Lipoblastom

Schistad O, Loe B, Viddal KO, Næss PA, Roald B, Reiseter T, Borthne A Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Lipoblastom er en sjelden, benign tumor utgående fra umodne fettceller. Den forekommer nesten utelukkende i barnealder. Tumor er oftest lokalisert til ekstremitetene. Tumor viser ofte et raskt vekstmønster og har oftest betydelig størrelse ved henvisningstidspunktet. Siden tumor histologisk inneholder umodne celler, kan den feilaktig oppfattes som malign. Henvisning til sykehus med erfaring i diagnostikk og behandling av bløtdelstumorer hos barn anbefales. Korrekt diagnose kan oftest stilles preoperativt. Behandlingen er kirurgisk ekstirpasjon. Vi presenterer tre pasienter med lipoblastom som godt illustrerer klinikk, diagnostikk og behandling av denne type tumor.

Anbefalte artikler