Primærlegers syn på kreftomsorgen i Buskerud

Brunsvig PF, Borge LM, Ritland S, Stene-Larsen G, Hannisdal E Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I forbindelse med igangsetting av prosjektet Bedre kreftomsorg i Buskerud ble det sendt ut spørreskjema til primærlegene i fylket. Det ble spurt om deres syn på hvordan kreftbehandlingen hadde fungert ved sykehusene i fylket og ved Det Norske Radiumhospital (Radiumhospitalet). Etter tre års drift med en onkologisk poliklinikk i fylket ble det samme spørreskjemaet sendt ut på ny i 1994. Det innkom henholdsvis 107 og 116 svar i 1991 og 1994 (svarprosent 68 og 70). Et hovedfunn i disse to spørreundersøkelsene var primærlegenes rapportering om ulike typer informasjonssvikt. Både fylkets sykehus og Radiumhospitalet hadde flest mangler når det gjaldt epikriser, polikliniske notater og pasientinformasjon. På de fleste spørsmål fikk imidlertid fylkets sykehus en signifikant bedre totalvurdering i 1994 enn i 1991. Spesielt gjaldt dette pasientinformasjon, polikliniske notater og smertebehandling.

Anbefalte artikler