Luftkvalitet og mikrobiologisk kontaminering i operasjonsstuer

Andersen BM, Røed RT, Solheim N, Levy F, Bratteberg A, Kristoffersen K, Moløkken I Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Luftkvalitet og mikrobiologisk kontaminering ble undersøkt i to nybygde operasjonsstuer med og uten laminær luftstrøm (laminar air flow, LAF). Begge operasjonsstuer hadde samme an-tall luftutskiftninger per time (17 per time), samme inneklima og rutiner for renhold. Operasjonsstuen med tak for laminær, vertikal luftstrøm, innfridde anbefalte krav til antall bakterier i luften, < 10 bakterier (colony forming units, CFU)/m3 luft, ved infeksjonsfølsom kirurgi. Det var < 10 bakterier/m3 i alle 125 prøver og i de fleste prøver (118/125) var det < 5 bakterier /m3 til tross for at opptil ti personer var til stede på operasjonsstuen. I den konvensjonelt ventilerte operasjonsstuen var antall bakterier i luften i perioder over grensen (100 CFU/m3) av anbefalte krav ved vanlig kirurgi. I den mest aktive perioden med sju personer til stede var det opptil 120 bakterier/m3 luft. I begge stuer var det en god sirkulasjonseffekt på tomme, rene rom. Laminær luftstrøm reduserte partikkelmengde i luften og kontaminering av bakterier på gulvet. Rengjøring hadde en mindre effekt på bakterieantall i luft og på gulv i begge stuer. Bruk av diatermi forårsaket periodevis sterk økning av små partikler i luften, noe som kan ha betydning for operasjonsstuens luftkvalitet.

Anbefalte artikler