Primærlegers syn på kreftomsorgen i Buskerud

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I forbindelse med igangsetting av prosjektet Bedre kreftomsorg i Buskerud ble det sendt ut spørreskjema tilprimærlegene i fylket. Det ble spurt om deres syn på hvordan kreftbehandlingen hadde fungert ved sykehusene i fylket ogved Det Norske Radiumhospital (Radiumhospitalet). Etter tre års drift med en onkologisk poliklinikk i fylket ble detsamme spørreskjemaet sendt ut på ny i 1994. Det innkom henholdsvis 107 og 116 svar i 1991 og 1994 (svarprosent 68 og70). Et hovedfunn i disse to spørreundersøkelsene var primærlegenes rapportering om ulike typer informasjonssvikt. Bådefylkets sykehus og Radiumhospitalet hadde flest mangler når det gjaldt epikriser, polikliniske notater ogpasientinformasjon. På de fleste spørsmål fikk imidlertid fylkets sykehus en signifikant bedre totalvurdering i 1994enn i 1991. Spesielt gjaldt dette pasientinformasjon, polikliniske notater og smertebehandling.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media