Alderspsykiatri - en spesialisert form for psykiatri

Engedal K, Bergem ALM, Holm M, Bragason A, Moksnes K-M Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Vi beskriver forekomsten av de alderspsykiatriske lidelsene og hvorledes behandlingstilbudet bør bygges opp i Norge. Alderspsykiatriske lidelser er kjennetegnet ved at det er en sammenheng mellom psykiatrisk og somatisk sykdom eller mellom psykiatrisk sykdom og biologiske, psykologiske eller sosiale aldringsfenomener.

De hyppigste lidelsene er depresjon og demens. Psykoser, angst og tvangslidelser er mindre hyppige, men likevel viktige sykdomstilstander i det alderspsykiatriske fagfeltet.

Behandlingstilbudet til disse pasientene er mangelfullt utbygd, og kunnskapsnivået innen alderspsykiatri er generelt lavt.

Hvert fylke bør ha minst én differensiert alderspsykiatrisk avdeling, bestående av en sengeavdeling og en offentlig godkjent poliklinikk. Avdelingen må kunne ta hånd om eldre pasienter med uklare psykiske tilstander, pasienter med demenstilstander og pasienter med funksjonelle lidelser. Den alderpsykiatriske avdelingen bør tilby undervisning, veiledning og rådgivning til primærhelsetjenesten. Det anbefales å opprette 1-1,5 senger per 1000 innbyggere som er 65 år og eldre. Dagavdelinger bør opprettes i tettbygde strøk.

Anbefalte artikler