Luftkvalitet og mikrobiologisk kontaminering i operasjonsstuer

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Luftkvalitet og mikrobiologisk kontaminering ble undersøkt i to nybygde operasjonsstuer med og uten laminær luftstrøm(laminar air flow, LAF). Begge operasjonsstuer hadde samme an-tall luftutskiftninger per time (17 per time), sammeinneklima og rutiner for renhold. Operasjonsstuen med tak for laminær, vertikal luftstrøm, innfridde anbefalte krav tilantall bakterier i luften, < 10 bakterier (colony forming units, CFU)/m3 luft, ved infeksjonsfølsomkirurgi. Det var < 10 bakterier/m3 i alle 125 prøver og i de fleste prøver (118/125) var det < 5bakterier /m3 til tross for at opptil ti personer var til stede på operasjonsstuen. I den konvensjoneltventilerte operasjonsstuen var antall bakterier i luften i perioder over grensen (100 CFU/m3) av anbefaltekrav ved vanlig kirurgi. I den mest aktive perioden med sju personer til stede var det opptil 120bakterier/m3 luft. I begge stuer var det en god sirkulasjonseffekt på tomme, rene rom. Laminær luftstrømreduserte partikkelmengde i luften og kontaminering av bakterier på gulvet. Rengjøring hadde en mindre effekt påbakterieantall i luft og på gulv i begge stuer. Bruk av diatermi forårsaket periodevis sterk økning av små partikler iluften, noe som kan ha betydning for operasjonsstuens luftkvalitet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media