Plutselig hjertedød ved hypertensjon

von Brandis P, Kjeldsen SE, Gjesdal K Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Plutselig hjertedød utgjør 10-20% av alle dødsfall i den vestlige verden. I 75% av tilfellene finner man en koronar årsak, og risiko for plutselig hjertedød øker med økende grad av koronarsykdom.

Hypertensjon er en av de viktigste risikofaktorene for koronarsykdom og dermed også for plutselig død. Pasienter med moderat hypertensjon har tre ganger økt risiko for plutselig død i forhold til normotensive. De som dør plutselig, har høyere blodtrykk enn andre. Hos hypertonikere utgjør plutselig hjertedød 27-60% av alle kardiovaskulære dødsfall.

I denne artikkelen setter vi søkelyset på hypertensjon som risikofaktor for plutselig hjertedød og diskuterer mulighetene for primærprofylakse.

Anbefalte artikler