Dødelighet, tilbakefall av angina pectoris og seninfarkt hos pasienter operert for koronar hjertesykdom

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Til sammen 1025 pasienter, 912 menn og 113 kvinner, ble fra august 1982 til desember 1986 operert for angina pectorisved Kirurgisk avdeling A, Rikshospitalet. Gjennomsnittsalderen var 56 år. Pasientene ble analysert for risikofaktorerforbundet med tidlig og sen dødelighet, tilbakefall av angina pectoris og forekomst av sent ikke-fatalt hjerteinfarkt.Studien ble avsluttet 1.1. 1993 med en gjennomsnittlig oppfølgingstid på 7,4 år, hvilket representerte til sammen 7585pasientår. 27 mulige risikofaktorer ble analysert. 31 pasienter (3%) døde innen 30 dager etter operasjonen. Uavhengigerisikofaktorer for tidlig død var: atrieflimmer, tidligere hjertekirurgi, mitral insuffisiens, hovedstammestenose,ustabil angina pectoris og et forhøyet endediastolisk trykk. Til sammen 164 pasienter (16%) døde i den senere fase(> 30 dager etter operasjon). Uavhengige risikofaktorer for sen død var: atrieflimmer, samtidig reseksjon av venstreventrikkel-aneurisme, hovedstammestenose, NYHA-funkjonsklasse IV ved innkomst, forhøyet endediastolisk trykk ogforlenget avklemmingstid på aorta. Tilskrivbar risiko ble beregnet. 146 pasienter (14,2%) fikk tilbakefall av sinangina pectoris og 102 fikk sent ikke-fatalt hjerteinfarkt. Den kumulative insidens var initialt lav, men steg etterfire år både for tilbakefall av angina og for ikke-fatalt hjerteinfarkt. Uavhengig risikofaktor for tilbakefall avangina pectoris og for sent ikke-fatalt infarkt var hypertensjon.

  Stratifisering av uavhengige risikofaktorer gir et mer nyansert og sammenliknbart bilde av dødelighet og sykelighetved koronar bypasskirurgi og gir dessuten muligheten for en bedre kvalitetssikring av vår behandling.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media