Serumproteiner hos pasienter med nyoppdaget kreft i munnhule/svelg

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Artikkelen omhandler funnene ved totalproteinbestemmelse og elektroforese med subkvantitering av serumproteiner hos 84pasienter med nyoppdaget kreft i munnhule/svelg og hos 89 samsvarende kontrollpersoner. Dette er en del av en studiefor å belyse sosiale, ernærings- og miljømessige faktorers innflytelse på risikoen for å få slik kreft, og pådødsrisikoen for pasienter med disse kreftformene.

  Pasientene hadde lavt serumalbumin sammenliknet med kontrollpersonene. Lav konsentrasjon av serumtotalprotein og-albumin var videre assosiert med økt dødsrisiko hos pasientene. Et hovedfunn var at halvparten av de kreftsyke visteelektroforetisk et "aktiv prosess"-mønster uten økning av gammaglobulinene. Dersom det ikke finnes andre og mernærliggende årsaker til at et slikt mønster vedvarer over tid (måneder), bør man tenke på kreft som en sykdomsmulighet.En femdel av pasientene hadde imidlertid normalt elektroforesemønster, og 15% av presumptivt friske kontrollpersonerhadde et "aktiv prosess"-mønster med eller uten immunglobulinøkning. Informasjon om elektroforetisk mønster var i detteprosjektet av større prediktiv verdi enn lav/høy erytrocyttsenkningsreaksjon mht. om deltakeren var pasient ellerkontrollperson.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media