Risikofaktorer for hjerte- og karsykdom i Oslo, Sogn og Fjordane og Finnmark

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Risikofaktorer for hjerte- og karsykdom blant 40-åringer av begge kjønn fra undersøkelser i Oslo helseråds regi fra1981-88 er analysert og sammenholdt med data for 40-årige menn i Oslo-undersøkelsen i 1972-73 og 40-42-åringer i Sognog Fjordane og Finnmark fra hjerte- og karundersøkelsene i regi av Statens helseundersøkelser. Gjennomsnittlig nivå fortotalkolesterol i serum sank hos menn fra 6,3 mmol/l i 1972-73 til 5,9 mmol/l i 1985-88 og andel dagligrøykere fra51,8% til 40,8%. Blant kvinnene økte andel dagligrøykere fra 37,4% i 1981-84 til 39,5% i 1985-88. Systolisk blodtrykkhar sunket hos menn fra 1972-73 til 1985-88. Begge kjønn hadde en svak oppgang i andel fysisk inaktive og andel medkroppsmasseindeks over 30 fra 1981-84 til 1985-88. I første halvdel av 1970-årene hadde Sogn og Fjordane det gunstigstenivået for de fleste risikofaktorer hos menn, mens verdiene var mest ugunstige i Finnmark, med Oslo i enmellomstilling. Ved undersøkelsene fra 1985-88 hadde begge kjønn i Oslo de gunstigste gjennomsnittsverdier av de trefylkene for alle variabler, så nær som fysisk aktivitet for begge kjønn og røyking for kvinner. Resultatene fordiastolisk blodtrykk i de ulike fylkene er imidlertid ikke sammenliknbare. Resultatene tyder på at det har vært enreell reduksjon i viktige risikofaktorer for hjerte- og karsykdom blant menn i Oslo i løpet av 15-årsperioden.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media