Risikofaktorer for hjerte- og karsykdom i Oslo, Sogn og Fjordane og Finnmark

Jenum AK, Stensvold I, Bjartveit K, Thelle DS, Hjermann I Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Risikofaktorer for hjerte- og karsykdom blant 40-åringer av begge kjønn fra undersøkelser i Oslo helseråds regi fra 1981-88 er analysert og sammenholdt med data for 40-årige menn i Oslo-undersøkelsen i 1972-73 og 40-42-åringer i Sogn og Fjordane og Finnmark fra hjerte- og karundersøkelsene i regi av Statens helseundersøkelser. Gjennomsnittlig nivå for totalkolesterol i serum sank hos menn fra 6,3 mmol/l i 1972-73 til 5,9 mmol/l i 1985-88 og andel dagligrøykere fra 51,8% til 40,8%. Blant kvinnene økte andel dagligrøykere fra 37,4% i 1981-84 til 39,5% i 1985-88. Systolisk blodtrykk har sunket hos menn fra 1972-73 til 1985-88. Begge kjønn hadde en svak oppgang i andel fysisk inaktive og andel med kroppsmasseindeks over 30 fra 1981-84 til 1985-88. I første halvdel av 1970-årene hadde Sogn og Fjordane det gunstigste nivået for de fleste risikofaktorer hos menn, mens verdiene var mest ugunstige i Finnmark, med Oslo i en mellomstilling. Ved undersøkelsene fra 1985-88 hadde begge kjønn i Oslo de gunstigste gjennomsnittsverdier av de tre fylkene for alle variabler, så nær som fysisk aktivitet for begge kjønn og røyking for kvinner. Resultatene for diastolisk blodtrykk i de ulike fylkene er imidlertid ikke sammenliknbare. Resultatene tyder på at det har vært en reell reduksjon i viktige risikofaktorer for hjerte- og karsykdom blant menn i Oslo i løpet av 15-årsperioden.

Anbefalte artikler