Serumproteiner hos pasienter med nyoppdaget kreft i munnhule/svelg

Daae LNW, Engeland A, Freng A Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Artikkelen omhandler funnene ved totalproteinbestemmelse og elektroforese med subkvantitering av serumproteiner hos 84 pasienter med nyoppdaget kreft i munnhule/svelg og hos 89 samsvarende kontrollpersoner. Dette er en del av en studie for å belyse sosiale, ernærings- og miljømessige faktorers innflytelse på risikoen for å få slik kreft, og på dødsrisikoen for pasienter med disse kreftformene.

Pasientene hadde lavt serumalbumin sammenliknet med kontrollpersonene. Lav konsentrasjon av serumtotalprotein og -albumin var videre assosiert med økt dødsrisiko hos pasientene. Et hovedfunn var at halvparten av de kreftsyke viste elektroforetisk et “aktiv prosess”-mønster uten økning av gammaglobulinene. Dersom det ikke finnes andre og mer nærliggende årsaker til at et slikt mønster vedvarer over tid (måneder), bør man tenke på kreft som en sykdomsmulighet. En femdel av pasientene hadde imidlertid normalt elektroforesemønster, og 15% av presumptivt friske kontrollpersoner hadde et “aktiv prosess”-mønster med eller uten immunglobulinøkning. Informasjon om elektroforetisk mønster var i dette prosjektet av større prediktiv verdi enn lav/høy erytrocyttsenkningsreaksjon mht. om deltakeren var pasient eller kontrollperson.

Anbefalte artikler