Regionalisert høydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte

Husebekk A, Kolstad A, Dahl IMS, Skogen B Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


I mars 1995 vedtok norske helsemyndigheter, etter råd fra Statens helsetilsyns faggruppe for høydosebehandling med autolog stamcellestøtte ved maligne lidelser, å desentralisere denne behandlingen. Behandlingen kunne foregå ved alle landets regionsykehus og det ble gitt økonomiske tilskudd til å bygge opp virksomheten. I praksis har det betydd at regionblodbankene har skaffet utstyr til og kunnskap om høsting, oppbevaring og tining av nedfryste afereseprodukter. Kreftavdelinger/hematologiske avdelinger, enten hver for seg eller i samarbeid, har bygd opp rutiner for mobilisering av stamceller til høsting, høydosebehandling av pasientene med cellegift og totalkroppsbestråling. Ved Regionsykehuset i Tromsø startet virksomheten sommeren 1995, og inntil medio desember 1997 er 29 høstinger og 24 fullstendige behandlingsprosedyrer gjennomført. Alle pasienter har mobilisert stamceller til perifert blod før høsting og afereseproduktene som er blitt tilbakeført, har inneholdt > 2 x 106 stamceller/kg kroppsvekt. > 0,5 x 109/l nøytrofile granulocytter og > 20 x 109/l trombocytter er oppnådd innen 14 dager etter transplantasjonene. Det har ikke vært behandlingsrelaterte dødsfall eller protrahert forløp av aplasifasen for noen av pasientene.

Anbefalte artikler