Infeksiøs endokarditt ved Ullevål sykehus 1988-94

Husebye T, Smith G, Lippe E von der, Jacobsen D, Fjeld NB Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


I en retrospektiv studie av 68 pasienter med infeksiøs endokarditt fra Ullevål sykehus i perioden 1988-94, var Staphylococcus aureus det vanligste etiologiske agens (38%), fulgt av Streptococcus viridans (21%). Kirurgisk behandling med innsetting av klaffeprotese ble utført hos 41% av pasientene, de fleste ble operert innen seks uker etter start av antibiotikabehandling. Letaliteten i sykehus var 34%. Letaliteteten av endokarditt forårsaket av Saureus og Sviridans var henholdsvis 46% og 7% (p = 0,01). Hos sju pasienter (10%) med klinisk diagnose sepsis ble diagnosen stilt først post mortem. Nytten av ekkokardiografi i diagnostikk og oppfølging av pasienter med infeksiøs endokarditt diskuteres, og betydningen av transøsofageal ekkokardiografi med multiplan probe understrekes. Tross bedrede diagnostiske muligheter kunne endokarditt ikke påvises sikkert med kliniske kriterier alene hos 23%.

Anbefalte artikler