Ikke-diagnostiserte mikroinvasive karsinomer i prostata

Berner A, Skjørten FJ, Harvei S Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Kvalitetssikring og kvalitetsforbedring bør inngå som en integrert del av rutinevirksomheten ved patologilaboratoriene. De senere års økte krav til effektivitet gjør at det blir mindre ressurser til kvalitetssikringsarbeid. I 1994-95 ettergransket vi 1135 prostatabiopsier som primært var undersøkt i 1974-75. Vi fant bare noen få registreringsfeil, men 83 av 311 karsinomer diagnostisert i 1994-95 var ikke registrert i Kreftregistret i 1974-75. 73 av disse pasientene hadde ikke fått behandling for sin prostatakreft. 38 av de ikke-behandlede karsinomene var registrert med småalveolær og/eller atypisk epitelproliferasjon, og 45 var registrert med benign diagnose. De fleste ikke-diagnostiserte karsinomer var små og høyt differensierte, og bare to (3%) ikke-behandlede pasienter døde av prostatakarsinom i observasjonstiden, mens 83 (54%) behandlede pasienter døde av prostatakarsinom i samme periode. Andelen av ikke-diagnostiserte karsinomer er godt innenfor Patologforeningens norm for avvikende diagnose på 5%. Histologisk kan det være vanskelig å skille atypisk og/eller småalveolær epitelhyperplasi fra mikroinvasivt karsinom. Det er viktig å være klar over at små, høyt differensierte karsinomer oftest er latente, og man bør være tilbakeholden med å gi kurativ behandling til pasienter med slike.

Anbefalte artikler