Røyking, kroppsbilde og slankeatferd blant ungdom

Friestad C, Klepp K-I Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Flere undersøkelser har vist at tradisjonelle kjønnsforskjeller i røykeandel er i ferd med å jevnes ut, slik at det å røyke nå er like vanlig blant unge jenter som blant gutter. Dette har ført til at man har begynt å sette søkelyset på hvilke forhold som påvirker unge jenters røykeatferd. I denne forbindelse nevnes ofte faktorer knyttet til kroppsbilde, opptatthet av vekt og slanking. Denne undersøkelsen presenterer resultater fra en prospektiv kohortstudie av et utvalg ungdom (n = 646) i alderen 15-18 år. Resultatene viser at gutter begynner å røyke senere enn jenter, og at faktorer knyttet til opptatthet av vekt, kroppsbilde og slankeatferd er viktigere for jenters røyking enn for gutter ved 15 års alder. Blant gutter er det bare tidligere røykeatferd som predikerer røyking ved 18 års alder, mens slankeatferd bidrar, i tillegg til tidligere røykeatferd, til prediksjon av jenters røyking ved 18 års alder. Jenter som røyker er videre den gruppen som peker seg ut som mest opptatt av ikke å veie “for mye”. Resultatene kan tyde på at det er av betydning å iverksette røykeforebyggende tiltak på ulike alderstrinn og rettet inn mot ulike motivasjonsfaktorer for gutter og jenter.

Anbefalte artikler