Paraneoplastisk cerebellar degenerasjon

Storstein A, Vedeler C, Krossnes B, Mørk S Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


En 83 år gammel kvinne utviklet i løpet av få uker invalidiserende cerebellare symptomer. Den raske progredieringen foranlediget mistanke om paraneoplastisk årsak til pasientens symptomer.

Det ble påvist en tumor i venstre fossa iliaca, og funn av antipurkinjecelle (anti-Yo)-antistoffer i serum og spinalvæske og cancerantigen 125 i serum indikerte sterkt at ovariet var utgangspunkt, og at den cerebellare degenerasjon var paraneoplastisk. Ved autopsi ble det påvist et adenokarsinom i venstre ovarium og nærmest fullstendig mangel på purkinjeceller i cerebellum. Kasuistikken illustrerer at paraneoplasi er en viktig differensialdiagnose ved raskt progredierende cerebellare symptomer, og at anti-Yo-antistoffer kan være en nyttig markør for primærtumor.

Anbefalte artikler