Regionalisert høydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I mars 1995 vedtok norske helsemyndigheter, etter råd fra Statens helsetilsyns faggruppe for høydosebehandling medautolog stamcellestøtte ved maligne lidelser, å desentralisere denne behandlingen. Behandlingen kunne foregå ved allelandets regionsykehus og det ble gitt økonomiske tilskudd til å bygge opp virksomheten. I praksis har det betydd atregionblodbankene har skaffet utstyr til og kunnskap om høsting, oppbevaring og tining av nedfryste afereseprodukter.Kreftavdelinger/hematologiske avdelinger, enten hver for seg eller i samarbeid, har bygd opp rutiner for mobiliseringav stamceller til høsting, høydosebehandling av pasientene med cellegift og totalkroppsbestråling. Ved Regionsykehuseti Tromsø startet virksomheten sommeren 1995, og inntil medio desember 1997 er 29 høstinger og 24 fullstendigebehandlingsprosedyrer gjennomført. Alle pasienter har mobilisert stamceller til perifert blod før høsting ogafereseproduktene som er blitt tilbakeført, har inneholdt > 2 x 106 stamceller/kg kroppsvekt.> 0,5 x 109/l nøytrofile granulocytter og > 20 x 109/l trombocytter eroppnådd innen 14 dager etter transplantasjonene. Det har ikke vært behandlingsrelaterte dødsfall eller protrahertforløp av aplasifasen for noen av pasientene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media