Anbefalte artikler